Odluka o restrukturiranju za preduzeće Plima M AD Kruševac

22. мар. 2012.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- dr. zakon i 30/2010- dr. zakon), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa dopisom Ministarstva ekonomije i regionlanog razvoja broj: 023-02-162/2012-06 od 08.03.2012. godine, Agencija za privatizaciju dana 16.03.2012. godine, donosi
O D L U K U
o restrukturiranju
 
1     POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Akcionarsko društvo Plima M industrija prehrambenih proizvoda i jestivih ulja, ul. Jastrebačka 12, Kruševac, matični broj: 07215495 (u daljem tekstu: Subjekt privatizacije).
 
2     Postupak restrukturiranja Subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke sprovodi se:
·         statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
·         otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
·         otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije
·         drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
 
 
3     POZIVAJU SE poverioci Subjekta privatizacije iz tačke 1 ove odluke i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republička direkcija za robne rezerve, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza da, u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije iz tačke 1 ove odluke u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», na adresu subjekta privatizacije iz tačke 1 dispozitiva.  
 
Poverioci: Poreska uprava, Republička direkcija za robne rezerve i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju, će prijaviti svoja potraživanja prema Subjektu privatizacije iz tačke 1 ove odluke, sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, umanjena za iznos za koji su namireni na osnovu odredaba Uredbe o načinu izmirivanja javnih prihoda dospelih za plaćanje do kraja 2001. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera („Službeni glasnik RS“, broj 91/2002 i 130/2004), odnosno Uredbe o načinu i uslovima za izmirivanje obaveza određenih pravnih lica prema bankama u stečaju čiji je stečajni upravnik Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka („Službeni glasnik RS“, broj 37/2003).
 
4     Pravo da prijave potraživanje prema subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 4.Zakona o privatizaciji.
 
5     Otpuštanje duga u celini prema Subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, a ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja Subjekta privatizacije izvrši prodaja imovine Subjekta privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. i 4. ove odluke.
 
6     Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja Subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
Преузмите оглас у целости
ФАБРИКА УЉА АД
Стечај

Акционарско друштво Фабрика уља Крушевац

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња уља и масти

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива