Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 91/2007, 96/2008 и 98/2009)

VII ПРОГРАМ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Члан 53 
Програм приватизације који је садржан у аукцијској документацији, субјект приватизације доставља Агенцији у роковима и на начин предвиден законом. 
1. Садржина програма приватизације 

Члан 54 
Програм приватизације садржи: 
1) основне податке о субјекту приватизације; 
2) податке о стању средстава и обавеза; 
3) анализу досадашњег пословања субјекта приватизације; 
4) податке о процени вредности капитала; 
5) прилоге. 

Члан 55 
Основни подаци о субјекту приватизације су: 
1) пословно име субјекта; 
2) седиште и адреса; 
3) матични број из статистике; 
4) назив и шифра делатности; 
5) име и презиме директора; 
6) облик организовања; 
7) телефон и факс; 
8) број жиро рачуна; 
9) повезивање субјекта приватизације ако је субјект приватизације предузеће. 

Члан 56 
Подаци о стању средстава и обавеза садрже: 
1) последњи биланс стања који је оверила Народна банка Србије; 
2) преглед непокретности (врста, намена и површина објеката, намена и површина земљишта); 
3) преглед најважније опреме; 
4) преглед имовине и потраживања који су предмет судских спорова са износом вредности спорова; 
5) преглед обавеза које су предмет судских спорова са износом вредности спорова; 
6) преглед имовине која је под хипотеком и преглед имовине других правних лица над којима субјект приватизације има хипотеку. 

Члан 57 
Анализа досадашњег пословања садржи: 
1) преглед организационе структуре са бројем запослених, старосном и квалификационом структуром; 
2) преглед основних приговора, односно услуга; 
3) преглед укупног прихода по основним врстама производа, односно услуга, структури тржишта; 
4) преглед трошкова пословања; 
5) структуре биланса успеха по годишњем обрачуну за последње три године. 

Члан 58 
Подаци о процењеној вредности капитала садрже: 
1) укупну процењену вредност капитала; 
2) процењену вредност капитала; 
3) вредност приватног капитала; 
4) процењену вредност капитала који се приватизује у распону од најниже до највише вредности. 

Члан 59 
Уз програм приватизације субјект приватизације обавезно прилаже следећу документацију која чини саставни део програма приватизације, и то: 
1) одлуку надлежног органа о усвајању програма; 
2) оверене фотокопије решења о упису у регистар који води надлежни орган, и по потреби, оверене фотокопије решења о ускладености са законом; 
3) оверене фотокопије решења о упису у регистар који води надлежни орган правних лица чији је оснивач или суоснивач субјект приватизације; 
4) статут; 
5) оверене фотокопије извода из земљишних књига, односно имовинско-правну документацију за непокретности на којима субјект приватизације има право својине или трајно право коришћења; 
6) оверене фотокопије решења о уписаним хипотекама на непокретностима и уговоре о кредитима осигураним хипотеком; 
7) оверене фотокопије решења о хипотекама на тудим непокретностима уписаним у корист субјекта приватизације и исправе о основу и висини потраживања осигураних хипотеком; 
8) оверене фотокопије уговора о давању субјекта приватизације или његовог дела у закуп; 
9) оверене фотокопије уговора о давању непокретности и опреме у закуп; 
10) оверене фотокопије уговора о узимању непокретности и опреме у закуп или лизинг; 
11) списак постојећих акционара или чланова друштва са ограниченом одговорношћу са појединачним учешћем у приватном капиталу; 
12) оверене фотокопије уговора о кредитима са ратама и роковима отплате; 
13) два последња биланса стања и биланса успеха које је оверила Народна банка Србије; 
13а) извештај о променама на капиталу за последњу пословну годину; 
14) бруто биланс за последњу пословну годину за коју је састављен биланс стања и биланс успеха. 
Ако субјект приватизације не може да достави документацију из става 1. тачка 5) овог члана, право својине или право трајног коришћења може се доказати и другим доказима (правноснажна одлука надлежног органа, исправа о правном послу сачињена у складу са законом, споразум о накнади за експроприсану непокретност и др.) или изјавом, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да је власник или корисник те непокретности. 
Ако субјект приватизације који је настао реорганизацијом, у смислу закона којим се уредује правни положај привредних

Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива