Правилник о висини награде за рад и накнаде стварних трошкова привременог заступника капитала

"Службени гласник РС", бр. 75/2005

Члан 1

Овим правилником одређује се висина награде за рад привременог заступника капитала (у даљем тексту: награда) и накнада стварних трошкова које привремени заступник капитала има у обављању послова (у даљем тексту: накнада).

Члан 2

Награда се обрачунава и исплаћује месечно, најмање у висини једне, а највише у висини три просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику (у даљем тексту: просечна месечна зарада).

Члан 3

Награда у висини једне месечне зараде исплаћује се привременом заступнику капитала у правном лицу које је у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија разврстано у мало правно лице.

Награда у висини две месечне зараде исплаћује се привременом заступнику капитала у правном лицу које је у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија разврстано у средње правно лице.

Награда у висини три месечне зараде исплаћује се привременом заступнику капитала у правном лицу које је у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија разврстано у велико правно лице.

Члан 4

Накнада се исплаћује у висини стварних трошкова које привремени заступник има у извршењу својих послова, у складу са општим актом субјекта приватизације и законом.

Ако привремени заступник има пребивалиште ван седишта субјекта приватизације, висина накнаде из става 1. овог члана увећава се за:

1) трошкове смештаја у хотелу "Б" категорије, према приложеном рачуну;

2) за стварне путне трошкове према приложеном рачуну, а ако користи сопствени путнички аутомобил у износу до 30% цене једног литра супер бензина по пређеном километру.

Члан 5

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Правилник о висини награде за рад и накнаде стварних трошкова привременог заступника капитала
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива