Odluka o restrukturiranju za preduzeće «Valjevo put» akcionarsko društvo za izgradnju i održavanje objekata niskogradnje Valjevo, Birčaninova 128/V

04. сеп. 2012.
Na osnovu člana 9. stav 1. tač. 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- dr. zakon i 30/2010- dr. zakon ), u vezi sa čl. 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa dopisom Ministarstva finansija i privrede broj: 023-02-117/2012-31 od 23.08.2012. godine, Agencija za privatizaciju dana 23.08.2012. godine, donosi
 
O D L U K U
o restrukturiranju
 
 
1      POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije «Valjevo put» akcionarsko društvo za izgradnju i održavanje objekata niskogradnje Valjevo, Birčaninova 128/V, matični broj: 07135998  (u daljem tekstu: Subjekt privatizacije).
 
2      Postupak restrukturiranja Subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke sprovodi se:
·         statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
·         otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
·         otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije;
·         drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
 
 
3      POZIVAJU SE poverioci Subjekta privatizacije da, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», a u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema Subjektu privatizacijena adresu Subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva, ukoliko to svoje potraživanje nisu prijavili i/ili otpustili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja objavljenom dana 04.07.2005. godine, u dnevnom listu «Politika». 
 
4      Otpuštanje duga u celini prema subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, te ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja Subjekta privatizacije izvrši prodaja imovine Subjekta privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. odluke.
 
5      Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
 
 
O B R A Z L O Ž E Nj E
 
Odredbom člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju, propisano je da Agencija, u obavljanju poslova sprovođenja postupka privatizacije, sprovodi restrukturiranje ili upućuje zahtev nadležnom organu da sprovede restrukturiranje u postupku privatizacije ako proceni, u skladu sa članom 19. Zakona o privatizaciji, da kapital, odnosno imovina subjekta privatizacije ne mogu biti prodati metodom javnog tendera ili javne aukcije, bez prethodnog restrukturiranja.
 
 
 
 
Prema članu 19. stav 2. Zakona o privatizaciji, restrukturiranje podrazumeva promene koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine, a naročito: statusne promene, promene pravne forme, promene u unutrašnjoj organizaciji i druge organizacione promene; otpis glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično; otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, Agencija pokreće restrukturiranje subjekta privatizacije donošenjem odluke o restrukturiranju. Odluka o restrukturiranju subjekta privatizacije shodno članu 19a Zakona o privatizaciji, u vezi sa članom 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije sadrži poslovno ime, sedište, način restrukturiranja, rok u kome su poverioci dužni da prijave svoja potraživanja, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje restrukturiranja.
Članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji propisano je da i ostali poverioci mogu da otpuste dug prema subjektu privatizacije, radi namirivanja potraživanja iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije. 
Članom 20a Zakona o privatizaciji propisano je da je državni poverilac dužan da pismeno prijavi svoje potraživanje u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o restrukturiranju u dnevnom listu. U prijavi se mora naročito naznačiti naziv državnog poverioca, pravni osnov potraživanja, kao i iznos potraživanja, i to posebno iznos glavnog potraživanja, a posebno iznos obračunate kamate.
Čl. 20. i 20a Zakona o privatizaciji predviđeno je da su državni poverioci dužni (a da ostali poverioci imaju pravo) da prijave svoja potraživanja prema subjektu privatizacije koji se restrukturira, a u cilju uslovnog otpusta potraživanja dospelih na dan 31.12.2004. godine, radi namirenja iz prihoda ostvarenih prodajom kapitala subjekta privatizacije.
Agencija za privatizaciju je objavila javni poziv za prijavu potraživanja prema Subjektu privatizacije dana 04.07.2005. godine.               
Imajući u vidu da je u postupku kontrole izvršenja ugovora utvrđeno da kupac kapitala Subjekta privatizacije ni u naknadno ostavljenom roku nije ispoštovao ugovorne obaveze, Ugovor o prodaji društvenog kapitala je raskinut 22.05.2012. godine. Članom  41a stav 2.  Zakona o privatizaciji propisano je da se kapital koji je bio predmet prodaje nakon raskida ugovora o prodaji kapitala prenosi Akcijskom fondu.
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 30/2010) propisano je da je Agencija pravni sledbenik Akcijskog fonda i da se na Agenciju prenose akcije iz portfelja Akcijskog fonda koje su mu prenete po osnovu raskinutih ugovora (član 12. st. 1. i 2.).
Postupajući u skladu sa navedenim odredbama zakona, Agenciji za privatizaciju je Odlukom o prenosu kapitala br. 101159/12-892/03 od 30.05.2012. godine, prenet kapital podeljen na 113.026 akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara, a Rešenjem o prenosu sopstvenih akcija br. 10-1160/12-892/03 od 30.05.2012. godine 2.408.680 sopstvenih akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara što prema evidenciji Centralog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti predstavlja 99,14822% od ukupne emisije akcija subjekta priavtizacije.
Ministarstvo finansija i privrede u svom dopisu broj: 023-02-117/2012-31  od 23.08.2012. godine, ukazalo da je članom 19. stav 1. Zakona o privatizaciji, utvrđeno da Agencija za privatizaciju donosi odluku o restrukturiranju ako ona sama proceni da kapital ili imovina subjekta privatizacije ne mogu biti prodati metodom javnog tendera ili javne aukcije bez prethodnog restrukturiranja. Takođe, u navedenom dopisu istaknuto je da Ministarstvo finansija i privrede nije protivno postupku restrukturiranja kao meri koja bi doprinela postupku privatizacije.
Radi što uspešnijeg sprovođenja postupka restrukturiranja, revitalizacije subjekta restrukturiranja, te kako radi razvoja delatnosti koju obavlja, ali i daljeg razvoja celokupne privrede, kao i finansijske i poslovne konsolidacije, a uzimajući u obzir da je članom 19a stav 1. Zakona o privatizaciji propisano da Odluka o restrukturiranju sadrži: poslovno ime i sedište subjekta privatizacije, način restrukturiranja, rok u kome su poverioci dužni da prijave svoja potraživanja, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje restrukturiranja, pozvani su poverioci koji nisu prijavili i otpustili dug sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja prema Subjektu privatizacije objavljenom dana 04.07.2005. godine, da u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji, a u cilju dodatnog relaksiranja Subjekta privatizacije od obaveza prema takvim poveriocima (ukoliko ih ima), prijave svoje potraživanje prema Subjektu privatizacije sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine. U slučaju da se prihvaćenim programom restrukturiranja Subjekta privatizacije predvidi restrukturiranje kroz prodaju imovine Subjekta privatizacije, neće se vršiti namirenje napred navedenih poverilaca.
 
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.
                                                        
VALJEVOPUT AD
Стечај

VALJEVOPUT akcionarsko društvo za održavanje i izgradnju objekata niskogradnje

Локација:

Ваљево

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива