ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 104/2009 и 89/2015)

Оснивање

Члан 1

Овим законом оснива се Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција).

Статус Агенције

Члан 2

Агенција има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним овим законом и законом којим се уређује стечај.

Агенција послује у складу са прописима о јавним агенцијама.

Седиште Агенције је у Београду.

Агенција има рачун.

Подручне унутрашње јединице Агенције

Члан 2а

Агенција има подручну унутрашњу јединицу у седишту органа аутономне покрајине.

Агенција може да образује подручне унутрашње јединице у местима ван свог седишта, у складу са статутом и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Послови Агенције

Члан 3

Агенција обавља стручне и регулаторне послове, у складу са овим законом, законом којим се уређује стечај и другим прописима донетим на основу тих закона (у даљем тексту: прописи којима се уређује стечај), и то:

1) издаје и обнавља лиценцу за обављање послова стечајног управника;

2) врши стручни надзор над радом стечајног управника (у даљем тексту: стручни надзор), одузима лиценцу за обављање послова стечајног управника и изриче друге мере прописане овим законом и законом којим се уређује стечај;

3) издаје обавезујућа упутства стечајним управницима када је то потребно ради уједначавања примене прописа којима се уређује стечај;

4) води именик стечајних управника;

5) припрема предлог националних стандарда за управљање стечајном масом и предлог кодекса етике стечајних управника;

6) послове стечајног управника, у складу са законом којим се уређује стечај.

Поред послова из става 1. овог члана, Агенција:

1) организује и спроводи полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника;

2) прати примену прописа којима се уређује стечај;

3) прикупља и обрађује податке од значаја за спровођење стечајног поступка;

4) обавља и друге послове ради унапређења и развоја професије стечајног управника;

5) обавља друге послове, у складу са прописима којима се уређује стечај и са статутом Агенције.

Послове из става 1. тач. 1), 2), 4) и 6) и става 2. тачка 1) овог члана Агенција обавља као поверене послове.

Послове стечајног управника Агенција обавља у стечајним поступцима који се спроводе над правним лицима која су са већинским јавним или друштвеним капиталом, као и у поступцима када се током поступка стечаја промени власничка структура стечајног дужника тако да стечајни дужник постане правно лице са већинским јавним капиталом, у складу са законом којим се уређује стечај.

Вршење стручног надзора

Члан 3а

У вршењу стручног надзора Агенција проверава да ли стечајни управник обавља послове у складу са прописима којима се уређује стечај.

Стручни надзор из става 1. овог члана обухвата:

1) увид и анализу извештаја, документације и осталих података које је стечајни управник дужан да доставља у складу са прописима којима се уређује стечај или на захтев Агенције;

2) вршење непосредног надзора у просторијама стечајног управника и то увидом у акте, пословне књиге, базе података, изводе са рачуна, коресподенцију и друга документа;

3) узимање изјава од стечајног управника и лица запослених или ангажованих у канцеларији стечајног управника, као и од лица запослених код стечајног дужника или на други начин ангажованих у стечајном поступку, осим ако су та лица законом или другим прописом обавезана на чување пословне или друге тајне;

4) предузимање других радњи за које Агенција оцени да су неопходне у обављању стручног надзора.

Ако се у поступку вршења стручног надзора утврди да стечајни управник није обављао послове у складу са прописима којима се уређује стечај, Агенција ће изрећи једну или више мера прописаних законом којим се уређује стечај, и то: опомену; јавну опомену; новчану казну; одузимање лиценце.

Овлашћена лица и органи за вршење стручног надзора

Члан 3б

Овлашћена лица и органи за вршење стручног надзора су супервизор, дисциплинско веће и директор Агенције.

Послове супервизора може да обавља лице које је запослено у Агенцији и које има:

1) високу стручну спрему;

2) најмање три године радног искуства;

3) положен стручни испит за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Агенције могу се прописати и други услови које супервизор мора да испуњава.

Супервизори имају службену легитимацију, коју издаје директор Агенције.

Дисциплинско веће је састављено од пет чланова. Састав и начин именовања дисциплинског већа ближе прописује Управни одбор Агенције посебним актом. Супервизор не може бити члан дисциплинског већа у предмету у коме је вршио стручни надзор.

Министар надлежан за послове стечаја ближе прописује облик и садржину службене легитимације из става 4. овог члана.

Обавеза омогућавања несметаног вршења стручног надзора

Члан 3в

Стечајни управници и лица запослена или ангажована у канцеларији стечајног управника дужна су да:

1) супервизору омогуће несметано предузимање радњи из члана 3а став 2. овог закона;

2) у поступку пред дисциплинским већем пруже све потребне податке и омогуће увид у сва документа од значаја за спровођење поступка.

Извештај супервизора

Члан 3г

Супервизор започиње испитивање рада стечајног управника по службеној дужности или по притужби трећег лица.

О извршеном испитивању рада стечајног управника супервизор саставља извештај (у даљем тексту: извештај супервизора) којим констатује да не постоје неправилности у раду стечајног управника, а у случају да утврди постојање неправилности у раду предлаже покретање дисциплинског поступка.

Уколико супервизор током испитивања рада стечајног управника утврди постојање неправилности мањег значаја које се могу отклонити, он ће стечајном управнику наложити њихово отклањање у примереном року. Уколико стечајни управник поступи у складу са налогом супервизор ће у извештају констатовати да су утврђене неправилности отклоњене и да нема основа за покретање дисциплинског поступка.

У случају да је у извештају супервизора констатовано да не постоје неправилности у раду стечајног управника, односно да су утврђене неправилности отклоњене у складу са ставом 3. овог члана супервизор доставља извештај стечајном управнику и подносиоцу притужбе, уколико је испитивање рада започето по притужби трећег лица.

На извештај супервизора из става 4. овог члана подносилац притужбе има право приговора у року од три дана од дана пријема извештаја.

О приговору из става 5. овог члана одлучује директор Агенције решењем.

Решење из става 6. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Дисциплински поступак

Члан 3д

У случају да је у извештају супервизора утврђено постојање неправилности у раду стечајног управника и предложено покретање дисциплинског поступка, супервизор доставља извештај стечајном управнику и дисциплинском већу, као и подносиоцу притужбе уколико је испитивање рада започето по притужби трећег лица. Уз извештај супервизора дисциплинском већу достављају се и списи предмета ради спровођења дисциплинског поступка.

Дисциплинско веће на основу извештаја из става 1. овог члана покреће дисциплински поступак против стечајног управника.

У дисциплинском поступку стечајном управнику се мора омогућити да се изјасни о свим наводима из извештаја супервизора и да изнесе чињенице и околности од значаја за одлуку дисциплинског већа.

Ако дисциплинско веће утврди да није било неправилности у раду стечајног управника, донеће решење о обустави поступка.

Ако дисциплинско веће утврди да су постојале неправилности у раду стечајног управника, решењем ће изрећи једну или више мера из члана 3а став 3. овог закона.

Решења из ст. 4. и 5. овог члана достављају се стечајном управнику и супервизору који је вршио стручни надзор, као и подносиоцу притужбе уколико је испитивање рада започето по притужби трећег лица.

Решења из ст. 4. и 5. овог члана су коначна и против њих се може покренути управни спор.

Дисциплинско веће доноси одлуке већином гласова свих чланова, осим у случају одлуке којом се изриче мера одузимања лиценце која се доноси једногласно.

Повреде дужности стечајног управника

Члан 3ђ

Повреде дужности стечајног управника могу бити лакше или теже повреде дужности.

Лакшом повредом дужности у смислу овог закона сматрају се мањи пропусти и неправилности у раду стечајног управника и повреде прописа којима се уређује стечај које немају значајан негативан утицај нити последице на стечајну масу, повериоце или трећа лица.

Тежом повредом дужности у смислу овог закона сматрају се већи пропусти и неправилности у раду стечајног управника и повреде прописа којима се уређује стечај које имају значајан негативни утицај и последице на стечајну масу, повериоце или трећа лица. Тежом повредом дужности сматраће се и непоступање по налогу супервизора као и поновљено или континуирано ускраћивање сарадње овлашћеним лицима Агенције, односно онемогућавање Агенције у вршењу стручног надзора.

Изрицање мера

Члан 3е

У случају лакше повреде дужности дисциплинско веће може изрећи опомену, јавну опомену и новчану казну. Новчана казна се може изрећи у износу од 10.000 до 100.000 динара, а у случају понављања лакше повреде у износу до 200.000 динара.

У случају теже повреде дужности дисциплинско веће може изрећи јавну опомену, новчану казну и меру одузимања лиценце. Новчана казна се може изрећи у износу од 100.000 до 1.000.000 динара.

Одузимање лиценце и брисање из именика стечајних управника без спровођења дисциплинског поступка

Члан 3ж

Директор Агенције доноси решење о одузимању лиценце стечајном управнику и брисању из именика стечајних управника у случају да:

1) стечајни управник поднесе захтев за брисање из именика стечајних управника;

2) стечајни управник престане да буде држављанин Републике Србије;

3) стечајни управник буде правноснажно лишен пословне способности;

4) је стечајни управник правноснажном пресудом осуђен за кривично дело које га чини недостојним за бављење професијом стечајног управника или за кривично дело за које је запрећена казна преко пет година затвора.

Директор Агенције доноси решење о брисању стечајног управника из именика стечајних управника у случају смрти стечајног управника и одузимања лиценце у дисциплинском поступку који спроводи дисциплинско веће.

Решења из ст. 1. и 2. овог члана су коначна и против њих се може покренути управни спор.

Члан 3з

На поступак стручног надзора сходно се примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак, уколико није другачије прописано овим законом.

Министар надлежан за послове стечаја ближе уређује начин обављања стручног надзора, на предлог Агенције.

Члан 4

(Брисан)

Обављање појединих стручних послова

Члан 5

За обављање појединих стручних послова из своје надлежности Агенција може ангажовати домаћа или страна правна или физичка лица.

Средства за оснивање и рад Агенције

Члан 6

Средства за оснивање Агенције обезбеђују се из:

1) буџета Републике Србије;

2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица.

Средства за рад Агенције обезбеђују се из:

1) прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности;

2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;

3) других извора, у складу са законом.

Органи Агенције

Члан 7

Органи Агенције су управни одбор и директор.

Управни одбор

Члан 8

Управни одбор чине председник и четири члана, које именује и разрешава Влада Републике Србије, на предлог министра надлежног за послове привреде.

Мандат председника и чланова управног одбора траје пет година.

Управни одбор обавља следеће послове:

1) доноси статут;

1а) доноси годишњи програм рада;

2) доноси годишњи финансијски план;

3) усваја финансијски извештај;

4) усваја годишњи извештај о раду Агенције;

5) (брисана)

6) доноси и друге опште акте Агенције;

6а) доноси друге опште акте, у складу са законом;

7) доноси пословник о раду;

8) обавља и друге послове, у складу са законом и статутом.

Члан 9

(Брисано)

Директор

Члан 10

Директор Агенције именује се и разрешава у складу са законом којим се уређују јавне агенције.

Управни одбор посебним актом одређује критеријуме и мерила у погледу стручне оспособљености које морају испуњавати кандидати за директора Агенције.

Директор:

1) заступа и представља Агенцију;

2) руководи Агенцијом и организује пословање Агенције;

3) предлаже и организује припрему аката које доноси Управни одбор;

4) извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;

5) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада и коришћење и располагање средствима Агенције;

6) предлаже годишњи финансијски план Агенције;

7) саставља годишњи извештај о раду Агенције;

8) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији;

9) доноси решења у поступку вршења стручног надзора над радом лиценцираних стечајних управника у случајевима предвиђеним законом;

10) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Статут и други општи акти

Члан 11

Општи акти Агенције су статут и други акти којима се на општи начин уређују питања од значаја за рад Агенције.

Статут садржи одредбе о:

1) називу и седишту;

2) делатности, односно пословима;

3) органима, делокругу, одговорности и начину одлучивања;

4) заступању и одговорности за обавезе;

5) општим актима и начину њиховог доношења;

6) поступку измене статута;

7) правима, обавезама и одговорностима запослених;

8) унутрашњој организацији;

9) другим питањима од значаја за рад и пословање Агенције.

На статут Агенције сагласност даје Влада Републике Србије.

Надзор над радом Агенције

Члан 12

Министарство надлежно за послове привреде обавља послове надзора над радом Агенције.

Јавност рада Агенције

Члан 12а

Агенција објављује на својој интернет страни:

1) годишњи програм рада и финансијски план Агенције за наредну годину, који су донети у складу са законом којим се уређују јавне агенције у, року од 15 дана од дана њиховог доношења;

2) годишњи извештај о раду и финансијски извештај, који су усвојени у складу са законом којим се уређују јавне агенције, у року од 15 дана од дана њиховог усвајања;

3) друге податке од значаја за спровођење стечајног поступка

Прелазне и завршне одредбе

Члан 13

Влада Републике Србије именоваће председника и чланове управног одбора, директора, председника и чланове надзорног одбора у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 14

Управни одбор је дужан да у року од 15 дана од дана именовања донесе статут.

Члан 15

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Самостални чланови Закона о изменама и допунама
Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника

("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)

Члан 11[с1]

Подзаконски акти који се доносе на основу овлашћења из овог закона биће донети у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 12[с1]

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а почиње да се примењује тридесетог дана од дана његовог ступања на снагу.

 

Самостални чланови Закона о изменама и допунама
Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника

("Сл. гласник РС", бр. 89/2015)

Члан 6[с2]

Даном ступања на снагу овог закона Агенција преузима од Агенције за приватизацију сва права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву, који су у функцији обављања послова утврђених овим законом, као и потребан број запослених.

Даном ступања на снагу овог закона, новчана средства са подрачуна Агенције за приватизацију, која су остварена по основу обављања послова стечајног управника у складу са законом којим се уређује стечај, преносе се на рачун Агенције.

Члан 7[с2]

Општи акти Агенције ускладиће се са одредбама овог закона у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу.

Члан 8[с2]

Стечајни поступци у којима је Агенција за приватизацију именована за стечајног управника, а који су започети до дана ступања на снагу овог закона, наставиће се у складу са одредбама овог закона.

Члан 9[с2]

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 6. став 4. тачка 2) и члана 11д став 2. Закона о Агенцији за приватизацију ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 135/04, 30/10 и 115/14).

Члан 10[с2]

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

преузмите закон
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива