Правилник о висини трошкова поступка приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 16/2011)


Члан 1

Овим правилником утврђује се висина трошкова приватизације пред Агенцијом за приватизацију.

Члан 2

Висина трошкова из члана 1. овог правилника износи:

1) за оглашавање проспекта субјекта приватизације, 30.000,00 РСД;

2) у поступку продаје субјекта приватизације методом јавне аукције:

(1) за контролу програма приватизације, 25.000,00 РСД,

(2) за прихватање програма приватизације, 25.000,00 РСД,

(3) за откуп аукцијске документације од 40.000,00 РСД до 100.000,00 РСД;

3) у поступку продаје субјекта приватизације јавним тендером, за откуп тендерске документације од 500.000,00 до 6.000.000,00 РСД;

4) у поступку реструктурирања субјекта приватизације, за контролу и верификацију програма реструктурирања субјекта приватизације, 50.000,00 РСД:

(1) за контролу и верификацију измена програма реструктурирања субјекта приватизације, 10.000,00 РСД;

5) за продају имовине субјекта приватизације јавном лицитацијом, за откуп продајне документације од 40.000,00 РСД до 150.000,00 РСД;

6) за евиденцију акција и акционара у поступку приватизације, за контролу преноса акција без накнаде запосленима за субјект приватизације са друштвеним или већинским државним капиталом:

(1) за субјект приватизације који послује друштвеним капиталом:

- за мала правна лица, 20.000,00 РСД,

- за средња правна лица, 30.000,00 РСД,

- за велика правна лица, 60.000,00 РСД,

(2) за субјект приватизације који послује већинским државним капиталом:

- за мала правна лица, 30.000,00 РСД,

- за средња правна лица, 40.000,00 РСД,

- за велика правна лица, 70.000,00 РСД;

7) у поступку по захтеву за давање сагласности на одлуке предузећа која послују већинским друштвеним капиталом:

- за мала правна лица, 20.000,00 РСД,

- за средња правна лица, 30.000,00 РСД,

- за велика правна лица, 40.000,00 РСД;

8) по захтеву задруга за давање сагласности на одлуке о располагању имовином која је евидентирана као друштвена својина, односно као друштвени капитал, 20.000,00 РСД;

9) по захтевима за давање сагласности на одлуке из члана 11. став 1. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјекта приватизације ("Службени гласник РС", бр. 52/05 и 96/08), 30.000,00 РСД;

10) по захтевима купца друштвеног, односно државног капитала, односно имовине у поступку приватизације за давање сагласности у случају отуђења основних средстава, оптерећења основних средстава и у другим случајевима предвиђеним уговором о продаји капитала, односно имовине:

(1) за мала правна лица, 20.000,00 РСД,

(2) за средња правна лица, 40.000,00 РСД,

(3) за велика правна лица, 60.000,00 РСД;

11) по захтевима купца друштвеног, односно државног капитала за измену уговора о продаји капитала, односно имовине у поступку приватизације (захтев за промену структуре и динамике инвестирања, за проширење или промену делатности, за продужење рокова за извршавање обавеза, за превремену исплату купопродајне цене и сл.), 20 000,00 РСД;

12) по захтеву за давање сагласности на одлуке органа субјекта приватизације у обављању послова привременог заступника капитала у субјектима приватизације, у складу са актима којима се уређује његово пословање 20.000,00 РСД;

13) по захтевима за издавање потврде о:

(1) исплаћеној купопродајној цени у целини по уговору о продаји капитала, односно имовине у поступку приватизације, 10.000,00 РСД,

(2) исплаћеној рати купопродајне цене по уговору о продаји капитала, односно имовине у поступку приватизације, 5.000,00 РСД.

Члан 3

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о висини трошкова поступка приватизације ("Службени гласник РС", број 12/06).

Члан 4

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

  

Правилник о висини трошкова поступка приватизације
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива