Уредба о поступку и условима за претварање обавеза одређених правних лица у трајни улог државе

"Службени гласник РС", бр. 26/2002, 91/2002, 23/2005


Члан 1. 

Овом уредбом уређује се поступак и услови под којима се може вршити претварање неизмирених обавеза према Републичкој управи јавних прихода, Републичкој дирекцији за робне резерве, Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Републичком заводу за здравствено осигурање и другим републичким органима и организацијама у трајни улог државе у капиталу (у даљем тексту: конверзија), правних лица која су извршила приватизацију по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", број 38/2002), а у структури капитала имају најмање 10% друштвеног или државног капитала. Члан 2. 

Обавезама из члана 1. ове уредбе сматрају се неизмирене обавезе правног лица доспеле до 31. децембра 2004. године, са припадајућом обрачунатом каматом, ако нису измирене до дана подношења захтева са прописаном документацијом која је услов за њихову конверзију, и то: 

1) акцизе и порез на промет; 

2) порези, доприноси за обавезно социјално осигурање и други јавни приходи који се обрачунавају и плаћају по основу зарада; 

3) накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и локалне комуналне таксе чију наплату врше надлежни порески органи у Републици Србији; 

4) остали јавни приходи; 

5) обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве 


Члан 3. 

БРИСАН - са 91/2002 Члан 4. 

Код правних лица која су извршила приватизацију по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона, а у структури капитала имају најмање 10% друштвеног или државног капитала, конверзија се може извршити, уз сагласност скупштине акционара, на један од следећих начина: 

1) по номиналној вредности обавеза, уз услов да постојећи или нови акционари преузму обавезу да изврше реалну докапитализацију у новцу, најмање до износа обавеза за конверзију, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о усвајању програма конверзије; 

2) претварањем у трајни улог државе у сразмери којом се обезбеђује остваривање већинског државног пакета акција ради продаје. 


Члан 5. 

Образује се Комисија за утврђивање испуњености услова за конверзију (у даљем тексту: Комисија), састављена од представника: Министарства финансија и економије, Министарства за привреду и приватизацију, Министарства правде и локалне самоуправе, Агенције за приватизацију, Републичке управе јавних прихода, Републичке дирекције за робне резерве, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког завода за здравствено осигурање. 

Комисија има укупно једанаест чланова, од којих по два члана одређују Министарство финансија и економије и Министарство за привреду и приватизацију, а по једног члана остали органи и организације из става 1. овог члана. 


Члан 6. 

Захтев за конверзију подноси се Комисији преко Министарства за привреду и приватизацију. 

Уз захтев се подносе и докази о испуњености прописаних општих и посебних услова. 


Члан 7. 

Докази о испуњености општих услова су: 

1) акт правног лица којим је утврђена вредност и структура капитала на основу последњег финансијског извештаја састављеног у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија; 

2) подаци надлежног органа о висини обавеза дужника, по износима и структури; 

3) мишљење Министарства за привреду и приватизацију да се конверзијом у знатној мери повећава могућност приватизације друштвеног капитала, односно могућност продаје конвертованог улога. 
Члан 8. 

БРИСАН - са 91/2002 Члан 9. 

У случају из члана 4. тачка 1) ове уредбе, као доказ о испуњености посебних услова подноси се и: 

1) акт скупштине акционара о емитовању нових акција плативих у новцу, донет у складу са програмом пословно-финансијске консолидације; 

2) акт скупштине акционара о докапитализацији, односно одговарајући акти трећих лица о опредељењу за улагање у ову докапитализацију. 

У случају из члана 4. тачка 2) ове уредбе као доказ о испуњености посебних услова подноси се и акт скупштине акционара о прихватању конверзије којом се обезбеђује остваривање већинског државног пакета акција ради продаје. 


Члан 10. 

Комисија припрема програм конверзије за подносиоце захтева који испуњавају услове прописане овом уредбом и доставља Министарству за привреду и приватизацију и Министарству финансија и економије, у року од 20 дана од дана пријема захтева са прописаним доказима. 

Члан 11. 

Министарство надлежно за привреду и приватизацију и Министарство надлежно за финансије и економију утврђују предлог програма конверзије из члана 10. ове уредбе и достављају Влади Републике Србије. 

Влада Републике Србије доноси програм конверзије из става 1. овог члана. 


Члан 12. 

Конверзија по програму из члана 11. став 2. Уредбе уписује се у регистар привредних субјеката. Члан 13. 

По доношењу програма конверзије из члана 11. ове уредбе, надлежни орган, односно организација, у року од три дана, укинуће забрану располагања средствима са рачуна правних лица по основу обавеза из члана 2. ове уредбе. 

По испуњењу услова из члана 12. ове уредбе престају обавезе правних лица које су предмет конверзије. 


Члан 14. 

По испуњењу услова из чл. 11. и 12. ове уредбе, Фонд за развој Републике Србије преузеће обавезе према организацијама чији су приходи били предмет конверзије. 

Организацијама из става 1. овог члана надокнадиће се средства из прихода који ће се остварити продајом капитала правних лица, сразмерно структури обавеза које су конвертоване. 

Уговором закљученим између Фонда за развој Републике Србије и организација из става 1. овог члана утврђују се услови и начин надокнаде средстава која су била предмет конверзије. 


Члан 15. 

Уредба о поступку и условима за претварање обавеза одређених правних лица у трајни улог државе
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива