Уредба о поступку и начину евиденције грађана који имају право на новчану накнаду и на пренос акција без накнаде

("Сл. гласник РС", бр. 3/2008 и 31/2008)

Члан 1
Овом уредбом уређује се поступак и начин евиденције грађана који имају право на новчану накнаду по основу продаје акција или удела евидентираних у Приватизационом регистру који се води у складу са Законом о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07) и на пренос акција без накнаде предузећа и привредних друштава која су одређена Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације.
Члан 2
У евиденцију носилаца права уписују се лица која испуњавају услове прописане чланом 2. став 1. тач. 1)-4) Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације (у даљем тексту: Закон).
У евиденцију носилаца права могу да се упишу и лица која су право на акције, односно уделе без накнаде остварили у складу са Законом о својинској трансформацији ("Службени гласник РС", бр. 32/97 и 10/01) и Законом о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07) ако по основу тако стечених акција, односно удела нису остварили право на дивиденду, односно добит или на део стечајне или ликвидационе масе и ако тим акцијама, односно уделима нису располагали.
Лице из става 2. овог члана уз пријаву за упис у евиденцију носилаца права подноси потврду предузећа о стицању акција, односно удела без накнаде, као и потврду предузећа да није остварио права из става 2. овог члана или оверену изјаву тог лица да није остварио права из става 2. овог члана ако је предузеће, односно привредно друштво престало са радом, као и изјаву тог лица да је сагласан да се те акције пренесу Акцијском фонду.
Потврда из става 3. овог члана издаје се на обрасцу који прописује Национална служба за запошљавање.
Образац 1 - Изјава лица да није остварио право на дивиденду, односно добит или на део из стечајне или ликвидационе масе и да није располагао добијеним акцијама, као и Образац 2 - Изјава лица да је сагласан да се акције, односно удели по основу којих није остваривао право на дивиденду, односно добит или на део из стечајне или ликвидационе масе и да није располагао добијеним акцијама пренесу Акцијском фонду, одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.
Члан 3
Евиденцију носилаца права води Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција), као јавну и електронску базу података, у складу са Законом и овом уредбом.
У евиденцију носилаца права уписују се: презиме, име родитеља и име; јединствени матични број грађана (ЈМБГ); датум рођења; пребивалиште и адреса стана; шифра општине; број динарског рачуна у банци и контакт телефон.
У евиденцију носилаца права за лица лишена пословне способности, односно лица над којима је продужено родитељско право, поред података из става 2. овог члана, уписују се и подаци о старатељу, и то: презиме, име родитеља и име; јединствени матични број грађана (ЈМБГ); адреса стана; назив органа који је донео одлуку и број одлуке о постављењу старатеља.
Члан 4
Упис у евиденцију носилаца права Агенција врши на основу пријаве за упис у евиденцију носилаца права.
Пријава за упис у евиденцију носилаца права подноси се у складу са јавним позивом који објављује Агенција.
Агенција објављује јавни позив за пријаву уписа у евиденцију носилаца права у "Службеном гласнику Републике Србије", у дневним листовима који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, интернет страни Агенције и на најмање једном електронском медију са националном фреквенцијом, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.
Јавни позив из става 2. овог члана садржи: место и време пријављивања, садржину пријаве и начин њеног подношења, доказе који се подносе уз пријаву, рок за пријављивање и друге податке од значаја за подношење пријаве.
Члан 5
Ради провере испуњености услова лица које је поднело пријаву (у даљем тексту: подносилац пријаве), на захтев Агенције надлежни државни орган и надлежни орган јединице локалне самоуправе достављају податке из: електронске базе података о пребивалишту лица на територији Републике Србије, односно о статусу привремено расељених лица са Косова и Метохије; електронске базе података о лицима која су уписана у бирачки списак надлежног органа јединице локалне самоуправе; електронске базе података о статусу држављана Републике Србије.
Органи из става 1. овог члана дужни су да Агенцији доставе тражене податке у року од седам дана од дана подношења захтева.
Члан 6
Подносиоца пријаве чија је пријава поднета у року за пријављивање и који испуњава услове прописане чланом 2. став 1. тач. 1)-4) Закона, Агенција уписује у евиденцију носилаца права и издаје му потврду о упису у евиденцију носилаца права, најкасније до 31. децембра 2008. године.
Агенција закључком одбацује пријаву ако је неблаговремена или ако је поднета од стране лица које не испуњава услове из члана 2. став 1. тач. 1)-4) Закона.
Агенција закључком одбацује пријаву која није поднета у складу са јавним позивом, уколико је пре тога позвала подносиоца пријаве да пријаву уреди а подносилац пропусти да то учини у остављеном року.
На закључак из ст. 2. и 3. овог члана подносилац пријаве има право жалбе министарству надлежном за послове приватизације, у року и на начин прописан чланом 9. Закона.
Потврда о упису у евиденцију носилаца права нема утицаја на остваривање права на социјалну заштиту у складу са законом којим се уређује социјална заштита и обезбеђивање социјалне сигурности грађана и законом којим се уређује финансијска подршка породици са децом.
Члан 7
Пријава за упис у евиденцију носилаца права подноси се Агенцији преко јединице поштанске мреже, као организационог дела Јавног предузећа ПТТ саобраћаја "Србија" (у даљем тексту: Пошта).
Лица која имају боравиште у иностранству пријаву за упис у евиденцију носилаца права подносе Агенцији преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије.
Члан 8
Пријава за упис у евиденцију носилаца права подноси се непосредно, тако што подносилац пријаве потписује пријаву за упис у евиденцију носилаца права у два примерка на обрасцу који има серијски број и који попуњава овлашћено лице Поште, односно дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије.
Лице лишено пословне способности и лице над којим је продужено родитељско право пријављује се преко старатеља, односно законског заступника.
Потписани обрасци из става 1. овог члана сматрају се пријавом уписа у евиденцију носилаца права и један примерак потписаног и попуњеног обрасца задржава овлашћено лице Поште, односно дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, а други примерак задржава носилац права.
Подносилац пријаве, односно његов старатељ или законски заступник одговоран је за тачност података садржаних у пријави коју је потписао.
Подносилац пријаве који се није пријавио на начин из става 1. овог члана, сматраће се да није ни поднео пријаву.
Члан 9
Непокретна лица или лица која се налазе на извршењу заводске санкције о томе обавештавају Пошту или Националну службу за запошљавање у року који је за то предвиђен у јавном позиву.
Упис у евиденцију лица из става 1. овог члана, спроводи комисија која је састављена од представника Министарства рада и социјалне политике, Поште и Националне службе за запошљавање.
Ако је лице које је непокретно или се налази на извршењу заводске санкције обавестило о томе Пошту или Националну службу за запошљавање, а преминуло је пре него што је уписано у евиденцију носилаца права, његов упис у евиденцију носилаца права спроводи се на основу извода из матичне књиге умрлих.
Члан 10
Подносилац пријаве подноси на увид:
1) личну карту;
2) картицу банке код које је отворен динарски рачун.
Старатељ, односно законски заступник преко кога се у евиденцију носилаца права уписује лице лишено пословне способности или лице над којим је продужено родитељско право, поред доказа из става 1. овог члана о лицу које је лишено пословне способности или лицу над којим је продужено родитељско право, подноси на увид:
1) своју личну карту;
2) правоснажну одлуку суда о лишењу пословне способности подносиоца пријаве, односно правоснажну судску одлуку о продужењу родитељског права;
3) решење надлежног органа старатељства којим је постављен да врши дужност старатеља, односно законског заступника подносиоцу пријаве.
Привремено расељена лица са Косова и Метохије достављају на увид личну карту и легитимацију расељеног лица или зелени картон.
Ако подносилац пријаве не поднесе на увид личну карту, односно лична документа из става 3. овог члана Пошта неће прихватити пријављивање подносиоца пријаве.
Подносиоцима пријаве који приликом пријављивања немају отворен динарски рачун, на шалтеру Поште додељује се број динарског рачуна.
Члан 11
Потписане пријаве уписа у евиденцију носилаца права Пошта доставља Агенцији наредног дана од дана подношења, а у електронској форми једном у седам дана.
Члан 11а
Акције, односно удео који је предмет изјаве о давању сагласности из члана 2. став 3. ове уредбе преноси се Акцијском фонду.
Пренос акција из става 1. овог члана врши се на основу решења Агенције којим се акције са власничког рачуна хартија од вредности даваоца изјаве преносе на власнички рачун Акцијског фонда.
Решење из става 2. овог члана доставља се регистру надлежном за вођење рачуна хартија од вредности.
Када је предмет изјаве о давању сагласности удео решење на основу којег се врши пренос права на удео доставља се органу надлежном за вођење регистра привредних субјеката.
Члан 12
Међусобна права и обавезе у вези са обављањем послова пријављивања за упис у евиденцију носилаца права Агенција и Пошта уређују уговором.
Члан 13
Ако се при подношењу пријаве уписа у евиденцију носилаца права поступа супротно одредбама Закона и ове уредбе, Министарство унутрашњих послова ће на захтев субјеката који обављају послове у вези са пријављивањем и евидентирањем носилаца права, пружити помоћ, у складу са законом.
Члан 14
Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај овлашћено лице у Пошти, односно дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије ако попуни пријаву за лице које се није непосредно пријавило (члан 8. став 1).
Члан 15
Новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац пријаве који је дао нетачне податке (члан 8. став 4).
Члан 16
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
 
Образац 1
 
ИЗЈАВА
лица да није остварио право на дивиденду, односно добит или на део из стечајне или ликвидационе масе и да није располагао добијеним акцијама
Ја ________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам остварио право на дивиденду, односно добит или на део из стечајне или ликвидационе масе по основу ____________ акција/удела од ____% капитала предузећа/привредног друштва __________ са седиштем у ______________, матични број ____________, стечених на основу Закона о својинској трансформацији/Закона о приватизацији, као и да нисам располагао добијеним акцијама.
 
ПОДНОСИЛАЦ ИЗЈАВЕ
Име, име једног родитеља, презиме:
Адреса:
ЈМБГ:
 
Образац 2
 
ИЗЈАВА
лица да је сагласан да се акције, односно удели по основу којих није остварио право на дивиденду, односно добит или на део из стечајне или ликвидационе масе и да није располагао добијеним акцијама пренесу Акцијском фонду
Изјављујем да сам сагласан да се___________ акција/удела од _____% капитала предузећа/привредног друштва ________________ са седиштем у ______________, матични број ____________, стечених на основу Закона о својинској трансформацији/Закона о приватизацији, пренесу на власнички рачун Акцијског фонда Републике Србије и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наведеним акцијама/уделом нисам ни на који начин располагао/ла.
 
ПОДНОСИЛАЦ ИЗЈАВЕ
Име, име једног родитеља, презиме:
Адреса:
ЈМБГ:

    

Уредба о бесплатним акцијама - грађани
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива