Javni poziv za učešće na javnoj licitaciji - "Zmaj" a.d. Beograd, Fabrika "Točkovi"

21. нов. 2003.
Na osnovu Odluke Skupštine Industrije poljoprivrednih mašina "Zmaj" a.d. Beograd o prodaji dela imovine od 16.04.2003. godine, Rešenja Agencije za privatizaciju Republike Srbije broj 352-2406-3-ZDS/01 od 24.06.2003. godine o davanju saglasnosti za prodaju, Ugovora o punomoćju zaključenog između Industrije poljoprivrednih mašina "Zmaj" a.d. Beograd i Agencije za privatizaciju Republike Srbije, Agencija za privatizaciju objavljuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ LICITACIJI


1. Predmet prodaje: deo imovine kuju čine pokretne i nepokretne stvari, a prodaje se kao jedna tehnološka celina Fabrika "Točkovi", i to:
a) građevinski objekti:
- Kompresorska stanica II, površine 140 m2;
- Objekat za rekreaciju, površine 162 m2;
- Magacin konsignacije i servisna škola, površine 770 m2 ;
- Hala III – Fabrika točkova – stari pogon, površine 3.680 m2 ;
- Hala Fabrike točkova – V pogon površine 7.885 m2 ;
s pravom trajnog korišćenja zemljišta ukupne površine 18.189 kv. hvata, odnosno 6,54 ha, sa odstupanjem od ± 3%, koje se nalazi na katastarskim parcelama broj: parcele u zkul. 6601 KO Zemun i to: 4794/2 (deo), 4794/3 (deo), 4794/7 (deo), 4794/18 (deo);4795, 4796/1, 4796/2, 4796/3, 4796/4, 4796/5, 4796/6, 4796/7, 4796/8, 4796/9, 4797/1 (deo), 4797/2, 4797/3 (deo), 4797/4 (deo), 4797/5 (deo), 4797/6 (deo), 4797/7, 4797/10, 4797/11, 4797/12 (deo), 4797/16 (deo), 4797/17 (deo), 4797/18 (deo); parcele u zkul. 1823 KO Bežanija i to: 445/1 (deo), 445/2 (deo), 490/1 (deo) i
b) oprema:
- Univerzalne mašine za obradu metala – kom. 23
- Specijalne mašine za točkove – kom. 19
- Aparati za zavarivanje – kom. 8
- Farbare – kom. 2 i
- Linija naplataka i diskova – kom. 1.
(u daljem tekstu: imovina Preduzeća)
Navedena imovina prodaje se u viđenom stanju, bez naknadnih reklamacija.

2. Obavezni uslovi prodaje:
a) isplata kupoprodajne cene izlicitirane na javnoj prodaji – licitaciji, pri čemu početna cena na javnoj licitaciji iznosi 50.037.599,50 dinara. Izlicitirana kupoprodajna cena može biti plaćena u domaćoj valuti, ako je kupac domaće fizičko ili pravno lice, ili u EUR ako je kupac strano fizičko ili pravno lice.
b) da Kupac preuzime u radni odnos na neodređeno vreme 200 lica koji su zaposleni
kod Prodavca i
c) da Kupac prihvati prava i obaveze utvrđene konačnim tekstom Kupoprodajnog
ugovora koji je sastavni deo dokumentacije.

3. Uslovi za učestvovanje: Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja polože depozit za učešće. Depozit može biti plaćen u domaćoj valuti u iznosu od 5.003.759,95 dinara za domaća fizička i pravna lica, ili u EUR u iznosu od 74.204,42 EUR za strana fizička i pravna lica, ili prilaganjem prvoklasne bankarske garancije.
Uplata depozita u dinarima vrši se na dinarski račun Agencije za privatizaciju Republike Srbije br. 840-871621-94.
Uplate depozita na devizni račun vršiće se prema instrukcijama Agencije za privatizaciju.
U slučaju da je kao sredstvo plaćanja depozita priložena prvoklasna bankarska garancija, ona mora biti uplaćena na račun Agencije u roku od 48 sati od proglašenja kupca na javnoj licitaciji.
4. Uvid i preuzimanje dokumentacije: Zainteresovani učesnici mogu da preuzmu dokumentaciju u Agenciji za privatizaciju, Terazije br. 23, Beograd, sprat V, soba 511, počev od 21.11.2003. godine u 9.00 časova. Rok za preuzimanje dokumentacije ističe 17.12.2003. godine u 17.00 časova.
Prilikom preuzimanja dokumentacije potrebno je priložiti dokaz o uplati iznosa od 30.000,00 dinara, na ime troškova izrade i umnožavanja dokumentacije na tekući račun broj: 160-12151-95 kod Delta banke, primalac "Zmaj Srce" d.o.o. Zemun, svrha: otkup dokumentacije. Uplaćena sredstva se ne vraćaju.
Svi zainteresovani koji preuzmu dokumentaciju mogu da razgledaju imovinu koja je predmet prodaje na adresi Autoput 18, Zemun - Beograd, soba 108, kod sekretara Komisije za prodaju imovine, kontakt osoba Zlata Bajić, svakog radnog dana u vremenu od 9-13 časova. Telefon za kontakt: 011/604-190.

5. Podnošenje prijava za učešće na javnoj prodaji: Rok za podnošenje prijava ističe 18.12.2003. godine u 17.00 časova.
Prijave se podnose neposredno Agenciji za privatizaciju, Terazije br. 23, Beograd, V sprat, soba 511, u zapečaćenoj koverti , sa šifrom aukcijske prodaje R-261203-002 i naznakom: "KOMISIJI ZA PRODAJU DELA IMOVINE – PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ LICITACIJI ZA KUPOVINU IMOVINE IPM "ZMAJ" AD ZEMUN- BEOGRAD - FABRIKA TOČKOVA.
Prijava se popunjava na posebnom formularu, koji je sastavni deo dokumentacije koja se otkupljuje i mora da sadrži podatke date u Instrukcijama učesnicima na javnoj prodaji koje su takođe sastavni deo dokumentacije, potpisan nacrt Kupoprodajnog ugovora, dokaz o uplati depozita i broj računa za vraćanje depozita.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Komisija za sprovođenje prodaje najkasnije dva radna dana pre dana održavanja javne
prodaje obavestiće sve podnosioce prijava o odobravanju njihovih prijava.

6. Održavanje licitacije: Javna prodaja imovine održaće se dana 26.12.2003. godine u 11.00. časova u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, u Velikoj sali na II spratu.
Registracija učesnika na javnoj prodaji otpočeće dva sata pred održavanje javne prodaje, a završiće se deset minuta pred održavanje javne prodaje.
Način sprovođenja javne prodaje i zaključivanja Kupoprodajnog ugovora detaljno je objašnjen u Instrukcijama učesnicima na javnoj prodaji koje su sastavni deo dokumentacije.
Svim učesnicima koji nisu proglašeni za kupca depozit se vraća u roku utvrđenom Instrukcijama učesnicima, koje su sastavni deo dokumentacije.
Učesniku koji prvi bude dao najvišu ponudu i bude proglašen kupcem, deponovani iznos se uračunava u kupoprodajnu cenu, a u slučaju odustanka depozit se zadržava.
Архива

Индустрија пољопривредних машина ЗМАЈ АД у реструктурирању

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива