Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala (privatizacije) preduzeća: Društveno preduzeće "Kolubara Gasbeton", Vreoci

26. сеп. 2002.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001), Agencija za privatizaciju objavljuje
JAVNI POZIV
za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala (privatizacije) preduzeća:
Društveno preduzeće "Kolubara Gasbeton", Vreoci

Agencija za privatizaciju nudi na prodaju 70% društvenog kapitala, što predstavlja 70% od ukupnog kapitala Društvenog preduzeća "Kolubara Gasbeton" (u daljem tekstu: "subjekat privatizacije"), strateškom partneru koji će nastaviti postojeće proizvodne aktivnosti preduzeća i koji će preuzeti obavezu investiranja u cilju daljeg razvoja preduzeća.

1. Podaci o subjektu privatizacije:
Adresa: Vreoci 11560
Tel: 011/ 81-23-522
Faks: 011/81-22-265
Delatnost: industrija kreča i kamena
Šifra tendera: KOL06/02
Kontakti: navedeni dole.

Detaljniji podaci u vezi sa privatizacijom subjekta privatizacije, zajedno sa Informacionim memorandumom (u daljem tekstu: "tenderska dokumentacija") biće dostupni svim zainteresovanim kupcima (u daljem tekstu: "učesnici tendera") posle potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i uplate cene tenderske dokumentacije u visini od 340.000,00 dinara, odnosno 408.000,00 dinara sa 20% poreza na promet usluga.
Agencija za privatizaciju je izabrala Raiffeisen Investment AG, kao savetnika Agencije za privatizaciju i subjekta privatizacije u postupku privatizacije (u daljem tekstu: "Savetnik").

2. Pravo na podnošenje ponude imaju učesnici tendera direktno ili njihovo zavisno preduzeće u kome imaju većinsko vlasništvo, a ispunjavaju sledeće uslove:
- predstavljaju pravni subjekt koji posluje u industriji građevinskog materijala i ima dokazano priznato iskustvo u navedenoj delatnosti,
- predstavljaju pravni subjekt koji je ostvario promet od preko 10 miliona američkih dolara tokom 2001. godine.

3. Rok za dostavljanje ponuda za kupovinu kapitala je 20. decembar 2002. godine, do 17 sati (po beogradskom vremenu). Agencija za privatizaciju zadržava pravo da taj rok, po potrebi, izmeni.
Visina depozita za učešće na javnom tenderu iznosi 100,000.00 (sto hiljada) američkih dolara.

4. Agencija za privatizaciju ovim poziva zainteresovane učesnike tendera da podnesu zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije subjekta privatizacije, u periodu počev od 26. septembra, zaključno sa 6. decembrom 2002. godine. Tenderska dokumentacija se kupuje na osnovu pismenog zahteva upućenog Savetniku i izvršenoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju.
Naknada za tendersku dokumentaciju uplaćuje se na žiro račun broj: 40811-637-1-4010857

5. Zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije dostavlja se Savetniku poštom na navedene adrese, elektronskom poštom ili faksom, sa jasnom naznakom "Zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije – šifra tendera: KOL06/02".
Po prijemu ovog zahteva Savetnik će ovlašćenom predstavniku učesnika na tenderu uputiti na potpis Ugovor o čuvanju poverljivosti podataka, poštom, elektronskom poštom ili faksom. Potpisani Ugovor o poverljivosti podataka, šalje se bez odlaganja, faksom i poštom Savetniku na navedenu adresu.

6. Po prijemu potpisanog Ugovora o poverljivosti podataka i dokaza o izvršenoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju, Savetnik će, bez odlaganja, učesniku tendera dostaviti tendersku dokumentaciju poštom ili će je predati ovlašćenom predstavniku kupca. Savetnik i Agencija za privatizaciju ne snose odgovornost u slučaju gubitka ili zakašnjenja koje može da nastane pri dostavljanju bilo kog dokumenta.

7. Za sva pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom ili privatizacijom subjekta privatizacije neophodno je kontaktirati Savetnika, na navedenu adresu:

Tatjana Terzić, Direktor
Tel. +43 1 710 54 00 57
Faks: +43 1 710 54 00 69
E-mail: t.terzic@riag.raiffeisen.at
Raiffeisen Investment AG
Reisnerstrasse 40, A-1030
Vienna, Austria

Ivan Bajić, Menadžer projekta
Tel: +381 11 632 303
Faks: + 381 11 328 4182
E-mail: ivanriag@eunet.yu
Raiffeisen Investment AG, Beograd
Obilićev venac 27, 11000 BeogradАрхива

Друштвено предузеће за производњу гасбетона КОЛУБАРА-ГАСБЕТОН

Локација:

Вреоци

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива