Закон о јавним агенцијама

("Сл. гласник РС", бр. 18/2005 и 81/2005 - испр.)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Појам јавне агенције

Члан 1

Јавна агенција је организација која се оснива за развојне, стручне или регулаторне послове од општег интереса.

Посебним законом могу се, сходно сврси јавне агенције, поједина питања положаја јавне агенције уредити друкчије него овим законом. 

Услови за оснивање јавне агенције

Члан 2

Јавна агенција оснива се ако развојни, стручни и регулаторни послови не захтевају сталан и непосредан политички надзор и ако јавна агенција може боље и делотворније да их врши него орган државне управе, нарочито ако се у целини или претежно могу финансирати од цене коју плаћају корисници услуга.

Оснивач мора посебним законом бити овлашћен на оснивање јавне агенције. 

Поверавање јавних овлашћења јавној агенцији

Члан 3

Јавној агенцији могу се посебним законом, као јавно овлашћење, поверити следећи послови државне управе:

1) доношење прописа за извршавање закона и других општих аката Народне скупштине и Владе;

2) решавање у првом степену у управним стварима;

3) издавање јавних исправа и вођење евиденција.

Самосталност јавне агенције

Члан 4

Јавна агенција је самостална у свом раду.

Влада не може усмеравати рад јавне агенције, нити га усклађивати са радом органа државне управе. 

Правни субјективитет јавне агенције

Члан 5

Јавна агенција има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар.

За остваривање сврхе јавне агенције на одређеној територији могу се образовати подручне унутрашње јединице у јавној агенцији.

Финансирање јавне агенције

Члан 6

Јавна агенција се финансира из цене коју плаћају корисници услуга, поклона (донација), прилога покровитеља (спонзорстава), буџета Републике Србије и других прилога и прихода које оствари према закону.

Прописи који се примењују на рад јавне агенције

Члан 7

У погледу законитости, стручности, политичке неутралности, непристрасности, употребе службеног језика и писма, стручне спреме и оспособљености запослених који раде на повереним пословима државне управе и у погледу канцеларијског пословања, на рад јавне агенције примењују се прописи везани за државну управу.

На права, обавезе, одговорности и зараде директора и запослених у јавној агенцији примењују се општи прописи о раду, ако овим или посебним законом није што друго одређено.

Актом о оснивању јавне агенције могу се одредити послови које запослени у јавној агенцији, ради спречавања сукоба приватног и јавног интереса, не могу вршити у своје име и за свој рачун или у име и за рачун неког другог правног или физичког лица.


 
 
Преузмите закон у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива