Правилник о обрасцу проспекта

("Сл. гласник РС", бр. 25/2006)Члан 1

Предузеће и друго правно лице (у даљем тексту: субјект приватизације) које покреће иницијативу за приватизацију или је иницијативу за приватизацију покренуло министарство надлежно за послове привреде и заинтересовани купац попуњава основне податке на Обрасцу ПП - Проспект.

Члан 2

Образац из члана 1. овог правилника одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу проспекта ("Службени гласник РС", бр. 44/01 и 45/02).

Члан 4

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Правилник о обрасцу проспекта
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива