Izmeni uslova iz javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća: DP HIP - Azotara Pančevo, u restrukturiranju

15. нов. 2005.

Šifra tendera: AZO 10/05

Na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu, koji je objavljen u dnevnom listu "Politika", dana 22. oktobra 2005. godine, Agencija, dana 15. novembra 2005. godine, obaveštava potencijalne učesnike na javnom tenderu o:

IZMENI USLOVA IZ JAVNOG POZIVA
za učešće na javnom tenderu
radi prodaje 100% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća:
DP HIP - Azotara Pančevo, u restrukturiranju
(u daljem tekstu: "Subjekt privatizacije")

Šifra tendera: AZO 10/05


 1. Tačka 4.B. Javnog poziva menja se i glasi:
  Ako je zainteresovani ponuđač konzorcijum, neophodno je da kumulativno ispunjava sledeće uslove:
  - Da su svi članovi konzorcijuma doneli odluku o organizovanju i pristupanju konzorcijumu,
  - Da su svi članovi konzorcijuma zaključili pisani ugovor o konzorcijumu i overili ga kod suda, odnosno drugog nadležnog organa (ako je reč o stranom pravnom ili fizičkom licu),
  - Da je svaki član konzorcijuma ugovorom o konzorcijumu preuzeo neograničenu solidarnu odgovornost,
  - Da je ugovorom o konzorcijumu preciziran procenat učešća svakog člana konzorcijuma u kupovini kapitala Subjekta privatizacije,
  - Da su svi članovi konzorcijuma potpisali overeno punomoćje članu koji zastupa konzorcijum,
  - Da su svi članovi konzorcijuma potpisali Ugovor o čuvanju poverljivih podataka,
  - Da je bar jedan član konzorcijuma otkupio Tendersku dokumentaciju i
  - Da bar jedan član konzorcijuma ispunjava jedan od sledećih uslova:
  a) ili da se bavi proizvodnjom i/ili prometom veštačkih đubriva najmanje 3 poslednje poslovne godine u kontinuitetu, i da je ostvario poslovni prihod od najmanje EUR 60.000.000 (šezdeset miliona evra) u 2004. godini,
  b) ili da je finansijski investitor (pravno lice čija je osnovna delatnost investiranje novca, koje postoji najmanje 3 poslednje poslovne godine i obuhvata investicione kompanije, zajedničke fondove, osiguravajuća društva, penzijske fondove i investicione banke), sa ukupnom aktivom većom od EUR 100.000.000 (sto miliona evra) u 2004. godini,
  v) ili da je investitor koji je u 2004. godini ostvario poslovni prihod veći od EUR 90.000.000 (devedeset miliona evra).
 2. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi: http://www.priv.yu/vesti/pdf/tender_374_jp.pdf
 3. Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom kontaktirati Savetnika, na dole navedenu adresu:
  FACTIS d.o.o.
  Džordža Vašingtona 54
  11000 Beograd
  Srbija i Crna Gora
  dr Živana Olbina ili
  dr Nikola Zelić
  e-mail: factis@eunet.yu
  tel: +381 11 323 10 55
  faks: +381 11 323 46 77
Хип - Азотара доо
Стечај

Предузеће за производњу вештачких ђубрива и азотних једињења ХИП-АЗОТАРА друштво са ограниченом одговорношћу, Панчево

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња вештачких ђубрива и азотних једињења

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива