Izmena br. 1 javnog poziva za učešće na javnom tenderu za "SPLENDID" , Beograd

09. мај. 2011.
Na osnovuovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku radi prodaje 72,16112% registrovanog kapitala Hotelsko-ugostiteljskog i turističkog akcionarskog društva SPLENDID Beograd, šifra tendera SPL 02/11, objavljenog dana 16.4.2011. godine u dnevnom listu «Politika» (u daljem tekstu: Javni poziv), Agencija za privatizaciju objavljuje:
 
IZMENE BR. 1 JAVNOG  POZIVA
za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku radi prodaje 72,16112% registrovanog kapitala Hotelsko-ugostiteljskog i turističkog akcionarskog društva SPLENDID Beograd Šifra tendera: SPL 02/11
 
1. U Javnom pozivu menja se preambula, tako da sada glasi:
«Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/07, 123/07 – dr. zakon i 30/10 – dr. zakon), čl. 6 st.1 tač. 5, čl. 9 i čl. 11v st. 3 Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010), čl. 12 st. 3 Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije («Sl. glasnik RS», br. 123/2007 i 30/2010) i st. 2 čl. I.3.4. Pravila poslovanja Agencije za privatizaciju u obavljanju poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda, a u skladu Odlukom Agencije za privatizaciju br. TK-22/10-ED od 27.01.2010. godine o metodu prodaje i članovima 7. i 21b Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom (Službeni glasnik RS br. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 126/2007, 96/2008, 107/2008 i 98/2009), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: «Agencija») objavljuje»
2. Svi ostali elementi Javnog poziva ostaju isti.
3. Za sva pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom, kontaktirati dole navedena lica na srpskom ili engleskom jeziku:
Marija Ilić
Rukovodilac projekta
Centra za privatizaciju
Agencija za privatizaciju
Terazije 23
11000 Beograd
Republika Srbija
tel: +381 11 30 20 855
faks: +381 11 30 20 816
E-mail: marijailic@priv.rs


Aleksandar Sinđelić
Rukovodilac finansijskog tima
Eucons Group d.o.o.

Kralja Milana 7/5
11000 Beograd
Republika Srbija
tel: +381 11 32 46 841
faks: +381 11 32 46 842
E-mail: asindjelic@eucons.rs
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива