Закон о стечајном поступку

("Сл. гласник РС", бр. 84/2004 и 85/2005 - др. закон)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1

Овим законом уређују се услови и начин покретања и спровођења стечајног поступка.

Стечајни поступак, у смислу овог закона, обухвата банкротство односно реорганизацију.

Под банкротством се подразумева намирење поверилаца продајом целокупне имовине стечајног дужника.

Под реорганизацијом се подразумева намирење поверилаца, на начин и под условима одређеним планом реорганизације.

Неспособност плаћања

Члан 2

Банкротство стечајног дужника или његова реорганизација се спроводе над стечајним дужником који је неспособан за плаћање.

Сматра се да је стечајни дужник неспособан за плаћање ако:

1) не може одговорити својим обавезама у року од 45 дана од дана доспелости обавезе;

2) је потпуно обуставио своја плаћања у периоду од 30 дана;

3) учини вероватним да своје већ постојеће обавезе неће моћи да испуни по доспећу - претећа неспособност за плаћање.

Претпоставка неспособности плаћања

Члан 3

Ако је поступак покренут на предлог повериоца који у судском или пореском извршном поступку није могао намирити своје потраживање, претходни стечајни поступак се неће спроводити, нити ће се доказивати да је стечајни дужник презадужен, већ ће се одмах покренути стечајни поступак.

Посебни случајеви покретања стечајног поступка

Члан 4

Стечајни поступак се покреће али се не спроводи, већ се одмах закључује када стечајни дужник има само једног повериоца.

Стечајни поступак се покреће али се не спроводи, већ се поступак одмах обуставља када је имовина стечајног дужника мања од висине трошкова стечајног поступка.

Изузетно, суд ће стечајни поступак спровести и у случају из става 2. овог члана, на захтев повериоца, ако поверилац код надлежног органа положи средства за трошкове стечајног поступка.

Сходна примена

Члан 5

У стечајном поступку сходно се примењују одредбе закона којим се уређује парнични поступак, ако овим законом није другачије одређено.

Случајеви на које се закон не примењује

Члан 6

Стечајни поступак се не спроводи према: Државној заједници Србија и Црна Гора; Републици Србији; јединицама територијалне аутономије и локалне самоуправе; фондовима или организацијама пензијског, инвалидског, социјалног и здравственог осигурања; правним лицима чији је оснивач Државна заједница Србија и Црна Гора, Република Србија, јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, а који се искључиво или претежно финансирају из буџета Државне заједнице Србија и Црна Гора, републичког буџета односно буџета јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе; Народној банци Србије.

Одредбе овог закона не примењују се на стечајни поступак банака и осигуравајућих организација, осим одредаба којима се уређују питања која нису уређена посебним законом.

За обавезе правног лица над којим се не спроводи стечајни поступак солидарно одговарају његови оснивачи односно чланови.

Преузмите закон у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива