Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 91/2007, 96/2008 и 98/2009)

VI АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНЕ АУКЦИЈЕ

Члан 50 
Учесницима који нису стекли право купца, враћа се депозит у року од осам дана од дана одржавања аукције, осим у случајевима предвиденим овом уредбом. 
Учеснику који је истакао другу највишу понуду, враћа се депозит у року од 21 дан од дана одржавања аукције. 
Ако Агенција не врати депозит у року из ст. 1. и 2. овог члана, обавезна је да плати затезну камату, у складу са законом којим се уредује висина затезне камате. 
О резултату аукције Агенција обавештава Централни регистар, депоа и клиринга хартија од вредности а.д. Београд у року од три дана од дана закључивања уговора са купцем. 

Члан 51 
После спроведене аукције Агенција објављује резултате у средствима јавног информисања у којима је објављен јавни позив из члана 9. ове уредбе, најкасније седам дана од дана завршетка јавне аукције. 

Члан 52 
Комплетну документацију са аукције Комисија предаје Агенцији наредног дана од дана одржавања аукције. 
Документацију из става 1. овог члана, Агенција чува најмање три године од дана пријема. 
У случају продаје удела Комисија предаје примерак комплетне документације са аукције Акцијском фонду.

Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива