Izmeni uslova iz javnog poziva za učešće na javnom tenderu: Društvenog preduzeća za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "TRAYAL KORPORACIJA", Kruševac

04. нов. 2005.

Šifra tendera: TRAYAL 09/05

Na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu, koji je objavljen u dnevnom listu "Politika", dana 15. septembra 2005, odnosno Produženja rokova iz Javnog poziva objavljenih u dnevnom listu "Politika", dana 28. oktobra 2005. godine, Agencija obaveštava potencijalne učesnike na javnom tenderu o:

IZMENI USLOVA IZ JAVNOG POZIVA
za učešće na javnom tenderu
radi prodaje 76,9% ukupnog registrovanog kapitala: Društvenog preduzeća za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "TRAYAL KORPORACIJA", Kruševac
(u daljem tekstu: "Subjekt privatizacije")
Šifra tendera: TRAYAL 09/05


 1. Tačka 4.B. Javnog poziva menja se i glasi:
  Ako je zainteresovani ponuđač konzorcijum, neophodno je da ispunjava sledeće uslove:
  • da su svi članovi konzorcijuma doneli odluku o organizovanju i pristupanju konzorcijumu,
  • da su svi članovi konzorcijuma zaključili pisani Ugovor o konzorcijumu i overili ga kod Suda ili nekog drugog nadležnog organa, po merodavnom pravu koje se primenjuje na takav Ugovor o konzorcijumu,
  • da je svaki član konzorcijuma Ugovorom o konzorcijumu preuzeo neograničenu solidarnu odgovornost,
  • da je Ugovorom o konzorcijumu preciziran procenat učešća svakog člana konzorcijuma u kupovini kapitala Subjekta privatizacije,
  • da su svi članovi konzorcijuma potpisali overeno punomoćje članu koji zastupa konzorcijum,
  • da su svi članovi konzorcijuma potpisali Ugovor o čuvanju poverljivih podataka,
  • da je bar jedan član konzorcijuma otkupio Tendersku dokumentaciju i
  • da bilo koji član konzorcijuma pojedinačno ili svi članovi konzorcijuma kumulativno i zajedno ispunjavaju bar jedan od sledećih uslova:
   a) da se bavi proizvodnjom i/ili trgovinom gumarskih proizvoda i/ili industrijskih eksploziva i pirotehnike i/ili ličnih zaštitnih sredstava i/ili drugih hemijskih proizvoda u poslednje 3 poslovne godine u kontinuitetu i da je ostvario poslovni prihod od najmanje EUR 70.000.000 (sedamdesetmiliona evra) u 2004. godini i da je u 2004. godini ostvario neto dobit;
   ili
   b) da je Finansijski investitor (pravno lice čija je osnovna delatnost investiranje novca, koje postoji najmanje 3 godine i obuhvata investicione kompanije, zajedničke fondove, osiguravajuća društva, penzijske fondove i investicione banke) sa ukupnom poslovnom aktivom većom od EUR 100.000.000 (stomiliona evra) u 2004. godini

 2. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi: http://www.priv.yu/vesti/pdf/tender_393_jp.pdf
 3. Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom kontaktirati Savetnika, na dole navedenu adresu:
  CES Mecon d.o.o
  Danijelova 12-16 11 000 Beograd
  Srbija i Crna Gora
  Dušan Nikezić i Dragica Lovreta
  Tel: +381 (0)11 3090 800
  Faks:+381 (0)11 3090 839
  Email: dragica.lovreta@cesmecon.com
  Email: dusan.nikezic@cesmecon.com
TRAYAL KORPORACIJA
Стечај

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU GUMARSKIH I HEMIJSKIH PROIZVODA TRAYAL KORPORACIJA AD, KRUŠEVAC

Локација:

Београд

Делатност:

Производња гума за возила, протектирање гума за возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива