Odluka o restrukturiranju za preduzeće Dunav AD, Ljubovija

24. апр. 2012.

Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19 i 19a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- dr. zakon i 30/10- dr. zakon ), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa dopisom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj: 023-02-202/2012-06 od 10.04.2012. godine, Agencija za privatizaciju dana 19.04.2012. godine, donosi

 
O D L U K U
o restrukturiranju
 
 
1      POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije «Duvan» Akconarsko društvo za proizvodnju i preradu duvana, Ljubovija, ul. Zvornički put bb, matični broj: 07116209 (u daljem tekstu: Subjekt privatizacije).
 
2      Postupak restrukturiranja Subjekta privatizacije iz tačke 1. ove Odluke sprovodi se:
·         statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
·         otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
·         drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala.
 
 
O B R A Z L O Ž E Nj E
 
Odredbom člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju, propisano je da Agencija, u obavljanju poslova sprovođenja postupka privatizacije, sprovodi restrukturiranje ili upućuje zahtev nadležnom organu da sprovede restrukturiranje u postupku privatizacije ako proceni, u skladu sa članom 19. Zakona o privatizaciji, da kapital odnosno imovina subjekta privatizacije ne mogu biti prodati metodom javnog tendera ili javne aukcije, bez prethodnog restrukturiranja.
 
Prema članu 19. stav 2. Zakona o privatizaciji, restrukturiranje podrazumeva promene koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine, a naročito: statusne promene, promene pravne forme, promene u unutrašnjoj organizaciji i druge organizacione promene; otpis glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično; otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije.
 
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, Agencija pokreće restrukturiranje subjekta privatizacije donošnjem odluke o restrukturiranju. Odluka o restrukturiranju subjekta privatizacije shodno članu 19a Zakona o privatizaciji, u vezi sa članom 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije sadrži poslovno ime, sedište, način restrukturiranja, rok u kome su poverioci dužni da prijave svoja potraživanja, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje restrukturiranja.
 
Odredbama člana 3. Zakona o privatizaciji propisano je da predmet privatizacije čine društveni, odnosno državni kapital u preduzećima ili drugim pravnim licima, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.
 
             Uvidom u statistički prikaz vlasništva Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti, konstatovana je sledeća struktura kapitala Subjekta privatizacije: akcije u vlasništvu fizičkih lica: 4063 akcija odnosno 34,51% akcija, akcije u vlasništvu pravnih lica: 7660 akcija odnosno 65,06% akcija, od čega: 6450 akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda (54,78% akcija) i 1177 akcija u vlasništvu PIO fonda (9,99% akcija). Akcionarski fond je sa Republičkim PIO fondom akcionar sa većinskim vlasništvom od 64,77% učešća u ukupnom akcijskom kapitalu.
 
             Akcionarski fond je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS“, broj 30/10). Navednim zakonom definisano je da je osnivač Akcionarskog fonda Republika Srbija. Članom 10b istog Zakona definisano je da osnivač Akcionarskog fonda, Republika Srbija, prilikom osnivanja Akcionarskog fonda unosi novčani ulog kao i da nenovčani ulog čine akcije i udeli evidentirani u Privatizacionom registru kao i akcije koje je Akcijski fond preneo Akcionarskom fondu u skladu sa zakonom.
 
             Na osnovu odredbe člana 6. stav 2 tačka 1. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“, broj 30/01, 135/04 i 30/10) a u skladu sa članom 10d Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, Agencija za privatizaciju obavlja poslove u ime i za račun Fonda.
 
            Članom 11a Zakona o Agenciji za privatizaciju propisano je da u poslovima prodaje akcija odnosno udela Agencija za privatizaciju prodaje akcije odnosno udele čiji su zakoniti imaoci Republika Srbija, Akcionarski fond, Fond za razvoj Republike Srbije, akcije koje su prenete republičkom fondu nadležnom za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, kao i akcije i udele posle raskida ugovora o prodaji kapitala odnosno imovine zaključenog između Agencije za privatizaciju i kupca kapitala.
 
            Takođe i odredbom člana 12. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostavaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS“, broj 123/07 i 30/10) propisano je da Agencija za privatizaciju prodaje akcije odnosno udele koji su preneti Akcionarskom fondu u skladu sa Programom fonda. Navedenim čalnom definisani su načini prodaje akcija i udela Akcionarskog fonda.
 
            U postupku pripreme prodaje akcija utvrđeno je da je u cilju što uspešnije prodaje akcija privrednog društva na način predviđen zakonom, neophodno u subjektu privatizacije sprovesti postupak restrukturiranja odnosno određene promene koje se odnose na subjekt privatizacije, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala.
 
Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije kojim se uređuje ostvarivanje prava građana na novčanu naknadu po osnovu prodaje akcija ili udela evidentiranih u Privatizacionom registru, u članu 2. definiše nosioce prava. Saglasno članu 16. istog zakona, sredstva ostvarena prodajom akcija čiji je vlasnik Akcionarski fond se po odbitku troškova prodaje prenose na poseban račun Akcionarskog fonda otvoren za te namene i koriste se isključivo za isplatu novčane naknade nosiocima prava i ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja ili namirenja poverilaca.
 
Zakon o privatizaciji propisuje obavezu državnih poverilaca i mogućnost ostalih poverilaca da otpuste dug prema subjektima privatizacije u cilju namirenja potraživanja iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta, s tim što je otpuštanje duga punovažno u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije.
 
Članom 41b istog zakona propisano je da se sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije posle izmirivanja troškova prodaje u postupku privatizacije i posebne naknade - provizije, kao i prvenstvenog namirenja poverilaca subjekata u kojima je sprovedeno restrukturiranje, uplaćuju na uplatni račun budžeta Republike Srbije.
 
Imajući u vidu namenu i način korišćenja sredstava ostvarenih prodajom akcija čiji je vlasnik Akcionarski fond, prilikom pokretanja postupka restrukturiranja nad Subjektom privatizacije nema mesta primeni odredaba Zakona o privatizaciji koje se odnose na primenu instituta otpusta duga.
 
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je u svom dopisu broj: 023-02-202/2012-06 od 10.04.2012. godine ukazalo da nije protivno postupku restrukturiranja ovog društva, kao meri koja bi doprinela postupku privatizacije.
 
Sa svega navedenog, doneta je odluka kao u dispozitivu.
 
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива