Javni poziv za učešće na Javnim aukcijama za preduzeće JAT-KETERING društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju avio obroka, SURČIN

11. нов. 2011.

Aukcijsku dokumentaciju zainteresovani mogu kupiti po ceni od: 40.000 dinara, nakon dobijanja fakture od strane Agencije za privatizaciju. U cenu nije uračunat PDV. Otkup aukcijske dokumentacije je obavezan, a prilikom njenog preuzimanja potpisuje se Ugovor o čuvanju poverljivih podataka. Nakon podnošenja dokaza o uplati, aukcijska dokumentacija se može podići na sledećoj adresi:


Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 7.sprat od 9:00 do 16:30 časova u periodu od 11.11.2011. do 14.12.2011. godine.
 
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE JE 15.12.2011.GODINE DO 16:30
 
Pravo učešća na Javnoj aukciji ima:
 
A) domaće ili strano pravno lice koje kumulativno ispunjava sledeće uslove:
1. Da obavlja delatnost iz oblasti proizvodnje hrane, trgovanja hranom ili keteringa
2. Da je u prethodnoj poslovnoj godini ostvarilo ukupan poslovni prihod od minimum 2.000.000,00 EUR
3. Da poseduje HACCP sertifikat.
 
Smatraće se da je pravno lice ispunilo tražene uslove za učešće na Javnoj aukciji, ako je vlasnik više od 50% kapitala pravnog lica koje kumulativno ispunjava tražene uslove za učešće na Javnoj aukciji.
 
B) Domaće ili strano fizičko lice:
Koje je vlasnik više od 50% kapitala pravnog lica koje kumulativno ispunjava tražene uslove za pravna lica za učešće na Javnoj aukciji.
 
C) Konzorcijum
Smatraće se da Konzorcijum ispunjava tražene uslove iz ovog Javnog poziva, ukoliko članovi Konzorcijuma ispunjavaju tražene uslove, učestvuju sa najmanje 51% ukupnog učešća u Konzorcijumu.
 
Popunjena prijava koja je deo aukcijske dokumentacije, sa potpisanim nacrtom kupoprodajnog ugovora i dokazom o uplati depozita, podnosi se u zatvorenoj koverti sa natpisom: „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI 231211,    Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 7.sprat”.
UKOLIKO NA KOVERTI STOJI IME SUBJEKTA PRIVATIZACIJE, ILI PUNA ŠIFRA AUKCIJSKE PRODAJE PRIJAVA MOŽE BITI ODBIJENA.
 
AUKCIJA ĆE SE ODRŽATI DANA: 23.12.2011.
 
na adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 2.sprat,Velika sala u 11:00časova. Registracija učesnika aukcije održaće se na istoj adresi dana:
23.12.2011. od 09:00do 10:50časova.
Sredstva plaćanja mogu biti u domaćoj valuti, stranoj konvertibilnoj valuti, obveznicama po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koje dospevaju zaključno sa danom prodaje kapitala (23.12.2011.) izdatim fizičkim licima koji su državljani Republike Srbije. Ako se učesnik prijavi samo za drugo nadmetanje sredstva plaćanja mogu biti i u obvezni-
cama po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koje ne dospevaju zaključno sa danom prodaje kapitala (23.12.2011.) izdatim fizičkim licima koji su državljani Republike Srbije.
U slučaju da je kao sredstvo plaćanja depozita priložena prvoklasna bankarska garancija, ona mora biti naplativa u roku od 48 sati od proglašenja kupca na aukciji.
Depozit za učešće vraća se u roku od 21 dan od dana održavanja javne aukcije.
Agencija za privatizaciju zadržava pravo da datum održavanja aukcije i rok za prijavu po potrebi izmeni i o tome obaveštava zainteresovane, najkasnije do dana održavanja aukcije.
 
Obilazak subjekata privatizacije može se obaviti nakon potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka u periodu od 11.11.2011. do 14.12.2011.
Преузмите оглас у целости

ЈАТ-КЕТЕРИНГ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу авио оброка

Локација:

Сурчин

Делатност:

Кетеринг

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива