Уредба о евидентирању доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа

("Сл. гласник РС", бр. 23/2012 и 87/2012)


Члан 1

Овом уредбом ближе се уређује начин и рок евидентирања доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа, а у циљу спровођења општих мера на основу пресуда Европског суда за људска права (Качапор и други против Србије, Црнишанин и други против Србије, Гришевић и други против Србије и Влаховић против Србије) у вези са заштитом права из члана 6. став 1. Закона о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, измењене у складу са Протоколом број 11, Протокола уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 4 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе који нису укључени у Конвенцију и Први Протокол уз њу, Протокола број 6 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне, Протокола број 7 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 12 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и Протокола број 13 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне у свим околностима и чланом 1. Протокола бр. 1 уз ту конвенцију.

Члан 2

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) обавеза је доспела неизмирена обавеза на дан 31. децембар 2011. године коју има друштвено предузеће по пресуди за потраживања из радног односа која је постала извршна до 30. јуна 2011. године, а која обухвата пресуђену главницу, камату обрачунату према пресуди и трошкове поступка;

2) дужник је друштвено предузеће или привредно друштво са већинским друштвеним капиталом против којег је донета пресуда из тачке 1) овог члана;

3) поверилац је запослени или бивши запослени чије је потраживање по основу радног односа пресудом из тачке 1) овог члана утврдио суд;

4) потраживање је новчано потраживање из радног односа које није намирено у извршном поступку.

Члан 3

Евидентирање обавеза из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе врши се на основу пријава потраживања поверилаца.

Пријава из става 1. овог члана, обавезно садржи следеће податке:

1) име и презиме повериоца и његов ЈМБГ;

2) назив и матични број дужника;

3) врсту и износ потраживања из радног односа;

4) назив суда, број и датум доношења првостепене пресуде и датум правноснажности пресуде;

5) назив суда, број и датум доношења решења о извршењу;

6) број и датум одлуке Уставног суда по уставној жалби уколико иста постоји;

7) број и датум подношења представке Европском суду за људска права уколико таква представка постоји;

Уз пријаву поверилац доставља:

1) копију правноснажне пресуде и решења о извршењу надлежног суда;

2) потврду надлежног суда да потраживање није намирено у извршном поступку на дан 31. децембар 2011. године;

3) потврду организације за принудну наплату о висини потраживања на дан 31. децембар 2011. године и о износу и датуму делимичног извршења потраживања до тог дана.

За дужника који је на дан 31. децембар 2011. године у стечају или ликвидацији потврду из претходног става издаје орган надлежан за спровођење ликвидације односно стечаја.

Члан 4

Након евидентирања и обраде података из пријава и документације из члана 3. ове уредбе Агенција за приватизацију ће сачинити извештај о укупном износу евидентираних обавеза из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе, као и по појединим дужницима.

Члан 5

Образац пријаве из члана 3. ове уредбе, као и начин достављања пријаве прописаће правилником министар економије и регионалног развоја - у року од петнаест дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 6

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Самостални чланови Уредбе о измени и допуни
Уредбе о евидентирању доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа

("Сл. гласник РС", бр. 87/2012)

Члан 4

Повериоци ће своја потраживања пријавити Агенцији за приватизацију до 31. децембра 2012. године.

Министарство финансија и привреде информисаће Владу о висини укупних евидентираних потраживања и предложиће начин њиховог регулисања, у року од 90 дана од истека рока из става 1. овог члана.

Члан 5

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Верзија за штампу
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива