Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala (privatizacije) preduzeća DP "NOVITET”, Novi Sad

11. окт. 2002.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001), Agencija za privatizaciju objavljuje

javni poziv za učešće na javnom tenderu


radi prodaje kapitala (privatizacije) preduzeća DP "NOVITET”, Novi Sad, Futoški put 51

1. Agencija za privatizaciju nudi na prodaju 70% društvenog kapitala, što predstavlja 70% od ukupnog kapitala, DP "Novitet" (u daljem tekstu: subjekat privatizacije), strateškom partneru koji će nastaviti postojeće proizvodne aktivnosti preduzeća i koji će preuzeti obavezu investiranja u cilju daljeg razvoja preduzeća.

2. Podaci o subjektu privatizacije:
Adresa: DP "NOVITET", Futoški put 51, 21000 Novi Sad; adresa na internetu: http://www.mpriv.sr.gov.yu/scp/novitet.pdf
Tel: 021/ 402 211
Faks: 021/ 300 296
Delatnost: 018220 - Proizvodnja odeće
Šifra tendera: NOV08/02

Kontakt: navedeni dole

Detaljniji podaci u vezi sa privatizacijom subjekta privatizacije, zajedno sa Informacionim memorandumom (u daljem tekstu: tenderska dokumentacija) biće dostupni svim zainteresovanim kupcima (u daljem tekstu: učesnici tendera) posle potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i uplate cene tenderske dokumentacije u visini od 340.000 dinara, odnosno 408.000 dinara sa 20% poreza na promet usluga.
Agencija za privatizaciju je izabrala Meinl Capital Advisors AG, kao savetnika u postupku privatizacije Agencije za privatizaciju i subjekta privatizacije (u daljem tekstu: Savetnik).

3. Pravo na podnošenje ponude imaju učesnici tendera direktno ili njihovo zavisno preduzeće u kome imaju većinsko vlasništvo, a ispunjavaju sledeće uslove:

- predstavljaju pravni subjekt koji je se bavi proizvodnjom i/ili distribucijom odevnih predmeta,
- ostvario promet od preko 5 miliona evra tokom 2001. godine,
- iskustvo u industriji od najmanje 5 godina.

4. Rok za dostavljanje ponuda za kupovinu kapitala je 09. januar 2003. godine, do 17 sati (po beogradskom vremenu). Agencija za privatizaciju zadržava pravo da taj rok po potrebi izmeni.
Visina depozita za učešće na javnom tenderu iznosi 50.000 USD (pedeset hiljada američkih dolara), u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije na dan uplate.

5. Agencija za privatizaciju ovim poziva zainteresovane učesnike tendera da podnesu zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije subjekta privatizacije zaključno sa 11. novembrom 2002. godine. Tenderska dokumentacija se kupuje na osnovu pismenog zahteva upućenog Savetniku i izvršenoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju.
Naknada za tendersku dokumentaciju uplaćuje se na račun broj:
40811-637-9-2010857

6. Zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije dostavlja se Savetniku poštom na dole navedenu adresu, e-mailom ili putem faksa, sa jasnom naznakom "Zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije – šifra tendera: NOV08/02".
Po prijemu ovog zahteva Savetnik će ovlašćenom predstavniku učesnika na tenderu uputiti na potpis Ugovor o čuvanju poverljivosti podataka, poštom, e-mailom ili putem faksa. Potpisani Ugovor o poverljivosti podataka, šalje se bez odlaganja, faksom i poštom Savetniku na dole navedenu adresu.

7. Po prijemu potpisanog Ugovora o poverljivosti podataka i dokaza o izvršenoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju, Savetnik će bez odlaganja učesniku tendera dostaviti tendersku dokumentaciju poštom ili će je predati ovlašćenom predstavniku kupca. Savetnik i Agencija za privatizaciju ne snose odgovornost u slučaju gubitka ili zakašnjenja koje može da nastane pri dostavljanju bilo kog dokumenta.

8. Za sva pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom ili privatizacijom subjekta privatizacije neophodno je kontaktirati sa Savetnikom, na dole navedenu adresu.

Mag. Danuta Frydzynski
Projects Controller
Meinl Capital Advisors AG
Jasomirgottstrasse 6
A-1010 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 53188 755
Fax: +43 1 53188 777
E-mail: frydzynski@meinlbank.com

Mrs. Ljiljana Milosavljevic-Cook
Project Manager
Meinl Capital– Interexport Consortium
Bulevar Kralja Aleksandra 80
11000 Belgrade, Yugoslavia
Tel.:+381 11 444 8065
Fax:+381 11 444 8163
E-mail: office@mca.net.yu
Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу одеће НОВИТЕТ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива