Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 91/2007, 96/2008 и 98/2009)

3. Учесници на аукцији

Члан 18 
Право учешћа на аукцији имају домаћа и страна правна и физичка лица. 
Лица из става 1. овог члана могу учествовати на аукцији ако су: 
1) купили аукцијску документацију; 
2) регистровани као учесници на аукцији; 
3) уплатили депозит. 

Члан 19 
Када се учесник на аукцији пријави за куповину капитала, односно имовине једног или више субјеката приватизације, као и за куповину удела, може да овласти лице за заступање на надметању које је одговорно за понуду учесника и испуњење свих обавеза према Комисији. 
Када се више лица удружи ради куповине капитала, односно имовине једног субјекта приватизације (конзорцијум) дужни су да овласте једног члана конзорцијума који ће да заступа конзорцијум на аукцији и који је одговоран за понуду учесника и испуњење свих обавеза. 
Овлашћење из ст. 1. и 2. овог члана мора бити оверено у суду. 

Члан 20 
Право учешћа на аукцији немају: 
1) физичка и правна лица која имају финансијске обавезе према субјекту чији је капитал, односно имовина предмет приватизације; 
2) чланови Комисије; 
3) сродници првог наследног реда чланова Комисије; 
4) правно лице у власништву чланова Комисије; 
5) правно лице у власништву сродника првог наследног реда чланова Комисије; 
6) друга лица у складу са законом и овом уредбом. 

Члан 20а 
Право учешћа на аукцији немају ни: 
1) физичко лице које је осудивано за кривична дела против живота и тела, кривична дела против имовине, кривична дела против привреде, кривична дела против службене дужности, кривична дела против здравља људи и кривична дела против јавног реда и мира, за која је запрећена казна затвора од пет година или тежа казна или против кога је ступила на правну снагу оптужница за та кривична дела; 
2) привредно друштво у којем је лице из тачке 1) овог става, контролни члан или контролни акционар, у смислу закона којим се уредују привредна друштва. 
4. Пријава за учешће на аукцији 

Члан 21 
Пријава домаћег физичког лица за учешће на аукцији садржи: 
1) шифру аукцијске продаје и пословно име субјекта приватизације; 
2) име и презиме; 
3) име и презиме једног од родитеља; 
4) податак о држављанству Републике Србије; 
5) адресу, матични број и потпис; 
6) број телефона и број факса; 
7) број рачуна за враћање депозита; 
7а) потврду надлежног органа, која није старија од шест месеци, да није осудивано за кривична дела из члана 20а тачка 1) ове уредбе и изјаву да против њега није ступила на правну снагу оптужница за та кривична дела; 
8) изјаву домаћег физичког лица да није члан породице лица које је изгубило својство купца. 
Пријава домаћег правног лица за учешће на аукцији садржи: 
1) шифру аукцијске продаје и пословно име субјекта приватизације; 
2) пословно име и матични број; 
3) име и презиме директора и његов потпис; 
4) оверену фотокопију извода из судског регистра; 
5) оверену фотокопију овлашћења за заступање на аукцији које доноси надлежни орган; 
6) број рачуна за враћање депозита; 
6а) потврду надлежног органа, која није старија од шест месеци, да физичко лице које је контролни члан, односно контролни акционар тог привредног друштва није осудивано за кривична дела из члана 20а тачка 1) ове уредбе и изјаву тог лица да против њега није ступила на правну снагу оптужница за та кривична дела; 
7) изјаву директора домаћег правног лица да његов оснивач није лице које је изгубило својство купца. 
Пријава страног физичког лица за учешће на аукцији садржи: 
1) шифру аукцијске продаје и пословно име субјекта приватизације; 
2) име и презиме; 
3) име и презиме једног од родитеља; 
4) адресу, држављанство, јединствени идентификациони број и потпис; 
5) број рачуна за враћање депозита; 
5а) потврду надлежног органа, која није старија од шест месеци, да није осудивано за кривична дела из члана 20а тачка 1) ове уредбе и изјаву да против њега није ступила на правну снагу оптужница за та кривична дела, у складу са законодавством државе чији је држављанин то физичко лице; 
6) изјаву страног физичког лица да није члан породице лица које је изгубило својство купца. 
Пријава страног правног лица за учешће на аукцији садржи: 
1) шифру аукцијске продаје и пословно име субјекта приватизације; 
2) пословно име и матични број; 
3) име и презиме директора и његов потпис; 
4) оверену фотокопију извода из судског регистра; 
5) оверену фотокопију овлашћења за заступање на аукцији које доноси надлежни орган; 
6) број рачуна за враћање депозита; 
6а) потврду надлежног органа, која није старија од шест месеци, да физичко лице које је контролни члан, односно контролни акционар тог привредног друштва није осудивано за кривична дела из члана 20а тачка 1) ове уредбе и изјаву тог лица да против њега није ступила на правну снагу оптужница за та кривична дела, у складу са законодавством државе чији је држављанин то физичко лице; 
7) изјаву лица овлашћеног за заступање страног правног лица да његов оснивач није лице које је изгубило својство купца. 
Пријаве из ст. 1. до 4. овог члана треба да садрже и податак о томе да ли се пријава односи искључиво на друго надметање у коме средство плаћања може бити и у недоспелим обвезницама. 
У случају продаје удела не примењује се став 5. овог члана. 

Члан 22 
Агенцији се доставља попуњена пријава за учешће на аукцији и потписани нацрт уговора. Саставни део пријаве за учешће на аукцији је доказ о уплати депозита. 
Сматра се да је депозит у готовом новцу уплаћен када је износ на име депозита евидентиран на рачуну Агенције. 
У случају продаје удела сматра се да је депозит у готовом новцу уплаћен када је износ на име депозита евидентиран на рачуну Агенције. 
Попуњена пријава за учешће на аукцији, потписан нацрт уговора и доказ о уплати депозита доставља се Агенцији у року који не може бити краћи од пет радних дана од дана одреденог за одржавање аукције. 

Члан 23 
Агенција је дужна да најмање два радна дана пре дана одреденог за одржавање аукције обавести заинтересована физичка и правна лица о одобравању пријаве за учешће на аукцији. 
Агенција може упутити захтев заинтересованим физичким и правним лицима да пријаве за учешће на аукцији које не садрже сву потребну документацију, допуне или измене у року од два дана од дана достављања обавештења из става 1. овог члана. 
Обавештење о броју учесника на аукцији не може се давати пре одржавања аукције. 
Агенција може одлучити да откаже аукцију ако оцени да је нарушен принцип слободне тржишне конкуренције и о томе обавештава заинтересована физичка и правна лица.

Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива