Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 91/2007, 96/2008 и 98/2009)

III ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЦЕ И РЕГИСТРАЦИЈУ УЧЕСНИКА


1. Аукцијска документација 

Члан 15 
Аукцијска документација садржи: 
1) програм приватизације; 
2) уговор о чувању поверљивих података; 
3) нацрт уговора о продаји; 
4) пријаву учешћа на аукцији. 
У случају продаје удела аукцијска документација садржи нацрт уговора о продаји, пријаву учешћа на аукцији и последњи биланс стања и биланс успеха. 
Физичким и правним лицима која изразе интерес за учешће на аукцији продаје се аукцијска документација по цени коју одредује министар надлежан за послове приватизације. 
Потврда о уплати цене из става 3. овог члана за аукцијску документацију садржи шифру аукцијске продаје и може се предати непосредно Агенцији или на месту које је одредено у јавном позиву, а може се послати и факсом на број одреден у јавном позиву. 
По пријему потврде из става 4. овог члана, аукцијска документација ће бити предата или послата заинтересованим физичким или правним лицима у року од три дана. 
2. Уговор о продаји 

Члан 16 
Нацрт уговора о продаји капитала, односно имовине израдује Агенција. 
Нацрт уговора о продаји капитала, односно имовине садржи обавезу купца да ће обезбедити континуитет пословања субјекта приватизације, услове коришћења земљишта, средства и услове плаћања цене. 
Нацрт уговора о продаји капитала, односно имовине може да садржи обавезу купца за улагање средстава у субјект приватизације, решавање питања запослених и заштиту животне средине. 
Нацрт уговора о продаји капитала, односно имовине не садржи продајну цену. 
Учесници на аукцији потписују нацрт уговора пре одржавања аукције. 
Потписивањем нацрта уговора о продаји капитала, односно имовине учесници на аукцији се обавезују на прихватање услова из нацрта уговора. 
Нацрт уговора о продаји капитала, односно имовине у који је унета продајна цена и подаци о учеснику аукције који је проглашен купцем на аукцији и који је потписан од овлашћеног лица Агенције и купца постаје уговор о продаји. 
Продајна цена је последња цена утврдена на аукцији. 

Члан 17 
Нацрт уговора о продаји удела израдује Акцијски фонд. 
Нацрт уговора о продаји удела садржи одредбе о медусобним правима и обавезама уговорних страна. 
Нацрт уговора о продаји удела не садржи продајну цену. 
Учесници на аукцији потписују нацрт уговора о продаји удела пре одржавања аукције. 
Потписивањем нацрта уговора о продаји удела учесници на аукцији се обавезују на прихватање услова из нацрта уговора. 
Нацрт уговора о продаји удела у који је унета продајна цена и подаци о учеснику аукције који је проглашен купцем на аукцији и који је потписан од овлашћеног лица Акцијског фонда и купца постаје уговор о продаји. 
Продајна цена је последња цена утврдена на аукцији.

Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива