Odluka o restrukturiranju za preduzeće POREČJE DOO, Vučje, Leskovac kao i zavisnih društava - DOO POREČJE – PROM, Vučje, Leskovac i POREČJE – TRADE DOO, Beograd, Novi Beograd

05. нов. 2012.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- dr. zakon, 30/2010- dr. zakon i 93/2012), u vezi sa čl. 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa dopisom Ministarstva finansija i privrede broj: 023-02-371/2012-31 od 25.10.2012. godine, Agencija za privatizaciju dana 29.10.2012. godine, donosi
 
O D L U K U
o restrukturiranju
 
  1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Društvo za poljoprivrednu proizvodnju i preradu POREČJE DOO, Vučje,  Leskovac, ul. Koste Stamenković br. 10matični broj: 07196245 i zavisnih društava:
(i)     DOO POREČJE – PROM, Vučje, Leskovac ul. Koste Stamenkovića bb, matični broj: 17105744; i
(ii)    Privredno društvo za obavljanje trgovinske delatnosti POREČJE – TRADE DOO, Beograd, Novi Beograd, ul. Goce Delčeva br. 42, matični broj: 17176790;
 
(u daljem tekstu: subjekti privatizacije).
 
  1. Postupak restrukturiranja subjekata privatizacije iz tačke 1. ove odluke sprovodi se:
·         statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
·         otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
·         otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije
·         drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
 
  1. POZIVAJU SE poverioci subjekata privatizacije da, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», a u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema subjektima privatizacijena adresu subjekata privatizacije iz tačke 1. dispozitiva ove odluke, ukoliko to svoje potraživanje nisu prijavili i/ili otpustili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja objavljenom dana 08.07.2005. godine, u dnevnom listu «Politika». 
 
  1. Otpuštanje duga u celini prema subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, te ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja subjekta privatizacije izvrši prodaja imovine subjekta privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. Odluke.
 
  1. Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektima privatizacije iz tačke 1. dispozitiva ove odluke i Agenciji za privatizaciju.
Преузмите оглас у целости
ПОРЕЧЈЕ ДОО
Стечај

Друштво за пољопривредну производњу и прераду Поречје ДОО Вучје

Локација:

Вучје

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива