Уредба о продаји капитала и имовине јавним тендером

("Сл. гласник РС", бр. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 126/2007, 96/2008, 107/2008 и 98/2009)


Члан 1 
Овом уредбом уредује се поступак и начин продаје методом јавног тендера (у даљем тексту: тендер) према утврденом поступку, условима и критеријумима у којем се понуде јавно отварају, прихватају и одбацују, и то: 
1) друштвеног и државног капитала (у даљем тексту: капитал), односно имовине у субјекту приватизације; 
2) власничких хартија од вредности које су пренете Акцијском фонду у складу са законом, као и хартија од вредности појединачних акционара које се нуде на продају истовремено са власничким хартијама од вредности Акцијског фонда у складу са Законом о Акцијском фонду ("Службени гласник РС", бр. 38/2001 и 45/2005); 
3) власничких хартија од вредности чији је законити ималац: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републички фонд за развој, јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина и Република Србија. 

Члан 2 
Тендер организује и спроводи Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) у складу са законом и овом уредбом. 
Агенција може, на основу посебног тендера или по позиву, ангажовати саветнике за обављање послова и пружање помоћи у организацији тендера и избору најбољег понудача. 
Лице запослено у Агенцији које има власничка права у субјекту приватизације чији је капитал, односно имовина предмет продаје на тендеру, или које учествује на тендеру или чији сродник до трећег степена сродства у правој линији учествује на тендеру, не може бити ангажовано на том тендеру. 

Члан 3 
Тендерску комисију (у даљем тексту: Комисија) образује министар надлежан за послове приватизације у складу са законом. 
У Комисију се именују по један представник јединице локалне самоуправе према седишту субјекта приватизације, субјекта приватизације, репрезентативног синдиката код субјекта приватизације - послодавца, као и четири представника републичких органа. 
Председник Комисије именује се из реда чланова Комисије. 
У случају одсутности или спречености председника Комисије, Комисијом председава његов заменик. 
Лице које има власничка права у субјекту приватизације чији је капитал, односно имовина предмет продаје на тендеру или које учествује на тендеру или чији сродник до трећег степена сродства у правој линији учествује на тендеру, не може бити члан Комисије. 

Члан 3а 
Комисија прати спроводење тендера и на предлог Агенције, одобрава резултате тендера у складу са овом уредбом. 
Комисија може одлучивати ако је присутна већина од укупног броја чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутног броја чланова. 
У случају једнаке поделе гласова глас председника Комисије је одлучујући. 
Комисија доноси пословник о раду којим се ближе уредују питања од значаја за рад Комисије.

II ПРИПРЕМА ЗА ПРОДАЈУ ТЕНДЕРОМЧлан 4 
1) Продаја тендером обухвата: 
2) припрему за продају; 
3) подношење и пријем понуда; 
4) отварање и оцену понуда; 
5) закључивање уговора о продаји; 
6) затварање трансакције. 
Под затварањем трансакције подразумева се завршетак продаје капитала, односно имовине по испуњењу свих услова за пренос власништва над капиталом, односно имовином који су предвидени уговором о продаји. 

Члан 5 
Припрема тендера обухвата: 
1) припрему тендерске документације; 
2) објављивање јавног позива за подношење понуда за учешће на тендеру. 

Члан 6 
Тендерска документација садржи: 
1) уговор о чувању поверљивих података; 
2) информациони меморандум о субјекту приватизације који садржи: назив и адресу субјекта приватизације, опис претежних делатности, организациону и власничку структуру, укупну књиговодствену вредност капитала, односно имовине изражену у динарима и противвредности у ЕВРО, информације о пословању и бонитету субјекта приватизације; 
3) упутство за понудаче које садржи: услове и рокове за учествовање на тендеру; опис процедуре и рокове за спроводење тендера, услове за израду свеобухватне анализе пословања предузећа (дуе диллигенце) време и начин обиласка субјекта приватизације, критеријуме за рангирање понуда, копију ове уредбе и друге податке у складу са овом уредбом (у даљем тексту: упутство за понудаче); 
4) нацрт уговора о продаји; 
5) друге информације и документацију неопходну за продају тендером. 
Услове за учествовање на тендеру и критеријуме за рангирање понуда, који морају бити временски одредени, као и вредносно, квалитативно и технички специфицирани, одредује Агенција. 

Члан 7 
Јавни позив за учешће на тендеру Агенција објављује после израде тендерске документације из члана 6. ове уредбе. 
Јавни позив из става 1. овог члана садржи: 
1) назив, адресу и остале основне податке о субјекту приватизације (нпр. телефон, факс итд.); 
2) опис претежне делатности; 
3) власничку структуру капитала; 
4) проценат капитала, односно опис имовине која се нуди на продају;
5) датум и рокове за учешће на тендеру; 
6) шифру тендера; 
7) име лица задуженог за давање ближих информација; 
8) друге податке од значаја за учешће на тендеру. 
Агенција објављује јавни позив из става 1. овог члана у средствима јавног информисања, а најмање у једном дневном листу и на интернету, а за значајније субјекте приватизације, када то Агенција процени, обавештење о јавном позиву за учешће на тендеру објављује се у страној штампи. 

Члан 8 
Физичким и правним лицима која изразе интерес за учешће на тендеру (у даљем тексту: учесници на тендеру) продаје се тендерска документација по цени коју одредује министар надлежан за послове приватизације. 
Учесници на тендеру дужни су да пре достављања тендерске документације потпишу уговор о чувању поверљивих података из члана 6. тачка 1) ове уредбе.

III ПОДНОШЕЊЕ И ПРИЈЕМ ПОНУДАЧлан 9 
Понуде на тендер се подносе на основу јавног позива и тендерске документације. 
Понудом се прихватају услови тендера, односно услови из члана 6. ове уредбе и нуди цена за предмет тендера. 
Агенција може захтевати извештај независног ревизора о обављеној ревизији рачуноводствених исказа учесника на тендеру. 

Члан 10 
Датум објављивања јавног позива се сматра даном почетка тендера. 
Понуде се подносе Агенцији у року утврденом у јавном позиву, који не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања јавног позива. 
Ако је понуда упућена поштом, дан предаје понуде пошти сматра се као дан предаје Агенцији. 
Понуда се може повући, уз писмени захтев, најкасније седам дана пре истека рока из става 2. овог члана. 
У случају из става 4. овог члана подносилац понуде има право на враћање депозита у року од пет дана од дана пријема писменог захтева којим се понуда повлачи. 
Чл. 11 и 12 
(Брисани) 

Члан 13 
Подносилац понуде уплаћује депозит у новцу или предаје Агенцији банкарску гаранцију (у даљем тексту: депозит), у складу са упутством за понудаче. 

Члан 14 
Поступак подношења и пријема понуда, начин водења евиденције примљених понуда, документацију потребну за идентификацију учесника на тендеру, чување документације, као и начин и рокови враћања депозита одреден је упутством за понудаче.

  •  
  • 1
    2 3
  •  
Уредба о продаји капитала и имовине јавним тендером
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива