Izmene br. 1 Javnog poziva za učešće na drugom javnom nadmetanju za prodaju imovinske celine privrednog društva hipol ad odžaci – u restrukturiranju npj Hipolplast

24. феб. 2012.
Na osnovu ovlašćenja iz tačke 8. Javnog poziva koji je objavljen na sajtu Agencije za privatizaciju  dana 07.02.2012. godine (u daljem tekstu: «Javni poziv»),
 
 
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
(u daljem tekstu «Agencija»)
objavljuje:
 
IZMENE br. 1 JAVNOG POZIVA
 
ZA UČEŠĆE NA DRUGOM JAVNOM NADMETANjU ZA PRODAJU IMOVINSKE CELINE PRIVREDNOG DRUŠTVA HIPOL AD ODžACI – U RESTRUKTURIRANjU
NPJ HIPOLPLAST
Šifra prodaje: R-120312-3419
 
1. Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu imovinske celine NPJ HIPOLPLAST privrednog društva «HIPOL» a.d. Odžaci u restrukturiranju, objavljen dana 07.02.2012. godine, na sajtu Agencije za privatizaciju menja se u delu koji se odnosi na uslove za učešće na javnom nadmetanju koje treba da ispunjavaju domaća ili strana fizička ili pravna lica:
 
2. Menja se tačka 5. Javnog poziva tako da glasi:
 
«
5.             Pravo na učešće na javnom nadmetanju i obavezeučesnika
 
Pravo učešća na javnom nadmetanju ima domaće ili strano fizičko ili pravno lice koje kumulativno ispunjava sledeće uslove:
 
a) Da je otkupilo prodajnu dokumentaciju,
b) Da je uplatilo Depozit ili dostavilo Garanciju za učešće na javnom nadmetanju
v) Da je potpisalo Ugovor o čuvanju poverljivih podataka,
g) Da je podnelo Prijavu za učešće na javnom nadmetanju
d) Da kumulativno ispunjava sledeće uslove:
- da kao registrovanu pretežnu delatnost ima proizvodnju ploča, listova, cevi, profila i/ili proizvodnju ambalaže od plastike i/ili  proizvodnju ostalih proizvoda od plastike i/ili srodnih delatnosti i da je u poslednjoj okončanoj poslovnoj godini ostvarilo ukupan prihod od 50.000.000,00 EUR (slovima: pedeset miliona evra) samostalno ili na konsolidovanom nivou kao grupa povezanih lica.
 
Ako je zainteresovani ponuđač zavisno privredno društvo koje ne ispunjava uslove iz ove tačke Javnog poziva, pravo na podnošenje ponude ima njegovo matično privredno društvo, ako ispunjava te uslove. Matično privredno društvo koje ispunjava gore navedene uslove ima pravo na podnošenje ponude i ako je njegovo zavisno privredno društvo otkupilo prodajnu dokumentaciju.
Ako je zainteresovani ponuđač matično privredno društvo koje ne ispunjava uslove iz ove tačke Javnog poziva, pravo na podnošenje ponude ima njegovo zavisno privredno društvo, ako ispunjava te uslove. Zavisno privredno društvo koje ispunjava uslove iz ove tačke Javnog poziva ima pravo na podnošenje ponude i ako je njegovo matično privredno društvo otkupilo Prodajnu dokumentaciju.
 
Pravo učešća na Javnom nadmetanju ima i konzorcijum sastavljen od pravnih i/ili fizičkih lica («Konzorcijum») koji kumulativno ispunjava sledeće uslove:
 
-       da su svi članovi konzorcijuma doneli Odluku o organizovanju i pristupanju konzorcijumu;
-       da su svi članovi konzorcijuma zaključili pisani Ugovor o konzorcijumu i overili ga kod Suda, odnosno drugog nadležnog organa (ukoliko je reč o stranim pravnim i fizičkim licima);
-       da je svaki član konzorcijuma Ugovorom o konzorcijumu preuzeo neograničenu solidarnu odgovornost za obaveze koje proističu iz ili su u vezi sa ovim javnim nadmetanjem, u skladu sa Ugovorom o konzorcijumu;
-       da je Ugovorom o konzorcijumu preciziran procenat učešća svakog člana konzorcijuma u kupovini Predmeta prodaje a koji će u slučaju zaključenja Ugovora o prodaji predstavljati procenat suvlasničkog udela svakog člana Konzorcijuma, i to tako da bar jedan član konzorcijuma ima najmanje 51% ukupnog učešća u konzorcijumu («Lider konzorcijuma»);
-       da je Ugovorom o konzorcijumu određen član koji zastupa konzorcijum;
-       da su svi članovi konzorcijuma potpisali Ugovor o čuvanju poverljivih podataka;
-       da je bar jedan član konzorcijuma otkupio Prodajnu dokumentaciju i
-       da je Lider konzorcijuma pravno lice koje kumulativno ispunjava sledeće uslove:
-     da kao registrovanu pretežnu delatnost ima proizvodnju ploča, listova, cevi, profila i/ili proizvodnju ambalaže od plastike i/ili  proizvodnju ostalih proizvoda od plastike i/ili srodnih delatnosti i da je u u poslednjoj okončanoj poslovnoj godini ostvario ukupan prihod od 50.000.000,00 EUR (slovima: pedeset miliona evra) samostalno ili na konsolidovanom nivou kao grupa povezanih lica.
 
Jedan od članova Konzorcijuma, odnosno lice ovlašćeno od strane Konzorcijuma, mora biti određeno da predstavlja Konzorcijum («ovlašćeni predstavnik Konzorcijuma») i da deluje u ime i za račun Konzorcijuma u svim aktivnostima koja se tiču Javnog nadmetanja.
 
Kupac imovine ne može biti:
1) domaće pravno lice koje posluje većinskim društvenim kapitalom;
2) fizičko lice, pravno lice i osnivač pravnog lica, koje prema Društva ima dospele obaveze neizmirene do dana podnošenja Prijave na javno nadmetanje;
3) fizičko lice, pravno lice i osnivač pravnog lica sa kojim je raskinut ugovor o prodaji kapitala odnosno imovine zbog neizvršenja ugovorenih obaveza;
4) fizičko lice koje je osuđivano ili protiv koga se vodi postupak za krivična dela u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji (Službeni glasnik RS br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007 – dr. zakon i 30/2010-dr. zakon).
5) Kupac imovine Društva ne može biti ni privredno društvo u kojem se lice iz gore navedenih tačaka 2), 3) i 4) ovog člana smatra kontrolnim članom ili kontrolnim akcionarom, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.
6) Kupac imovine Društva ne može da bude njegovo zavisno, odnosno matično preduzeće.
7) Lice koje je kao učesnik na javnom nadmetanju proglašeno privremenim kupcem ili koje je istaklo drugu najvišu ponudu i ne potpiše zapisnik ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku;
8) Lice koje je izgubilo svojstvo kupca i članovi njegove porodice, u skladu sa prethodnom tačkom, nemaju pravo da učestvuju na budućim javnim nadmetanjima koje se organizuju za bilo koji subjekt privatizacije i to u periodu od šest meseci od dana održavanja javnog nadmetanja na kome je izgubilo svojstvo kupca;
9) ako po isteku roka iz tačke 8 lice ponovo izgubi svojstvo kupca, gubi pravo da učestvuje u budućim javnim nadmetanjima koja se organizuju za bilo koji subjekt privatizacije.
 
Prijavepodnete protivno gore navedenim ograničenjima će biti odbačene bez razmatranja.
 
Učesnik u postupku je dužan da uplati depozit u iznosu koji je naveden za predmet prodaje za koji je zainteresovan ili dostavi Garanciju za učešće na javnom nadmetanjuna isti iznos, najkasnije do 02.03.2012. godine.
 
U slučaju da je kao sredstvo plaćanja depozita priložena bankarska garancija, ona mora biti naplativa u roku od 48 časova od proglašenja kupca na javnom nadmetanju.»
 
3. Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
 
4. Za sva pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom, kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku:
 
Jelena Kapisoda
Rukovodilac projekta
Agencija za privatizaciju
Centar za privatizaciju
Terazije 23, 11000 Beograd
Republika Srbija
Tel: +381 11 3020 855
Faks: +381 11 3020 816
E-mail: jkapisoda@priv.rs


Danijela Slavković
Pomoćnik rukovodioca projekta
Centar za privatizaciju
Agencija za privatizaciju
Terazije 23, 11000 Beograd, Srbija
tel: +381 11 302 08 55
faks: +381 11 302 08 16
e-mail: dslavkovic@priv.rs

Miodrag Tatarević
Rukovodilac projekta
BEOCONEX d.o.o.
Zahumska 71, 11000 Beograd,
Republika Srbija
tel: +381 11 30 88 103
faks: +381 11 30 88 105
e-mail: office@beoconex.comRahila Broćić – Milićević
Član privatizacionog tima
BEOCONEX d.o.o.
Zahumska 71, 11000 Beograd,
Republika Srbija
tel: +381 11 30 88 103
faks: +381 11 30 88 105
e-mail:rahila@beoconex.com
 
 
U slučaju potrebe, Agencija zadržava pravo da izmeni datume, rokove i/ili uslove iz ovog Javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale učesnicima.
Преузмите оглас у целости
ХИПОЛ АД ОЏАЦИ
Стечај

ХИПОЛ АД ОЏАЦИ

Локација:

Оџаци

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива