Odluka o restrukturiranju za preduzeće «Krušik – Plastika» AD, Osečina

10. мар. 2011.

 Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - dr. zakon i 30/2010 - dr.zakon ), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa dopisom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj: 023-02-161/2011-06 od 23.02.2011. godine, Agencija za privatizaciju dana 02.03.2011. godine donosi

O D L U K U
o restrukturiranju
 
1.     POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Akcionarsko društvo Krušik – Plastika, Osečina, ul.Pere Jovanovića – Komirićanca 35, matični broj: 07219792 (u daljem tekstu: Subjekat privatizacije).
 
2.     Postupak restrukturiranja Subjekta privatizacije iz tačke 1. ove Odluke sprovodi se:
·         statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
·         otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
·         otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije
·         drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
 
 
3.     POZIVAJU SE poverioci Subjekta privatizacije da, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», a u skladu sa članom 20 stav 4 i članom 20g stav 3 Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema Subjektu privatizacijena adresu Subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva, ukoliko to nisu učinili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja objavljenom dana 08.05.2006. godine u dnevnom listu «Politika».
 
4.     POZIVAJU SE poverioci Subjekta privatizacije koji su delimično namirili potraživanja prijavljena po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja objavljenom dana 08.05.2006. godine u dnevnom listu «Politika», da prijave svoja potraživanja prema Subjektu privatizacije sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, umanjena za nominalni iznos za koji su namireni, na adresu Subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva.
 
5.     Otpuštanje duga u celini prema subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, pa ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja Subjekta privatizacije izvrši prodaja imovine Subjekta privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. odluke.
 
6.     Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
КРУШИК-ПЛАСТИКА АД
Акционарски фонд

Крушик Пластика ад Осечина

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива