Javni poziv za učešće na Javnim aukcijama za prodaju akcija Akcionarskog fonda

24. дец. 2012.

Za svako pojedinačno društvo zainteresovani mogu kupiti aukcijsku dokumentaciju po ceni od: 40.000,00 dinara, nakon dobijanja fakture od strane Agencije za privatizaciju. Zahtev dostaviti na gore navedeni broj telefaksa Agencije za privatizaciju. U cenu nije uračunat PDV. Otkup aukcijske dokumentacije je obavezan. Nakon podnošenja dokaza o uplati, aukcijska dokumentacija se može podići na sledećoj adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 5. sprat od 9:00 do 16:30 časova u periodu od 25.12.2012. godine do 22.01.2013.godine.


ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE JE 23.01.2013. GODINE DO 16:30. Popunjena prijava koja je deo aukcijske dokumentacije, sa potpisanim nacrtom kupoprodajnog ugovora i dokazom o uplati depozita, odn. prvoklasnom bankarskom garancijom, podnosi se u zatvorenoj koverti sa natpisom: „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI  AF290113, Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 5. sprat”.

U slučaju nepotpune prijave, Agencija može uputiti zahtev za dopunu ili izmenu prijave sa ostavljenim rokom od dva dana od dana prijema zahteva.

Agencija će sve podnosioce prijave obavestiti o odobravanju prijave za učešće na aukciji najmanje dva radna dana pre dana određenog za održavanje aukcije.

UKOLIKO NA KOVERTI STOJI NAZIV DRUŠTVA ČIJE SU AKCIJE PREDMET PRODAJE, ILI PUNA ŠIFRA AUKCIJSKE PRODAJE PRIJAVA MOŽE BITI ODBIJENA.


AUKCIJE ĆE SE ODRŽATI DANA: 29.01.2013. godine


na adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23,       3. sprat, Sala 301 u 11:00 časova. Registracija učesnika aukcije održaće se na istoj adresi dana:

29.01.2013. godine od 10:00 do 10:50 časova.

 

 

Sredstvo plaćanja u aukciji je u domaćoj valuti. Proglašeni kupac prodajnu cenu ne može platiti na rate.


Depozit za učestvovanje na aukciji je u iznosu od 50% početne cene i može da se uplati u gotovom novcu ili polaganjem prvoklasne bankarske garancije.


U slučaju da je kao sredstvo obezbeđenja plaćanja depozita priložena prvoklasna bankarska garancija, ona mora imati rok važnosti minimum 21 dan od dana održavanja aukcije.

Depozit za učešće na javnoj aukciji vraća se u roku od 7 dana od dana održavanja javne aukcije učesnicima koji nisu stekli pravo kupca, izuzev učesniku koji je istakao drugu najvišu ponudu, kojem se depozit vraća u roku od 21 dana od dana održavanja aukcije. Troškove depozita snosi učesnik.

Agencija za privatizaciju i kupac potpisuju ugovor o prodaji u roku od osam dana od dana održavanja aukcije.

Ukoliko proglašeni kupac ne zaključi ugovor o prodaji u roku ostavljenom od strane Agencije, odnosno ne izvrši obaveze u skladu sa ugovorom o prodaji, gubi pravo na povraćaj depozita.

U slučaju neispunjenja obaveza od strane proglašenog kupca, učesnik koji je istakao drugu najvišu ponudu takođe gubi pravo na povraćaj depozita ukoliko na poziv Agencije ne zaključi ugovor o prodaji u roku koji odredi Agencija, odnosno ne izvrši obaveze u skladu sa ugovorom o prodaji.

Agencija za privatizaciju zadržava pravo da datum održavanja aukcije i rok za prijavu po potrebi izmeni i o tome obaveštava zainteresovane, najkasnije do dana održavanja aukcije.

Agencija za privatizaciju zadržava pravo da u bilo kom trenutku odustane od ove aukcije, o čemu će obavestiti sve zainteresovane.

Преузмите оглас у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива