Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretne imovine Ivo Lola Ribar Sistem ad u restrukturiranju, Beograd dela zgrade poslovnih usluga u ulici Dalmatinska br. 47 u Beogradu

19. нов. 2012.
Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“, broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja „Ivo Lola Ribar Sistem“ a.d. u restrukturiranju Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) usvojenog od strane Skupštine Društva 28.11.2006. godine, koji je prihvatila Agencija za privatizaciju svojim Rešenjem br. R-01/OD od 03.01.2007. godine, Izmena i dopuna br. 1 Programa restrukturiranja koje je donela Skupština Društva Odlukom broj 629 od 05.09.2008. godine, a Agencija prihvatila svojim Rešenjem br. 10-2622/08-344/01 od 09.09.2008. godine, Izmena i dopuna br. 2 Programa restrukturiranja koje je donela Skupština Društva Odlukom broj 92 od 17.05.2012. godine, a Agencija prihvatila svojim Rešenjem br. 10-1123/12-344/01 od 23.05.2012. godine, Odluke Skupštine Društva broj 102 od 11.06.2012. godine o prodaji nepokretne imovine – Prodajnog paketa „C“ - Dela Zgrade poslovnih usluga u ulici Dalmatinska br. 47 i Odluke o izmeni i dopuni te odluke broj 136 od 31.08.2012. godine,  Ugovora o punomoćju zaključenog dana 20.06.2012. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod brojem II Ov.br. 3250/2012 između Društva, kao nalogodavca i Agencije za privatizaciju, kao punomoćnika i Aneksa 1 ovog Ugovora o punomoćju zaključenog dana 07.09.2012. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod brojem II Ov.br. 5045/2012  Agencija za privatizaciju objavljuje:
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU NEPOKRETNE IMOVINE IVO LOLA RIBAR SISTEM ADU RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD
 
DELA ZGRADE POSLOVNIH USLUGA U ULICI DALMATINSKA BR. 47 U BEOGRADU
 
Šifra prodaje:
                                                                    R-071212-038
 
1.         Predmet prodaje
 
Predmet prodaje je deo nepokretne imovine Društva -  Prodajni paket „C“ i to idealni deo Zgrade poslovnih usluga u ulici Dalmatinska br. 47 u Beogradu, sa udelom od 371/670, upisane kao Objekat 1 u LN 1252, KO Palilula, spratnosti Po+P+2, u društvenoj svojini Lola Sistem a.d. (u daljem tekstu: Predmet prodaje). Prema knjigama Društva, površina Predmeta prodaje je 370,07 m², a čine ga posebni delovi zgrade, i to deo suterena i ložionice površine 42,83 m2, poslovni prostor u prizemlju sa ulične strane površine 72,48 m2, na prvom spratu površine 123,26 m2 i na drugom spratu površine 131,50 m2.
 
Predmet prodaje se nalazi na kat. parceli 994/2 površine 535 m2, od čega je pod objektom 309 m2, a uz objekat 226 m2, sve na zemljištu u državnoj svojini na kojem Društvo ima pravo korišćenja sa obimom udela 371/670 zajedno sa drugim suvlasnikom „Goša štamparijom“ d.o.o. Izdavačko-grafička delatnost Beograd, koja ima udeo od 299/670.
 
Početna cena: 176.000,00 EUR
Depozit: 17.600, 00 EUR
 
Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez mogućnosti naknadnih reklamacija.
 
Detaljan opis nepokretnosti koja se nudi na prodaju dat je u okviru dokumentacije za javno nadmetanje (Prodajna dokumentacija).
Преузмите оглас у целости
Стечај

ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ АД Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за обраду метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива