Odluka o izmeni odluke o pokretanju novog restrukturiranja za preduzeće «Ivo Lola Ribar Sistem» a.d. Beograd

28. јан. 2013.

Na osnovu člana 9. stav 1. tač. 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01,  135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - dr. zakon, 30/2010 - dr.zakon, 93/2012 i 119/112),  a u vezi sa čl. 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09) i članom 4. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima («Službeni glasnik RS», br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju dana 15.01.2013. godine donosi

ODLUKU O IZMENI ODLUKE O POKRETANjU NOVOG RESTRUKTURIRANjA OD 08.06.2006. GODINE BR. R-124/06 OD

1. Tačka 1. Odluke o pokretanju novog restrukturiranja od 08.06.2006. godine br. R-124/06 OD menja se tako da glasi:

«1. Pokreće se postupak restrukturiranja subjekta privatizacije «Ivo Lola Ribar Sistem» a.d. Beograd,  ul. Bulevar Kralja Aleksandra br. 84, matični broj 17356445, sa zavisnim društvom «Lola Alati» d.o.o. Preduzeće za proizvodnju alata Beograd (Čukarica) ul. Jugoslovenska br. 2, matični broj 17172476.».

2.  Pozivaju se državni poverioci zavisnog društva subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke, i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije, kao i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da, u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema zavisnom društvu subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», na adresu zavisnog društva subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke.

3.  Pravo da prijave potraživanja prema zavisnom društvu subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji.

4. Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja zavisnom društvu subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke i Agenciji za privatizaciju.

5.  Sve ostale odredbe Odluke o pokretanju novog restrukturiranja od 08.06.2006. godine br. R-124/06 OD godine ostaju na snazi.

 

O B R A Z L O Ž E Nj E

Agencija za privatizaciju donela je dana 08.06.2006. godine Odluku o pokretanju novog restrukturiranja, br. R-124/06 OD, subjekta privatizacije «Ivo Lola Ribar Sistem» a.d. Beograd,  ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 84, matični broj 17356445, s obzirom da je procenila da kapital, odnosno imovina subjekta privatizacije ne mogu biti prodati metodom javnog tendera ili javne aukcije, bez prethodnog restrukturiranja.

Dana 27.11.2012. godine, Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, dopisom 261 Broj: 021-01-00027/2012-01, predložila je Agenciji za privatizaciju da sagleda sve mogućnosti za restrukturiranje društva «Lola Alati» d.o.o. Preduzeće za proizvodnju alata Beograd (Čukarica) ul. Jugoslovenska br. 2, matični broj 17172476, čija kompletna proizvodnja je locirana u Zubinom Potoku, a imajući u vidu realne mogućnosti nastavka proizvodnje i činjenicu da je fabrika značajna za opstanak Srba na AP Kosovo i Metohija.

Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива