Dopuna Odluke o restrukturiranju za preduzeće «SAVREMENI DOM TRGOVINA» , Kruševac

04. мај. 2011.

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - dr. zakon i 30/10 - dr. zakon ), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05, 96/08 i 98/09), Agencija za privatizaciju dana 28.04.2011. godine donosi
 
O D L U K U
o dopuni Odluke o restrukturiranju
br. 10-3962/10-1004/02 od 17.09.2010. godine
 
 
1.     U tački 1 dispozitiva Odluke orestrukturiranju br. 10-3962/10-1004/02 od 17.09.2010. godine dodaje se stav 2 koji glasi:
«POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE zavisnog društva «SAVREMENI DOM TRGOVINA» d.o.o., Kruševac, ul. Miloša Obilića 9, matični broj: 17227203».
 
2.     U tački 2. dispozitiva Odluke orestrukturiranju br. 10-3962/10-1004/02 od 17.09.2010. godine, iza reči «subjekta privatizacije», dodaju se reči «i zavisnog društva».
 
3.     U tački 3. dispozitiva Odluke orestrukturiranju br. 10-3962/10-1004/02 od 17.09.2010. godine, posle prvog stava, dodaje se stav 2 koji glasi:
«POZIVAJU SE državni poverioci zavisnog društva iz tačke 1. stav 2. ove odluke i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da, u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema zavisnom društvu iz tačke 1. stav 2. ove Odluke, uroku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», na adresu zavisnog društva iz tačke 1. stav 2. dispozitiva».
 
4.     U tački 4. dispozitiva Odluke orestrukturiranju br. 10-3962/10-1004/02 od 17.09.2010. godine dodaje se stav 2 koji glasi:
«Pravo da prijave potraživanje prema zavisnom društvu iz tačke 1. stav 2. ove Odluke imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 4.Zakona o privatizaciji».
 
5.       U tački 5. dispozitiva orestrukturiranju br. 10-3962/10-1004/02 od 17.09.2010. godine dodaje se stav 2 koji glasi:
«Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja zavisnom društvu iz tačke 1. stav 2. ove Odluke i Agenciji za privatizaciju».
 
O B R A Z L O Ž E Nj E
 
Agencija za privatizaciju donela je dana 17.09.2010. godine Odluku o restrukturiranju privrednog društva Drvno industrijsko preduzeće «SAVREMENI DOM» a.d. iz Kruševca, Miloša Obilića 9-11, matični broj. 07146698, broj 10-3962/10-1004/02, s obzirom da je procenila da kapital odnosno imovina subjekta privatizacije ne mogu biti prodati metodom javnog tendera ili javne aukcije, bez prethodnog restrukturiranja.
 
Prema članu 19. stav 2. Zakona o privatizaciji, restrukturiranje podrazumeva promene koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine, a naročito: statusne promene, promene pravne forme, promene u unutrašnjoj organizaciji i druge organizacione promene; otpis glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično; otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije.
U sprovođenju postupka restrukturiranja, Agencija za privatizaciju je utvrdila da sprovođenje postupka restrukturiranja matičnog društva nije moguće bez uporedog restrukturiranja zavisnog društva «SAVREMENI DOM TRGOVINA» d.o.o., Kruševac, ul. Miloša Obilića 9, matični broj: 17227203, s obzirom da udeo matičnog društva u zavisnom društvu predstavlja imovinu matičnog društva.
 
Naime, zavisno društvo «SAVREMENI DOM TRGOVINA» d.o.o., Kruševac, ul. Miloša Obilića 9, matični broj: 17227203 u strukturi kapitala ima 100% kapital matičnog društva Drvnog industrijskog preduzeća «SAVREMENI DOM» a.d. iz Kruševca, u restrukturiranju.
 
S obzirom na napred izneto, odlučeno je kao u dispozitivu.
Стечај

ДРВНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ САВРЕМЕНИ ДОМ АД КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Резање и обрада дрвета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива