Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013 и 59/2013)


Члан 9

Одлука о реструктурирању садржи:

1) пословно име и седиште субјекта приватизације;

2) начин реструктурирања;

3) рок у коме су повериоци дужни да пријаве своја потраживања;

4) друге податке од значаја за спровођење реструктурирања.

Одлука из става 1. овог члана региструје се у регистар у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Одлука о реструктурирању објављује се у средствима јавног информисања (једном дневном листу, интернету или телевизији) у року од 15 дана од дана доношења.

Члан 10

Агенција обавештава, без одлагања, агенцију надлежну за вођење Регистра привредних субјеката о покретању поступка реструктурирања.

Пословно име субјекта приватизације садржи податак "у реструктурирању".

Пословна писма и други документи субјекта приватизације, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже податак да се субјект приватизације налази у реструктурирању.

Члан 11

Субјект приватизације не може, без сагласности Агенције, да доноси одлуке које се односе на:

1) располагање покретном или непокретном имовином;

2) узимање кредита или зајмова;

3) давање кредита или зајмова;

4) издавање гаранција за друге субјекте;

5) преузимање обавеза другог субјекта;

6) стицање, повећање или смањење учешћа у капиталу другог субјекта;

7) исплата дивиденди акционарима;

8) издавање акција или предузимање других радњи којима би се изменила постојећа структура капитала;

9) промену унутрашње организације или статусну промену;

10) повећање или смањење капитала;

11) инвестициона улагања у основна средства;

12) повећање броја запослених у обиму који је већи од броја који је потребан.

Одредба става 1. овог члана не односи се на одлуке које субјект приватизације доноси ради обављања уобичајених пословних активности.

Члан 12

Програм реструктурирања израђује Агенција.

Израду програма реструктурирања Агенција може да повери субјекту приватизације, односно правном или финансијском саветнику.

Пре израде програма реструктурирања сачињава се свеобухватна анализа пословања субјекта приватизације.

Ако је израда програма реструктурирања поверена субјекту приватизације, односно правном или финансијском саветнику, анализа из става 3. овог члана израђује се у року који одреди Агенција.

Члан 13

Програм реструктурирања садржи, нарочито:

1) пословно име и седиште субјекта приватизације;

2) податак о пословању;

3) податак о унутрашњој организацији;

4) податак о вредности капитала и имовине;

5) годишњи рачун;

6) консолидовани годишњи рачун;

7) начин отплате дугова;

8) биланс отварања;

9) положај делова, односно организационих јединица;

10) социјални програм;

11) програм заштите животне средине;

12) друге податке од значаја за спровођење реструктурирања.

Ако се реструктурирање спроводи продајом имовине, поред података из става 1. овог члана програм реструктурирања садржи и податке о:

1) имовинским правима и теретима на имовини која је предмет продаје;

2) потраживањима која се намирују продајом имовине;

3) процентуалном учешћу заложене имовине у предмету продаје и процентуалном учешћу намирења заложних поверилаца, из средстава добијених продајом заложене имовине;

4) методу продаје;

5) условима продаје;

6) намени средстава преосталих након намирења посебне накнаде остварене закључењем уговора о продаји имовине (провизија), трошкова продаје и намирења заложних поверилаца;

7) као и друге податке од значаја за продају имовине.

За продају имовине која се спроводи у складу са програмом реструктурирања који садржи податке о тој имовини (бр. катастарске парцеле, површини, итд.), не доносе се посебне одлуке у вези са располагањем имовином велике вредности.

Члан 14

Програм реструктурирања доноси надлежни орган субјекта приватизације.

Члан 15

Субјект приватизације доставља програм реструктурирања Агенцији у року од 90 дана од дана кад Агенција одобри свеобухватну анализу пословања субјекта приватизације.

Рок из става 1. овог члана Агенција може продужити најдуже за 90 дана, на захтев субјекта приватизације или повериоца, као и правног, односно финансијског саветника, ако за то постоје оправдани разлози.

Ако надлежни орган субјекта приватизације не донесе програм реструктурирања у року из става 1. односно 2. овог члана, програм реструктурирања доноси Агенција.

Члан 16

Агенција доноси одлуку о прихватању програма реструктурирања ако је програм реструктурирања припремљен у складу са законом којим се уређује приватизација и овом уредбом.

Рок у коме Агенција доноси одлуку из става 1. овог члана не може да буде дужи од 30 дана од дана пријема програма реструктурирања.

Члан 17

Агенција доноси одлуку о враћању на исправку или о измени програма реструктурирања, уз писмено образложење, ако оцени да је неопходно да се програм реструктурирања врати на исправку, односно измени.

Рок у коме Агенција доноси одлуку из става 1. овог члана не може да буде дужи од 30 дана од дана пријема програма реструктурирања.

Субјект приватизације врши исправку или измену програма реструктурирања у року који одреди Агенција који не може да буде дужи од 60 дана од дана достављања одлуке из става 1. овог члана.

У случају да субјект приватизације не поступи по одлуци Агенције у року из става 3. овог члана, Агенција доноси програм реструктурирања.

Члан 18

Програм реструктурирања сматра се донетим када Агенција донесе одлуку о прихватању програма реструктурирања.

Субјект приватизације је дужан да реструктурирање спроведе у потпуности у складу са програмом реструктурирања.

Чл. 18а и 18б

(Брисани)


  •  
  • 1
    2
    3 4
  •  
Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива