Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 91/2007, 96/2008 и 98/2009)

II ПРИПРЕМА АУКЦИЈЕ

Члан 7 
Одлуку о продаји капитала аукцијом доноси Агенција и о томе обавештава субјект приватизације. 
Одлуку о продаји удела аукцијом доноси Агенција и са налогом за продају обавештава Акцијски фонд и субјект приватизације. 

Члан 8 
Агенција организује аукцију. 
У поступку организовања аукције, Агенција: 
1) утврдује услове продаје; 
2) припрема аукцију, укључујући одредивање датума и времена одржавања аукције и објављивање јавног позива; 
3) образује Комисију; 
4) именује аукционара и помоћника аукционара; 
5) контролише и одобрава програм приватизације; 
6) врши и друге послове од значаја за спроводење аукције. 
У случају продаје удела Агенција организује аукцију у сарадњи са Акцијским фондом. 

Члан 9 
Агенција објављује јавни позив за учешће на аукцији (у даљем тексту: јавни позив) у средствима јавног информисања (штампа, телевизија, интернет) најраније 30 дана пре дана одржавања аукције. У случају продаје удела јавни позив објављују заједно Агенција и Акцијски фонд. 
Јавни позив из става 1. овог члана садржи: 
1) пословно име субјекта приватизације и матични број субјекта приватизације; 
2) процентуални износ капитала или опис имовине који се нуде на продају, односно процентуални износ удела који се нуди на продају; 
3) финансијске и друге податке о субјекту приватизације од значаја за учеснике аукције (број запослених, производи, итд.); 
4) место и адресу одржавања аукције; 
5) датум и време одржавања аукције; 
6) шифру аукцијске продаје; 
7) рок и начин подношења пријаве за учешће на аукцији; 
8) датум, време и место регистрације учесника; 
9) цену, место и начин добијања аукцијске документације; 
10) износ и начин уплате депозита за учешће на аукцији; 
11) кратак опис поступка аукције; 
12) почетну цену за аукцију; 
13) средства плаћања; 
14) датум, време и место обиласка субјекта приватизације, када се јавни позив за учешће на аукцији односи на продају капитала, односно имовине; 
15) друге податке од значаја за спроводење аукције. 
Датум и време одржавања аукције Агенција може, по потреби, да измени. Изменом датума и времена одржавања аукције, мења се и рок за откуп аукцијске документације и рок за подношење пријава за учешће на аукцији. 
У случају из става 3. овог члана, Агенција објављује измену јавног позива. 

Члан 10 
Субјект приватизације и Агенција утврдују датум и време обиласка субјекта приватизације. 
Заинтересована лица могу да изврше обилазак субјекта приватизације када потпишу уговор о чувању поверљивих података. 

Члан 11 
Агенција и субјекат приватизације обезбедују под једнаким условима свим заинтересованим лицима приступ информацијама од значаја за аукцију. 

Члан 12 
Продају методом аукције спроводи Комисија коју образује Агенција. 
Комисија, у сарадњи са Агенцијом, обезбедује неопходне услове за одржавање аукције. 
Комисија има три члана. 
Комисија из реда својих чланова именује председника Комисије. 
Комисија се именује за једну или више аукција. 
У случају продаје удела један члан Комисије је представник Акцијског фонда. 

Члан 13 
Комисија обавља следеће послове: 
1) надгледа и спроводи продају аукцијом; 
2) региструје лица која имају право учешћа на аукцији; 
3) потписује записник; 
4) проглашава аукцију неуспелом; 
5) врши и друге послове од значаја за спроводење аукције, у складу са законом. 
Комисија доноси одлуке већином гласова чланова Комисије. 
Стручно консултативне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Агенција. 

Члан 14 
Аукционар обавља следеће послове: 
1) позива учеснике да истакну понуду на понудену цену; 
2) одржава ред на аукцији и изриче мере у случају ометања њеног тока; 
3) проглашава купца.

Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива