Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala (privatizacije) preduzeća: AD Hemijska Industrija "HIPOL", Odžaci

07. јун. 2002.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001), Agencija za privatizaciju objavljuje

Javni poziv
za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala (privatizacije) preduzeća:
A.D. Hemijska Industrija "HIPOL" Odžaci
Industrijska Zona

1. Agencija za privatizaciju nudi na prodaju 70% društvenog kapitala, što predstavlja 69.28% od ukupnog kapitala A.D. "HIPOL" Odžaci, (u daljem tekstu: subjekat privatizacije), strateškom partneru koji će nastaviti postojeće proizvodne aktivnosti preduzeća i preuzeti obavezu investiranja u cilju daljeg razvoja preduzeća.

2. Podaci o subjektu privatizacije: Adresa: A.D. Hemijska Industrija "HIPOL" Odžaci, Industrijska Zona, 25250 Odžaci; adresa na internetu: http://www.mpriv.sr.gov.yu
Tel: 025/ 742 260
Faks: 025/ 743 221
Delatnost: 24160 proizvodnja plastičnih masa primarni oblici
Šifra tendera: HIP 02/02
Kontakt: navedeni dole
Detaljniji podaci u vezi sa privatizacijom subjekta privatizacije, zajedno sa Informacionim memorandumom (u daljem tekstu: tenderska dokumentacija) biće dostupni svim zainteresovanim kupcima (u daljem tekstu: učesnici tendera) posle potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i uplate cene tenderske dokumentacije u visini od 340.000 dinara, odnosno 408.000 dinara sa 20% poreza na promet usluga.

Agencija za privatizaciju je izabrala konzorcijum CA IB koji čine CA IB Corporate Finance, Deloitte&Touche i Harrisons Solicitors, kao savetnika u postupku privatizacije Agencije za privatizaciju i subjekta privatizacije (u daljem tekstu: Savetnik).

3. Pravo na podnošenje ponude imaju učesnici tendera direktno ili njihovo zavisno preduzeće u kome imaju većinsko vlasništvo, a ispunjavaju sledeće uslove:
- predstavljaju pravni subjekt koji posluje u hemijskoj industriji i ima dokazano priznato iskustvo u navedenoj delatnosti,
- predstavljaju konzorcijum ili grupaciju pravnih subjekata čiji predvodnik ima dokazano priznato iskustvo u hemijskoj industriji.

4. Rok za dostavljanje ponuda za kupovinu kapitala je 10. oktobar 2002. godine, do 17 sati (po beogradskom vremenu). Agencija za privatizaciju zadržava pravo da taj rok, po potrebi, izmeni.
Visina depozita za učešće na javnom tenderu iznosi 50.000 američkih dolara (pedeset hiljada američkih dolara), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije na dan uplate.

5. Agencija za privatizaciju ovim poziva zainteresovane učesnike tendera da podnesu zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije subjekta privatizacije, u periodu počev od 12. juna 2002. godine, zaključno sa 13. septembrom 2002. godine.

6. Zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije dostavlja se Savetniku poštom na navedene adrese, elektronskom poštom ili putem faksa, sa jasnom naznakom "Zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije - šifra tendera: HIP 02/02".
Po prijemu ovog zahteva Savetnik će učesniku tendera ili njegovom ovlašćenom predstavniku ispostaviti fakturu za plaćanje naknade za tendersku dokumentaciju i uputiti mu na potpis Ugovor o čuvanju poverljivosti podataka, poštom, elektronskom poštom ili putem faksa. Potpisani Ugovor o poverljivosti podataka, šalje se bez odlaganja, faksom i poštom Savetniku na navedene adrese.

7. Po prijemu potpisanog Ugovora o poverljivosti podataka i dokaza o izvršenoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju, Savetnik će, bez odlaganja, učesniku tendera dostaviti tendersku dokumentaciju poštom ili će je predati ovlašćenom predstavniku kupca. Savetnik i Agencija za privatizaciju ne snose odgovornost u slučaju gubitka ili zakašnjenja koje može da nastane pri dostavljanju bilo kog dokumenta.

8. Za sva pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom ili privatizacijom subjekta privatizacije neophodno je kontaktirati Savetnika, na navedenu adresu.

Marie Fucci, Project Director
CA IB Corporate Finance Beratungs Ges.m.b.H.
FRY Representative Office Belgrade
Zmaj Jovina 25 11000 Beograd
Tel. + 185 351 Fax. +639571
E-mail : FucciM@ca-ib.B92.net

Milena Gajović, Analyst
CA IB Corporate Finance Beratungs Ges.m.b.H.
FRY Representative Office Belgrade
Zmaj Jovina 25 11000 Beograd
Tel. + 185 351 Fax. +639571
E-mail : gajovicm@ca-ib.com
ХИПОЛ АД ОЏАЦИ
Стечај

ХИПОЛ АД ОЏАЦИ

Локација:

Оџаци

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива