Уредба о поступку евиденције запослених и бивших запослених који имају право на пренос акција без накнаде

("Сл. гласник РС", бр. 3/2008 и 31/2008)


Члан 1

Овом уредбом уређује се поступак и начин евиденције запослених и бивших запослених у предузећима и привредним друштвима која су одређена чланом 18. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, који имају право на пренос акција без накнаде (у даљем тексту: запослени и бивши запослени).

Члан 2

У евиденцију запослених и бивших запослених уписују се лица која испуњавају услове прописане чланом 25. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације (у даљем тексту: Закон).

Члан 3

Евиденцију запослених и бивших запослених води Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) као јавну и електронску базу података, у складу са Законом и овом уредбом.

У евиденцију запослених и бивших запослених уписују се: презиме, име родитеља и име, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), датум рођења, пребивалиште и адреса стана, шифра општине, број динарског рачуна у банци и контакт телефон.

У евиденцију запослених и бивших запослених за лица лишена пословне способности, поред података из става 2. овог члана, уписују се и подаци о старатељу, и то: презиме, име родитеља и име; јединствени матични број грађана (ЈМБГ); адреса стана; назив органа који је донео одлуку и број одлуке о постављењу старатеља.

У евиденцију запослених и бивших запослених могу да се упишу и запослени и бивши запослени који су право на акције, односно уделе без накнаде остварили у складу са Законом о својинској трансформацији ("Службени гласник РС", бр. 32/97 и 10/01) и Законом о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07) ако по основу тако стечених акција, односно удела нису остварили право на дивиденду, односно добит или на део стечајне или ликвидационе масе и ако тим акцијама, односно уделима нису располагали.

Запослени и бивши запослени из става 4. овог члана уз пријаву за упис у евиденцију запослених и бивших запослених подноси потврду предузећа о стицању акција, односно удела без накнаде, као и потврду предузећа да није остварио права из става 4. овог члана или оверену изјаву запосленог или бившег запосленог да није остварио та права ако је предузеће, односно привредно друштво престало са радом, као и оверену изјаву запосленог или бившег запосленог да је сагласан да се те акције пренесу Акцијском фонду.

Потврда из става 5. овог члана издаје се на обрасцу који прописује Национална служба за запошљавање.

Образац 1 - Изјава запосленог или бившег запосленог да није остварио право на дивиденду, односно добит или на део из стечајне или ликвидационе масе и да није располагао добијеним акцијама, као и Образац 2 - Изјава запосленог или бившег запосленог да је сагласан да се акције, односно удели по основу којих није остваривао право на дивиденду, односно добит или на део из стечајне или ликвидационе масе и да није располагао добијеним акцијама пренесу Акцијском фонду, одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Члан 4

Упис у евиденцију запослених и бивших запослених Агенција врши на основу пријаве за упис у евиденцију запослених и бивших запослених.

Пријава за упис у евиденцију запослених и бивших запослених подноси се у складу са јавним позивом који објављује Агенција.Агенција објављује јавни позив за пријаву уписа у евиденцију запослених и бивших запослених у "Службеном гласнику Републике Србије", у дневним листовима који се дистрибуирају на територији Републике Србије, интернет страни Агенције и на најмање једном електронском медију са националном фреквенцијом, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи: место и време пријављивања, садржину пријаве и начин њеног подношења, доказе који се подносе уз пријаву, рок за пријављивање и друге податке од значаја за подношење пријаве.

Члан 5

Запослене и бивше запослене који се пријаве у року за пријављивање и који испуњавају услове прописане чланом 25. Закона, Агенција уписује у евиденцију запослених и бивших запослених и издаје им потврду о упису у евиденцију.

Члан 6

Пријава за упис у евиденцију запослених и бивших запослених подноси се Агенцији преко филијале Националне службе за запошљавање.

Запослени и бивши запослени који имају боравиште у иностранству пријаву за упис у евиденцију подносе Агенцији преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије.

Члан 7

Запослени и бивши запослени пријављују се непосредно тако што потписују пријаву за упис у евиденцију у два примерка на обрасцу који има серијски број и који попуњава овлашћено лице Националне службе за запошљавање, односно дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије.

Бивши запослени који је лишен пословне способности пријављује се преко старатеља.

Потписани обрасци из става 1. овог члана сматрају се пријавом уписа у евиденцију запослених и бивших запослених и један примерак потписаног и попуњеног обрасца задржава овлашћено лице Националне службе за запошљавање односно дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије а други примерак задржава запослени, односно бивши запослени.

Запослени и бивши запослени одговоран је за тачност података садржаних у пријави коју је потписао.

Запослени и бивши запослени који се нису пријавили на начин из става 1. овог члана сматраће се да нису ни поднели пријаву.

Члан 8

Запослени и бивши запослени који су непокретни или се налазе на извршењу заводске санкције о томе обавештавају Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" или Националну службу за запошљавање, у року који је за то предвиђен у јавном позиву.

Упис у евиденцију запослених и бивших запослених из става 1. овог члана, спроводи комисија која је састављена од представника Министарства рада и социјалне политике, Националне службе за запошљавање и Јавног предузећа ПТТ саобраћаја "Србија".

Ако је запослени или бивши запослени који је непокретан или се налази на извршењу заводске санкције обавестио о томе Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" или Националну службу за запошљавање, а преминуо је пре него што је уписан у евиденцију запослених и бивших запослених, његов упис у евиденцију запослених и бивших запослених спроводи се на основу извода из матичне књиге умрлих.

Члан 9

Запослени и бивши запослени, филијали Националне службе за запошљавање, подносе:

1) уверење о држављанству које није старије од шест месеци или потврду о поднетом захтеву за пријем у држављанство Републике Србије;

2) фотокопију личне карте;

3) оверену фотокопију радне књижице и потврду о радном стажу;

4) потврду о пребивалишту.

Потврду из става 1. тачка 3) овог члана издаје за запослене и бивше запослене предузеће за чије се акције пријављују а за пензионере Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, на обрасцу који прописује Национална служба за запошљавање.

Старатељ, преко кога се у евиденцију запослених и бивших запослених уписује бивши запослени који је лишен пословне способности, поред доказа о бившем запосленом из става 1. овог члана подноси на увид и:

1) своју личну карту;

2) правоснажну одлуку суда о лишењу пословне способности подносиоца пријаве;

3) решење надлежног органа старатељства којом је постављен да врши дужност старатеља подносиоца пријаве.

Привремено расељена лица са Косова и Метохије достављају на увид личну карту и легитимацију расељеног лица или зелени картон.

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, привремено расељена лица са Косова и Метохије која не поседују радну књижицу, односно која нису у могућности да прибаве потврду о радном стажу приликом пријављивања достављају изјаву у којој се наводе разлози због којих то лице не поседује радну књижицу, односно није у могућности да прибави потврду о радном стажу.

Члан 10

Национална служба за запошљавање, списак запослених и бивших запослених доставља Агенцији у електронској форми једном у седам дана, а потписану пријаву и поднету документацију наредног дана од дана подношења.

Агенција проверава веродостојност података од значаја за стицање права запослених и бивших запослених.

Члан 10а

Акције, односно удели који су предмет изјаве о давању сагласности из члана 3. став 5. ове уредбе преносе се Акцијском фонду.

Пренос акција из става 1. овог члана врши се на основу решења Агенције којим се акције са власничког рачуна хартија од вредности даваоца изјаве преносе на власнички рачун Акцијског фонда.

Решење из става 2. овог члана доставља се регистру надлежном за вођење рачуна хартија од вредности.

Када је предмет изјаве о давању сагласности удео решење на основу којег се врши пренос права на удео доставља се органу надлежном за вођење регистра привредних субјеката.

Члан 11

Међусобна права и обавезе у вези са обављањем послова пријављивања запослених и бивших запослених Агенција и Национална служба за запошљавање уређују уговором.

Члан 12

Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај овлашћено лице у филијали Националне службе за запошљавање, односно у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, ако попуни пријаву за лице које се није непосредно пријавило (члан 7. став 1).

Члан 13

Новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара казниће се за прекршај запослени и бивши запослени који је Националној служби за запошљавање, односно дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, дао нетачне податке (члан 7. став 4).

Члан 14

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Образац 1


ИЗЈАВА

запосленог или бившег запосленог да није остварио право на дивиденду, односно добит или на део из стечајне или ликвидационе масе и да није располагао добијеним акцијама

Ја ________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам остварио право на дивиденду, односно добит или на део из стечајне или ликвидационе масе по основу ___________ акција/удела од ____% капитала предузећа/привредног друштва __________ са седиштем у ______________, матични број ____________, стечених на основу Закона о својинској трансформацији/ Закона о приватизацији, као и да нисам располагао добијеним акцијама.

ПОДНОСИЛАЦ ИЗЈАВЕ

Име, име једног родитеља, презиме:
Адреса:
ЈМБГ:


Образац 2


ИЗЈАВА

запосленог или бившег запосленог да је сагласан да се акције, односно удели по основу којих није остварио право на дивиденду, односно добит или на део из стечајне или ликвидационе масе и да није располагао добијеним акцијама пренесу Акцијском фонду

Изјављујем да сам сагласан да се___________ акција/удела од _____% капитала предузећа/привредног друштва ________________ са седиштем у ______________, матични број ____________, стечених на основу Закона о својинској трансформацији/Закона о приватизацији, пренесу на власнички рачун Акцијског фонда Републике Србије и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наведеним акцијама/уделом нисам ни на који начин располагао/ла.

ПОДНОСИЛАЦ ИЗЈАВЕ

Име, име једног родитеља, презиме:
Адреса:
ЈМБГ:


Уредба о бесплатним акцијама - запослени
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива