Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 91/2007, 96/2008 и 98/2009)

 I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1 
Овом уредбом уредује се поступак и начин продаје јавном аукцијом, и то: 
1) друштвеног и државног капитала (у даљем тексту: капитал), односно имовине; 
2) удела који су пренети Акцијском фонду, односно удела које Акцијски фонд продаје у складу са законом (у даљем тексту: удели). 
У јавној аукцији утврдују се цена и купац са којим се закључује уговор о продаји. 

Члан 2 
Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење: 
1) Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) јесте правно лице које продаје капитал, односно имовину и промовише, иницира, спроводи и контролише поступак приватизације, у складу са законом; 
2) Акцијски фонд јесте правно лице на које су пренете акције, односно удели, у складу са законом, ради продаје; 
3) јавна аукција (у даљем тексту: аукција) је метод приватизације, јавним надметањем учесника у складу са утврденим условима продаје; 
4) комисија за аукцију је комисија која спроводи продају капитала и имовине методом аукције (у даљем тексту: Комисија); 
5) аукционар је лице које технички спроводи ток аукције; 
6) депозит је новчани износ, првокласна банкарска гаранција прихватљива од Агенције, односно обвезнице по основу неисплаћене девизне штедње градана издате физичким лицима која су држављани Републике Србије, по њиховој номиналној вредности (у даљем тексту: обвезнице). Депозит уплаћује, односно полаже заинтересовано лице, ради обезбедења учешћа на аукцији, односно надметањима; 
7) уговор о продаји јесте уговор о продаји капитала, односно имовине и уговор о продаји удела. 

Члан 3 
Почетна цена у првој аукцији је 20% од горње границе распона вредности капитала, односно имовине који се нуде на продају и који је потврдила Агенција. 
У случају истовремене продаје друштвеног капитала субјекта приватизације и капитала других правних лица у том субјекту, почетна цена друштвеног капитала у првој аукцији је 100% од основне вредности капитала. 
Средства плаћања у првом надметању могу бити у готовом новцу, односно у обвезницама које доспевају закључно са даном продаје капитала или имовине (у даљем тексту: доспеле обвезнице). 
Ако је прво надметање неуспешно, започиње се одмах друго надметање, са истом почетном ценом, у коме се разлика измеду купопродајне цене и депозита за прво надметање плаћа у обвезницама које нису доспеле на дан продаје капитала или имовине (у даљем тексту: недоспеле обвезнице). 
Ако се прва аукција прогласи неуспелом, јавни позив за другу аукцију објављује се у року од седам дана од дана проглашења прве аукције неуспелом. 
Депозит може да се уплати у готовом новцу, полагањем првокласне банкарске гаранције или у доспелим обвезницама. Депозит за друго надметање може да се уплати и у недоспелим обвезницама. 

Члан 4 
Почетна цена у другој аукцији је 20% од доње границе распона вредности капитала, односно имовине који се нуде на продају и који је потврдила Агенција. Средства плаћања у првом надметању могу бити у готовом новцу, односно у доспелим обвезницама. 
У случају истовремене продаје друштвеног капитала субјекта приватизације и капитала других правних лица у том субјекту, почетна цена друштвеног капитала у другој аукцији је 50% од основне вредности капитала, односно 20% од основне вредности капитала у трећој аукцији. 
Ако је прво надметање неуспешно, започиње се одмах друго надметање, са истом почетном ценом, у коме се разлика измеду купопродајне цене и депозита за прво надметање плаћа у недоспелим обвезницама. 
Депозит може да се уплати у готовом новцу, полагањем првокласне банкарске гаранције или у доспелим обвезницама. Депозит за друго надметање може да се плати и у недоспелим обвезницама.

Члан 5 
У случају продаје удела почетна цена у првој аукцији је коригована књиговодствена вредност према последњем финансијском извештају увећана за износ дуга који је отпуштен. 
Ако се прва аукција прогласи неуспелом, јавни позив за другу аукцију објављује се у року од седам дана од дана проглашења прве аукције неуспелом. 
Почетна цена у другој аукцији је 50% почетне цене у првој аукцији.
Ако се друга аукција прогласи неуспелом, јавни позив за трећу аукцију објављује се у року од седам дана од дана проглашења друге аукције неуспелом. 
Почетна цена у трећој аукцији је 20% почетне цене у првој аукцији. 
Средство плаћања у аукцији је у готовом новцу у року од пет дана од дана одржавања аукције. 
Депозит за аукцију може да се уплати у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције. 

Члан 6 
Аукција се проглашава неуспелом ако ни после трећег позива аукционара на другом надметању нико од учесника не истакне понуду на понудену цену. 
У случају продаје удела, аукција се проглашава неуспелом ако ни после трећег позива аукционара на аукцијама из члана 5. ове уредбе нико од учесника не истакне понуду на понудену цену.

Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива