Prva sednica tenderske komisije za "Novosadska fabrika kabela" a.d. , Novi Sad

17. сеп. 2007.
ODRŽANA PRVA SEDNICA TENDERSKE KOMISIJE ZA
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA
"NOVOSADSKA FABRIKA KABELA", NOVI SAD – U RESTRUKTURIRANJU


Prva sednica Tenderske komisije, koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 93,07% ukupnog registrovanog kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju kablova i provodnika "Novosadska fabrika kabela", Novi Sad – u restrukturiranju, otpočela je dana 29. avgusta 2007. godine. Nastavak prve sednice i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju kablova i provodnika "Novosadska fabrika kabela", Novi Sad – u restrukturiranju, obavljeno je dana 14. septembra 2007. godine.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupili sledeći učesnici:

  1. "East Point Holdings" Ltd, Kipar
  2. Tele-Fonika Kable S.A., Poljsка


Konstatovano je da je u predviđenom roku, do 17. avgusta 2007. godine, dostavljena samo jedna ponuda i to od strane ponuđača "East Point Holdings" Ltd, Kipar.

Na osnovu izvršene analize Kvalifikacione i Dodatne dokumentacije i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je utvrdila da jedini ponuđač ispunjava kvalifikacione uslove iz Javnog poziva za kupovinu 93,07% ukupnog registrovanog kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju kablova i provodnika "Novosadska fabrika kabela", Novi Sad – u restrukturiranju, nakon čega je otvorena ponuda jedinog ponuđača.

Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će izvršiti Ocenu ponude jedinog ponuđača, koja će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na sledećoj sednici, u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponude.

Tenderska komisija je konstituisana u sledećem sastavu:

a) Predsednik Tenderske komisije:
  • G. Nebojša Ćirić, diplomirani ekonomista, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;


b) zamenik predsednika:
  • G. Luka Andrić, diplomirani pravnik, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;


c) članovi:
  • G-đa Ivanka Čubrilo, diplomirani ekonomista, načelnik Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • G. Živan Carević, diplomirani mašinski inženjer, predsednik Upravnog odbora "Novosadska fabrika kabela" Akcionarsko društvo za proizvodnju kablova i provodnika, Novi Sad - u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;
  • G. Milutin Lošić, KV autolimar, predsednik Sindikata "Novosadska fabrika kabela" Akcionarsko društvo za proizvodnju kablova i provodnika, Novi Sad - u restrukturiranju, kao predstavnik sindikata subjekta privatizacije;
НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА АД

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КАБЛОВА И ПРОВОДНИКА НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива