Закон о агенцији за приватизацију

("Службени гласник РС", бр. 38/2001, 135/2004, 30/2010, 115/2014 и 89/2015 - др. закон)

Оснивање

Члан 1

Оснива се Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) ради промовисања, иницирања, спровођења и контроле поступка приватизације.

Правни статус

Члан 2

Агенција послује у складу са прописима о јавним службама.

Агенција има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним овим законом и статутом.

Агенција има жиро рачун.

Седиште

Члан 3

Седиште Агенције је у Београду.

Организационе јединице

Члан 4

Агенција има организациону јединицу у месту седишта органа територијалне аутономије, а може имати организационе јединице и у другим местима.

Средства за оснивање и рад Агенције

Члан 5

Средства за оснивање Агенције обезбеђују се из:

1) буџета Републике Србије;

2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;

Средства за рад Агенције обезбеђују се из:

1) прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности;

2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;

2а) провизије од продаје акција, односно удела које Агенција продаје у складу са овим законом;

3) других извора, у складу са законом.

Висину провизије из става 2. тачка 2а) овог члана прописује министар надлежан за послове привреде.

Послови Агенције

Члан 6*

Агенција спроводи све поступке приватизације у Републици Србији.

Агенција обавља делатност посредовања у продаји јавног и друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације, као и послове:

1) промоције поступка приватизације;

2) спровођења поступка приватизације;

3) контроле поступка приватизације;

4) продаје јавног капитала исказаног у акцијама или уделима, као и акција, односно удела Акционарског фонда (у даљем тексту: Фонд), Фонда за развој Републике Србије, републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање који су пренети на основу Закона о својинској трансформацији ("Службени гласник РС", бр. 32/97 и 10/01), када се продају заједно са акцијама, односно уделима Фонда, продаје акција, односно удела који су пренети Агенцији после раскида уговора о продаји капитала закљученог између Агенције и купца, као и послове продаје имовине у предузећима код којих је раскинут уговор о продаји капитала.

У поступку продаје акција, односно удела који су пренети Агенцији после раскида уговора о продаји капитала закљученог између Агенције и купца, примењују се одредбе о отпису дуга прописане законом којим се уређује приватизација.

Поред послова из става 2. овог члана Агенција обавља и:

1) послове у име и за рачун Фонда;

2)* (престала да важи)

3) послове покретања и контроле поступка ликвидације, у складу са законом којим се уређује приватизација;

4) послове продаје имовине у име и за рачун продавца;

5) и друге послове у складу са законом.

Агенција подноси предлог за покретање поступка стечаја субјеката приватизације ради окончања приватизације, у складу са законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује стечај.

Члан 7

У обављању послова промоције приватизације Агенција:

1) информише јавност о субјектима приватизације;

2) едукује јавност о приватизацији и о преносу и промету акција без накнаде на грађане и запослене и бивше запослене у складу са законима којима се уређује подела бесплатних акција грађанима Србије и рад надлежних институција;

3) даје информације о потенцијалним купцима, капиталу, производима, услугама и радној снази на домаћем тржишту;

4) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Члан 8

(Брисан)

Члан 9

У обављању послова спровођења приватизације Агенција:

1) предлаже министарству надлежном за послове привреде, модел и метод приватизације, као и мере за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације;

2) објављује јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости;

3) прикупља и обрађује податке о потенцијалним купцима капитала и имовине субјекта приватизације који су исказали заинтересованост за учешће у поступку приватизације;

4) подноси предлог за покретање поступка стечаја, ако је испуњен један од стечајних разлога прописан законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује стечај;

5) одређује критеријуме за учествовање у јавном прикупљању понуда са јавним надметањем, услове продаје као и обавезе купца (инвестиције, социјални програм, континуитет пословања итд.), уз сагласност министарства надлежног за послове привреде;

6) организује и спроводи поступак продаје капитала и имовине субјекта приватизације, као и поступак продаје моделом стратешког партнерства, у складу са законом;

7) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Члан 10

У обављању послова контроле поступка приватизације Агенција проверава:

1) испуњење обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине;

2) испуњење обавеза стратешког инвеститора из уговора о стратешком партнерству;

3) усклађеност програма за продају имовине са прописима о приватизацији;

4) да ли је прилив средстава по основу извршене продаје у складу са уговором о продаји;

5) пренос акција без накнаде запосленима;

6) висину улагања предвиђеног инвестиционим пројектом, у складу са уредбом којом се уређују услови и начин привлачења директних инвестиција;

7) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Члан 11

О недостацима утврђеним у поступку контроле из члана 10. овог закона Агенција обавештава министарство надлежно за послове привреде.

Члан 11а

У пословима продаје акција, односно удела, Агенција продаје јавни капитал исказан у акцијама или уделима, као и акције односно уделе Фонда, Фонда за развој Републике Србије, републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање, који су пренети на основу Закона о својинској трансформацији, када се продају заједно са акцијама, односно уделима Фонда, као и акције, односно уделе који су пренети Агенцији после раскида уговора о продаји капитала закљученог између Агенције и купца.

Средства од продаје акција односно удела и наплаћених дивиденди Фонда уплаћују се на посебан рачун отворен за те намене код пословне банке и користе се за исплату новчане накнаде грађанима односно откуп сопствених акција Фонда.

Средства од продаје акција, односно удела и наплаћених дивиденди републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање запослених преносе се на уплатни рачун тог фонда.

Средства од продаје акција, односно удела и наплаћених дивиденди Фонда за развој Републике Србије, преносе се на подрачун тог фонда у оквиру консолидованог рачуна трезора.

Трошкови Агенције у поступку продаје акција, односно удела из става 1. овог члана измирују се у висини реалних трошкова из средстава остварених од продаје акција, односно удела пре уплате тих средстава на уплатни рачун власника капитала.

Реални трошкови продаје акција односно удела из става 4. овог члана обухватају издатке везане за трошкове: тржишта хартија од вредности, ангажовања брокерско-дилерског друштва и овлашћене банке, Централног регистра, јавног оглашавања, пореза на пренос апсолутних права, провизија, као и друге трошкове.

Члан 11б

Акције из члана 11а овог закона су обичне акције.

Право гласа по основу акција чији је законити ималац Фонд, Агенција користи приликом доношења одлуке о:

1) смањењу, односно повећању капитала акционарског друштва;

2) реорганизацији акционарског друштва;

3) залагању ствари, успостављању хипотеке и у другим случајевима оптерећивања имовине;

4) давању или узимању имовине у дугорочни закуп;

5) поравнању са повериоцима;

6) стицању, односно располагању непокретном имовином и имовином велике вредности;

7) покретању стечајног поступка по предлогу Агенције у складу са законом којим се уређује приватизација;

8) повлачењу једне или више класа акција са регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, као и свих других одлука за које је предвиђена могућност коришћења права несагласних акционара у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава;

9) именовању представника Фонда у орган управљања у акционарском друштву у коме Фонд има најмање 25% акција укупног капитала друштва, на предлог министарства надлежног за послове привреде.

Акционарско друштво је дужно да затражи од Агенције изјашњење о коришћењу права гласа на седници скупштине акционара на којој се доноси одлука из става 2. овог члана најкасније 15 дана пре доношења те одлуке.

Ако се Агенција не изјасни о одлуци из става 2. овог члана до дана доношења одлуке, сматраће се да је присуствовала седници скупштине акционара и гласала против доношења те одлуке.

Одлука донета супротно ставу 3. овог члана, ништава је.

Начин изјашњења Агенције по основу пренетих акција чији је законити ималац Фонд ближе прописује министар надлежан за послове привреде.

Представник Фонда у органу управљања, изабран од стране скупштине акционара друштва, дужан је да поверену функцију обавља самостално и са пажњом доброг привредника, у складу са законом.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на уделе.

Привредна друштва у којима Фонд има акције дужна су да на захтев Агенције у року од седам дана од дана пријема захтева доставе проспект тржишту хартија од вредности и закључе уговор са тржиштем хартија од вредности о укључењу хартија од вредности на регулисано тржиште, односно обезбеде услове за трговање акцијама на тржишту хартија од вредности.

Ако привредно друштво не поступи по захтеву Агенције из става 9. овог члана или по писаној иницијативи акционара који имају најмање једну десетину основног капитала издаваоца, Агенција ће послати налог Београдској берзи да укључи акције на тржиште Београдске берзе. Београдска берза ће по налогу Агенције без накнаде укључити акције привредног друштва на тржиште.

Члан 11в

Агенција продаје акције, односно уделе у власништву Фонда у складу са Програмом Фонда.

Акције из става 1. овог члана продају се на тржишту хартија од вредности у складу са одредбама закона којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Акције Фонда могу се продавати и ван тржишта хартија од вредности методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем у складу са прописима којима се уређује приватизација и прихватом понуде за преузимање у складу са законом којим се уређује преузимање акционарских друштава, као и коришћењем института за продају акција, односно удела у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Одлуку о продаји акција ван тржишта хартија од вредности методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем и прихватом понуде за преузимање, доноси Савет Фонда.

Истовремено са понудом за продају акција методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, могу се нудити на продају и акције појединачних акционара правног лица чије се акције нуде на продају, ради продаје већинског пакета акција.

Агенција је дужна да у поступку продаје акција поштује принципе јавности и недискриминације.

Члан 11г

У обављању послова у име и за рачун Фонда, Агенција:

1) се стара о акцијама односно уделима који чине имовину Фонда и новчаним средствима Фонда;

2) преноси без накнаде акције Фонда на лица која су у складу са прописом којим се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације стекла статус носилаца права.

3) продаје акције односно уделе који чине имовину Фонда;

4) врши административне и маркетиншке послове и активности;

5) предлаже Савету Фонда Правила пословања за обављање послова у име и за рачун Фонда и друге акте значајне за рад Фонда;

6) врши и друге послове за потребе Фонда у складу са законом и актима Фонда.

Правилима пословања из става 1. тачка 5) овог члана уређују се нарочито:

1) услови и начин обављања послова у име и за рачун Фонда;

2) међусобни односи Агенције и Фонда;

3) административне и рачуноводствене процедуре;

4) контролне и сигурносне мере за обраду података и њихово чување;

5) систем интерне контроле;

6) мере за спречавање злоупотребе привилегованих информација;

7) друга питања од значаја за обављање послова у име и за рачун Фонда.

Члан 11д*

Агенција може поднети предлог за покретање стечајног поступка субјеката приватизације у случају постојања једног од стечајних разлога утврђених законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује стечај.

Члан 11ђ

Агенција покреће поступак ликвидације субјекта приватизације у складу са законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Агенција именује, контролише рад и разрешава ликвидационог управника, у складу са законом којим се уређује приватизација.

Члан 11е

У пословима продаје имовине у име и за рачун продавца Агенција продаје имовину под условима и на начин садржан у овлашћењу за продају те имовине датог од стране продавца.

Органи

Члан 12

Органи агенције су: управни одбор и директор.

Чланове управног одбора именује и разрешава Влада Републике Србије, од којих најмање једног на предлог органа територијалне аутономије.

Чланови управног одбора, као и директор именују се на период од пет година.

Члан 13

Управни одбор има председника и четири члана.

Управни одбор:

 1) доноси статут Агенције;

 2) доноси програм рада;

 3) доноси годишњи програм приватизације;

 4) усваја финансијски план;

 5) усваја извештај о пословању;

 6) усваја завршни рачун;

 7) доноси Програм за продају имовине у случају када га није донео надлежни орган субјекта приватизације у складу са законом којим се уређује приватизација;

 8) доноси опште акте;

8а) на предлог директора Агенције, одлучује о захтевима који су, у складу са прописима, Агенцији поднети ради давања сагласности;

 9) доноси пословник о раду;

10) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Одлуке из става 2. тач. 1)-6) доносе се уз сагласност Владе.

Члан 14

(Брисан)

Члан 15

Директора Агенције именује и разрешава Влада Републике Србије.

Директор:

1) заступа Агенцију;

2) организује и руководи радом Агенције;

3) предлаже акте које доноси управни одбор;

4) извршава одлуке управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;

5) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада и коришћење и располагање имовином Агенције;

6) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;

7) предлаже програм рада;

8) врши и друге послове утврђене законом и статутом.

Члан 15а

За обављање послова давања сагласности у складу са законом којим се уређује приватизација, законом који уређује правни положај привредних друштава, законом који уређује стечај и задруге, директор Агенције образује једну или више комисија.

Комисија из става 1. овог члана има пет чланова од којих је један председник Комисије и кога именује директор Агенције.

Четири члана комисије именују се из реда запослених у Агенцији, а један члан је представник министарства надлежног за послове привреде.

Члан комисије мора да испуњава следеће услове:

1) да има високо образовање и најмање седам година радног искуства у струци;

2) да је стручњак у некој од привредних области - области приватизације, области правног положаја и пословања привредних друштава, области стечаја, области правног положаја и пословања задруга;

3) да избором за члана комисије није у сукобу јавног и приватног интереса;

4) да није акционар, власник удела или купац субјекта приватизације;

5) да није власник акција, удела или имовине стратешког инвеститора.

Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Члан 15б

Министар надлежан за послове привреде образује Комисију за контролу извршења обавеза купца, односно стратешког инвеститора из закључених уговора у поступку приватизације (у даљем тексту: Комисија).

Комисија доноси одлуке о испуњености обавеза купца, одлуке о остављању накнадног рока за извршење уговорних обавеза купца, одлуке о раскиду уговора о продаји, као и друге одлуке у складу са актом Владе којим се ближе прописује поступак контроле извршења уговорних обавеза.

Комисија има пет чланова од којих је један председник Комисије.

Два члана Комисије именују се из реда стално запослених у Агенцији, а три члана су представници министарства надлежног за послове привреде, министарства надлежног за послове финансија и министарства надлежног за послове рада, запошљавања, борачка и социјална питања.

Одредбе члана 15а ст. 4. и 5. примењују се и на Комисију.

Статут и други општи акти

Члан 16

Општи акти Агенције су статут, правилник и други акти којима се на општи начин уређују одређена питања.

Статут је основни општи акт Агенције.

Статут садржи одредбе о:

1) делатности Агенције;

2) начину обављања послова;

3) органима и њиховом деловању;

4) заступању;

5) правима, обавезама и одговорностима запослених;

6) унутрашњој организацији;

7) поступку сарадње са органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;

8) другим питањима од значаја за рад Агенције.

Забрана злоупотребе повлашћених информација

Члан 16а

Лица у Агенцији која располажу повлашћеним информацијама не смеју да их употребе ради стицања имовинске користи или других погодности за себе и трећа лица, или на такав начин да нанесу штету институцијама или привредним друштвима на које се односе.

Повлашћена информација из става 1. овог члана јесте информација о тачно одређеним чињеницама које нису познате у јавности, у вези с једним или више субјеката приватизације, односно са његовим акцијама које се јавно нуде на тржишту, која би, да је позната јавности, утицала на њихову цену.

Лицима из става 1. овог члана сматрају се сва лица која су у обављању својих радних дужности или функција сазнала за повлашћене информације.

Обављање појединих стручних и других послова

Члан 17

За обављање појединих стручних послова из своје надлежности Агенција може ангажовати друга правна или физичка домаћа или страна лица.

преузмите закон у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива