Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 91/2007, 96/2008 и 98/2009)

IV СПРОВОЂЕЊЕ АУКЦИЈЕ


1. Регистрација учесника на аукцији 

Члан 24 
Поступак регистрације учесника на аукцији обавља Комисија. 
Регистрација обухвата: 
1) проверу идентитета подносиоца пријаве или његовог пуномоћника; 
2) проверу веродостојности овлашћења пуномоћника; 
3) проверу одобрења Агенције за учешће на аукцији; 
4) издавање нумерисане аукцијске картице; 
5) потпис подносиоца пријаве или пуномоћника на листи учесника. 
Заинтересована лица која су добила одобрење из члана 23. став 1. ове уредбе, а не региструју се за аукцију губе право на враћање депозита. Право на враћање депозита губе и лица која су се регистровала за аукцију а нису приступила надметању. 

Члан 25 
Комисија два сата пре почетка аукције започиње регистрацију учесника на аукцији на месту одржавања аукције. 
Регистрација учесника завршиће се 10 минута пре почетка аукције. 
Сматра се да су испуњени услови за спроводење аукције ако је најмање једно лице стекло статус учесника на аукцији, ако присуствује аукцији или ако аукцији присуствује његов овлашћени представник. 
У случају да нису испуњени услови из става 3. овог члана Комисија ће прогласити аукцију неуспелом. 
2. Ток аукције 

Члан 26 
Аукција је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица. 

Члан 27 
Председник Комисије је дужан да обезбеди једнак третман свих учесника на аукцији и несметан поступак истицања понуда. 

Члан 28 
У време које је одредено као време почетка аукције аукционар отвара аукцију и: 
1) оглашава пословно име субјекта приватизације и шифру аукцијске продаје; 
2) оглашава проценат капитала односно имовине, као и проценат удела који се нуди на продају; 
3) оглашава почетну цену и објашњава даљи поступак спроводења аукције; 
4) позива учеснике да траже разјашњење уколико има нејасноћа. 
Када учесници нису задовољни саопштењем из става 1. овог члана могу усмено у записник уложити приговор који не омета аукцију. 
Председник Комисије одлучиће о основаности приговора из става 2. овог члана. 
2.1. Аукција са једним учесником 

Члан 29 
Ако је само једно лице стекло статус учесника на аукцији, то лице се позива да прихвати почетну цену подизањем аукцијске картице. 
Ако лице из става 1. овог члана прихвати почетну цену на првом надметању проглашава се купцем, а почетна цена на аукцији је продајна цена, а ако не прихвати почетну цену, прво надметање се проглашава неуспелим и започиње се одмах друго надметање. 
Ако лице из става 1. овог члана прихвати почетну цену на другом надметању проглашава се купцем, а почетна цена на аукцији је продајна цена, а ако не прихвати почетну цену, аукција се проглашава неуспелом, а то лице губи право на враћање депозита. 

Члан 30 
У случају продаје удела ако је само једно лице стекло статус учесника на аукцији, то лице се позива да прихвати почетну цену подизањем аукцијске картице. 
Ако лице из става 1. овог члана прихвати почетну цену на првој аукцији проглашава се купцем, а почетна цена на аукцији је продајна цена, а ако не прихвати почетну цену, прва аукција се проглашава неуспелом, а то лице губи право на враћање депозита. 
2.2. Аукција са више учесника 

Члан 31 
Ако је више од једног лица стекло статус учесника на аукцији, аукционар оглашава почетну цену, утврдује свако наредно увећање цене и позива учеснике да истакну понуду подизањем аукцијске картице. 
Ако постоји понуда на нивоу почетне цене, аукционар утврдује нову цену, спроводећи претходно утврдено увећање цене и позива учеснике да истакну понуду на нову утврдену цену. 
Утврдивање нове цене понавља се све док учесници истичу понуде на поново утврдене цене. 
Ако после другог позива аукционара није истакнута понуда на последњу утврдену цену, аукционар упућује учесницима последњи позив за истицање понуде. 
Када ни после трећег позива аукционара није истакнута понуда, аукционар ударцем чекића означава аукцију завршеном, а купцем проглашава учесника који је први понудио највишу цену. 
Ако нико од учесника ни после трећег позива аукционара не прихвати почетну цену на другом надметању, аукција се проглашава неуспелом, а учесници губе право на враћање депозита. 
У случају продаје удела аукција се проглашава неуспелом, а учесници губе право на враћање депозита ако нико од учесника ни после трећег позива аукционара не прихвати почетну цену на аукцији. 
2.3. Одржавање реда 

Члан 32 
Аукционар је овлашћен да предузме мере у циљу обезбедења несметаног одвијања тока надметања. 
За ометање тока надметања аукционар јавно опомиње учесника и упозорава учеснике о мерама које ће се употребити ако се ометање настави. 
Ако учесник из става 2. овог члана и после опомене омета ток аукције, аукционар му изриче меру удаљења, која се извршава добровољно или је извршавају овлашћена лица, задужена за одржавање реда на аукцији. 
Учесник својим понашањем омета ток поступка када: 
1) истиче понуде супротно правилима; 
2) омета рад аукционара или Комисије на било који други начин. 
Учесник коме је изречена мера удаљења нема право на враћање депозита. 

Члан 33 
Учесник аукције коме је изречена мера удаљења из члана 32. став 3. ове уредбе, може уложити приговор, усмено на записник. 
Приговор из става 1. овог члана, не одлаже аукцију, а о основаности приговора одлучује Комисија, непосредно по његовом улагању. 
Одлука Комисије по приговору је коначна. 

Члан 34 
Мере из члана 32. став 3. ове уредбе, аукционар може изрицати и осталим присутним лицима. 

Члан 35 
Ако аукционар обавља прописане послове супротно правилима, председник Комисије овлашћен је да: 
1) опомене аукционара; 
2) замени га помоћником аукционара. 
2.4. Средства и услови плаћања у аукцији 

Члан 36 
Средства плаћања у аукцији могу бити у домаћој и страној конвертибилној валути. 
Средства плаћања могу бити и у обвезницама по основу неисплаћене девизне штедње градана које доспевају закључно са даном продаје капитала или имовине, издатим физичким лицима која су држављани Републике Србије. 
У случају да у првом надметању капитал или имовина нису продати за средства плаћања из ст. 1. и 2. овог члана, средство плаћања у другом надметању може бити и у обвезницама по основу неисплаћене девизне штедње градана, издате физичким лицима која су држављани Републике Србије, које нису доспеле на дан продаје капитала или имовине. 
Ако је друга аукција из члана 4. ове уредбе проглашена за неуспелу, Агенција одлучује да ли ће се капитал субјекта приватизације понудити на некој наредној аукцији. 

Члан 37 
У случају плаћања у аукцији доспелим, односно недоспелим обвезницама, те обвезнице преносе се на власнички рачун Агенције отворен код Републике Србије као члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д. Београд. 
Продају обвезница из става 1. овог члана организује Агенција. 
Обвезнице из става 1. овог члана продају се на финансијској берзи преко брокерско-дилерског друштва члана берзе. 
Средства остварена продајом обвезница из става 1. овог члана уплаћују се на рачун Агенције. 
Средства из става 4. овог члана, после измиривања трошкова продаје у поступку приватизације и посебне накнаде остварене закључењем уговора о продаји капитала, односно имовине (провизија), као и првенственог намирења поверилаца субјекта приватизације, уплаћују се на уплатни рачун буџета Републике Србије. 

Члан 38 
У случају продаје удела средства плаћања у аукцији су у домаћој и страној конвертибилној валути. 

Члан 39 
Проглашени купац на аукцији продајну цену плаћа одједном. 

Члан 39а 
(Брисан) 

Члан 40 
У случају продаје удела, проглашени купац продајну цену не може платити у ратама. 
2.5. Записник о аукцији 

Члан 41 
О почетку, току и завршетку аукције, саставља се записник о аукцији (у даљем тексту: записник). 

Члан 42 
Записник садржи: 
1) списак регистрованих учесника; 
2) почетну цену; 
3) коначну продајну цену постигнуту у надметању и податке о купцу; 
4) средства и услове плаћања; 
5) две последње истакнуте понуде ако их је било; 
6) презиме и име председника, осталих чланова Комисије, аукционара, помоћника аукционара и записничара; 
7) датум и време почетка и завршетка аукције; 
8) изречене мере према учесницима и присутним лицима; 
9) приговоре подносиоца пријаве; 
10) остале податке од значаја за рад Комисије. 

Члан 43 
Записник потписују: 
1) председник Комисије, чланови Комисије, аукционар, односно помоћник аукционара и записничар; 
2) купац или његов овлашћени заступник; 
3) учесник на аукцији који је истакао другу највишу понуду на понудену цену, ако га је било. 

Члан 44 
Записник се саставља у три истоветна примерка, од којих два припадају Агенцији, а један купцу. Субјекту приватизације доставља се примерак записника на његов захтев. 
У случају продаје удела примерак записника доставља се и Акцијском фонду. 

Члан 45 
Агенција може одлучити да поништи аукцију ако оцени да су учесници на аукцији својим понашањем нарушили принцип слободне тржишне конкуренције. 
Нарушавањем принципа из става 1. овог члана сматрају се, нарочито, следеће радње: 
1) ако је више од једног лица стекло статус учесника на аукцији, а ниједан од учесника не прихвати почетну цену на првом надметању; 
2) ако је више од једног лица стекло статус учесника на аукцији, а само један учесник прихвати почетну цену на првом надметању; 
3) ако је више од једног лица стекло статус учесника на аукцији, а позиву аукционара да приступе надметању одазову се само двојица учесника; 
4) ако је почетну цену на другом надметању прихватио учесник на аукцији пријављен само за друго надметање, у случају кад почетну цену на првом надметању не прихвати ниједан учесник пријављен само за прво надметање. 
Ставови 1. и 2. овог члана сходно се примењују на продају удела.

Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива