Одлука о новом реструктурирању за предузеће «ЗАСТАВА БЕЗБЕДНОСТ» , Крагујевац

06. мар. 2013.

На основу члана 9. став 1. тачке 7. и 10. Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 135/04 и 30/2010) и чл. 19, 19а, 20. и 20а Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- др. закон, 30/2010- др. закон, 93/12 и 119/12), у вези са чланом 7. и 9. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације („Службени гласник РС“, бр. 52/05, 96/08 и 98/09), као и Иницијативом Министарства финансија и привреде, број: 023-02-123/2013-31 од 05.02.2013. године и Решењем Владе Републике Србије 05 Број: 023-1151/2013 од 12.02.2013. године, Агенција за приватизацију дана 26.02.2013. године, доноси

О Д Л У К У о новом реструктурирању


1.     ПОКРЕЋЕ СЕ НОВО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ субјекта приватизације «ЗАСТАВА БЕЗБЕДНОСТ» Друштво са ограниченом одговорношћу Крагујевац, Трг тополиваца 4, матични број 07631596 (у даљем тексту: Субјект приватизације).


2.     Поступак реструктурирањa Субјекта приватизације из тачке 1. ове одлуке спроводи се:

·         статусним променама, променама правне форме, променама у унутрашњој организацији и другим организационим променама;

·         отписом главнице дуга, припадајућих камата или других потраживања, у целини или делимично;

·         отпуштањем дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације

·         другим променама које се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала и имовине.


3.     ПОЗИВАЈУ СЕ повериоци Субјекта приватизације да, у року од 15 дана од дана објављивања ове одлуке у дневном листу „Политика“, а у складу са чланом 20. Закона о приватизацији, пријаве своја потраживања са стањем на дан 31. децембар 2004. године, према Субјекту приватизације на адресу Субјекта приватизације из тачке 1. диспозитива, уколико то своје потраживање нису пријавили по претходно објављеном позиву за пријаву потраживања објављеном дана 20.07.2005. године, у дневном листу „Политика“. 


4.     Отпуштање дуга у целини према Субјекту приватизације пуноважно је у случају да је капитал субјекта који се реструктурира у поступку приватизације продат методом јавног тендера или методом јавне аукције, а уколико се на основу прихваћеног програма рестуктурирања Субјекта приватизације изврши продаја имовине Субјекта приватизације, из остварене продајне цене неће се вршити намирење потраживања пријављених у складу са тачком 3. ове одлуке.


5.     Поверилац примерак пријаве потраживања истовремено доставља Субјекту приватизације и Агенцији за приватизацију.


Преузмите оглас у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива