Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013 и 59/2013)

Члан 19

Агенција обавља послове контроле спровођења реструктурирања.

Члан 20

Ако у обављању послова контроле спровођења реструктурирања наступе околности из којих произлази да спровођење програма реструктурирања није могуће, делимично или у целини, Агенција може да:

1) предложи измену програма реструктурирања у оквиру постојећег реструктурирања;

2) покрене ново реструктурирање;

3) предузме мере које би омогућиле продају капитала или имовине;

4) самостално спроведе реструктурирање, у складу са законом којим се уређује приватизација и овом уредбом;

5) предузме друге мере којима би се омогућило спровођење реструктурирања.

Члан 21

На доношење новог програма реструктурирања, односно измену постојећег програма реструктурирања, у смислу члана 20. ове уредбе, примењују се одредбе ове уредбе које се односе на начин доношења и садржину програма реструктурирања.

Члан 22

У субјекту приватизације у којем је спроведено реструктурирање Агенција продаје капитал, методом јавног тендера или методом јавне аукције.

Члан 22а

Продају имовине субјекта који се реструктурира у поступку приватизације (у даљем тексту: продаја имовине) организује и спроводи Агенција, на основу ове уредбе и програма реструктурирања.

Члан 22б

Почетна цена у поступку продаје имовине образује се на основу тржишне вредности имовине која чини предмет продаје.

Тржишна вредност из става 1. овог члана одређује се применом методологије и критеријума утврђених Уредбом о методологији за процену вредности капитала и имовине ("Службени гласник РС", бр. 45/01 и 45/02) и Упутством о начину примене метода за процену вредности капитала и имовине и начину исказивања процењене вредности капитала ("Службени гласник РС", број 57/01).

Почетна цена за продају имовине јавним надметањем или јавним прикупљањем понуда писаним путем износи 100%, односно 51% или 30% процењене тржишне вредности имовине.

Ако је прво јавно надметање по почетној цени од 100% процењене тржишне вредности имовине проглашено неуспешним, одмах започиње друго јавно надметање са почетном ценом од 51% процењене тржишне вредности имовине, а ако је и друго јавно надметање неуспешно, одмах започиње треће јавно надметање по цени од 30% процењене тржишне вредности имовине.

Депозит за учешће у поступку продаје имовине јавним надметањем или јавним прикупљањем понуда писаним путем износи 10% од процењене тржишне вредности имовине.

Учесник на јавном надметању који не прихвати почетну цену ни на трећем јавном надметању губи право на повраћај депозита.

У случају продаје имовине јавним прикупљањем понуда писаним путем, динамика продаје садржана је у јавном позиву и продајној документацији.

Члан 22в

Продајна цена у поступку продаје имовине јавним надметањем је последња понуђена цена.

Продајна цена у поступку продаје имовине прикупљањем понуда писаним путем је највиша понуђена цена која мора бити виша од почетне цене утврђене чланом 22б ове уредбе.

Члан 22г

Средства остварена од продаје имовине у поступку реструктурирања уплаћују се на рачун Агенције.

Средства из става 1. овог члана после измирења трошкова продаје имовине користе се у складу са програмом реструктурирања.

Трошковима продаје у смислу става 2. овог члана сматрају се издаци за ангажовање финансијских и правних саветника у поступку продаје имовине, накнаде за оглашавање јавних позива и других информација од значаја за спровођење поступка продаје имовине, трошкови брисања терета са имовине која је била предмет продаје, као и накнада Агенције остварена закључењем уговора о продаји имовине (провизија).

Висину провизије из става 3. овог члана прописује министар надлежан за послове финансија и привреде.

Члан 22д

По завршетку поступка продаје имовине којим су се стекли сви услови предвиђени уговором о продаји за пренос власништва над имовином која је била предмет продаје (затварање трансакције), Агенција доноси закључак о намирењу заложних поверилаца.

Закључак из става 1. овог члана, Агенција доставља надлежним јавним регистрима за евиденцију заложних права, ради брисања терета са имовине која је била предмет продаје.

Члан 22ђ

Уколико након затварања трансакције од стране купца дође до кршења уговорних обавеза, Агенција ће наплатити банкарску гаранцију, на начин прописан уговором о продаји.

Поступак и начин контроле извршења обавеза из уговора о продаји имовине, ближе прописује министар надлежан за послове приватизације.

Члан 22е

На поступак продаје јавним надметањем сходно ће се примењивати одредбе Уредбе о продаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС", бр. 52/05, 91/07, 96/08 и 98/09), којима се уређује Припрема аукције чл. 8-14, осим члана 8. став 2. тачка 5) и члана 9. став 1. у делу који се односи на рок, Пријава за учешће и регистрација учесника чл. 15-23, осим члана 15. став 1. тачка 1) и члана 16. ст. 2. и 3, Спровођење аукције чл. 24-35, Записник о аукцији чл. 41-45. и Закључивање уговора чл. 46-49, осим члана 48.

На поступак продаје јавним прикупљањем понуда писаним путем сходно ће се примењивати одредбе Уредбе о продаји капитала и имовине јавним тендером ("Службени гласник РС", бр. 45/01, 59/03, 110/03, 52/05, 126/07, 96/08, 107/08 и 98/09) и то чл. 2-3а, одредбе којима се уређује Припрема за продају тендером чл. 4-8, Подношење и пријем понуда чл. 9-14, Отварање и оцена понуда чл. 15-19, Тендер са јавним надметањем чл. 19а-19в, Тендер са једним учесником чл. 20-21а и Закључивање уговора о продаји чл. 22-26.


Члан 22ж

Средства плаћања у поступку продаје имовине јавним надметањем и јавним прикупљањем понуда могу бити у домаћој и страној конвертибилној валути.

У поступку продаје имовине продајна цена плаћа се одједном.

Члан 22з

Јавни позив за учешће у поступку продаје имовине јавним надметањем, објављује се у року који не може бити краћи од 15 дана од дана одржавања јавног надметања.

Члан 23

Ова уредба примењује се на субјект приватизације који се реструктурира у поступку приватизације за који до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", број 45/2005) Агенција није донела одлуку о прихватању програма реструктурирања.

Члан 24

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о поступку и начину реструктурирања предузећа и других правних лица ("Службени гласник РС", бр. 1/2002).

Члан 25

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

  •  
  • 1 2
    3
    4
  •  
Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива