Izmena Javnog poziva akcionarima AD "Jugoremedija" za pridruživanje akcija

16. нов. 2010.

Javni poziv akcionarima Akcionarskog društva «Jugoremedija» Fabrika lekova Zrenjanin za pridruživanje akcija paketu akcija Akcionarskog fonda radi stvaranja većinskog paketa akcija i zajedničke prodaje putem javnog tendera, je objavljen 11. novembra 2010. godine u dnevnom listu «Politika» (u daljem tekstu: Javni poziv).

 
Agencija za privatizaciju objavljuje:
 
 
IZMENU JAVNOG POZIVA
akcionarima Akcionarskog društva «Jugoremedija» Fabrika lekova Zrenjanin
za pridruživanje akcija paketu akcija Akcionarskog fonda
radi stvaranja većinskog paketa akcije i zajedničke prodaje putem javnog tendera
 
 
1.     Menja se tekst Javnog poziva tako da glasi:
 
«Na osnovu čl. 12. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije («Sl. glasnik RS» br. 123/2007 i 30/2010), a u vezi sa Odlukom o metodu prodaje akcija br. 10-1927/08-342/02 od 11.07.2008. godine i Odlukom skupštine akcionaraAkcionarskog društva «Jugoremedija» Fabrika lekova Zrenjanin br. 5889 od 07.07.2010. godine, Agencija za privatizaciju Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija) upućuje
 
JAVNI POZIV
akcionarima Akcionarskog društva «Jugoremedija» Fabrika lekova Zrenjanin
za pridruživanje akcija paketu akcija Akcionarskog fonda
radi stvaranja većinskog paketa akcija i zajedničke prodaje putem javnog tendera
 
Odlukom o metodu prodaje akcija br. 10-1927/08-342/02 od 11.07.2008. godine odlučeno je da se putem javnog tendera prodaje 1.562.277 akcija Akcionarskog društva „Jugoremedija“ Fabrika lekova Zrenjanin („Jugoremedija“), emisije ISIN RSJUREE96848 CFI kod ESVUFR nominalne vrednosti 100,00 dinara, što čini 41,92363% ukupno registrovanih akcija, od čega je u vlasništvu Akcionarskog fonda 1.190.835 akcija, odnosno 31,956%, a u vlasništvu Fonda PIO 371.442 akcije, odnosno 9,96763% („Paket akcija“).
 
Agencija, u ime i za račun Akcionarskog fonda i Fonda PIO, poziva sve akcionare “Jugoremedije” da pridruže akcije u svom vlasništvu Paketu akcija radi stvaranja većinskog paketa i zajedničke prodaje u postupku prodaje putem javnog tendera.
 
Sve akcije iz Paketa akcija i pridružene akcije biće prodate za istu kupoporodajnu cenu po akciji koja bude ostvarena u postuku prodaje putem javnog tendera, a ne nižu od 15 EUR po jednoj akciji u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan krajnjeg roka za dostavljanje ponuda u postupku prodaje putem javnog tendera.
 
Pojedinačni akcionari pridružuju svoje akcije Paketu akcija davanjem naloga o prenosu akcija sa vlasničkog računa hartija od vrednosti na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 89500-920-20627425-19 otvoren u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti („Centralni registar“) od strane Agencije u ime i za račun Akcionarskog fonda (matični broj: 20661283). U slučaju da akcionari nemaju otvoren vlasnički račun kod brokerske kuće člana Centralnog registra, on treba da bude otvoren u što kraćem roku.
 
Rok za deponovanje akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti Akcionarskog fonda ističe 01. decembra 2010. godine u 12:00 časova.
 
Davanje naloga za prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti (datum otvaranja ponude za pridruživanje) moguće je od 17. novembra 2010. godine, a datum zatvaranja ponude za pridruživanje je 01. decembar 2010. godine.
 
Nakon zatvaranja ponude za pridruživanje 01. decembra 2010. godine zakoniti imalac akcija ne može dati nalog za povlačenje deponovanih akcija do okončanja postupka prodaje putem javnog tendera, odnosno nastupanja dana ispunjenja po Ugovoru o prodaji akcija koji će biti zaključen sa kupcem Paketa akcija i pridruženih akcija pojedinačnih akcionara, u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji i Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom, koji organizuje i sprovodi Agencija.
 
Nakon zatvaranja ponude za pridruživanje, Agencija za privatizaciju objaviće javni poziv radi zajedničke prodaje Paketa akcija i pridruženih akcija, potencijalnim investitorima u dnevnom listu „Politika“.»
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива