ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „МР КВАРТ" ДОО из Краљева

01. мар. 2024.

На основу члана 14. став 8. и 15. став 3. Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 33/17) (у даљем тексту: Уредба), члана 4. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 128/20, 116/22), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18- др. закон и 47/18), у поступку спровођења поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „МР КВАРТ“ ДОО из Краљева, шифра Продаје АФ 2024-01, министарство привреде, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „МР КВАРТ“ ДОО из Краљева, шифра Продаје АФ 2024-01.

  2. Решење о проглашењу Поступка неуспешним, објављује се на интернет страници Министарства даном доношења.

  3. Решење ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 31. јануара 2024. године, Министарство привреде је објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „МР КВАРТ“ ДОО из Краљева, шифра Продаје АФ 2024-01.

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 21. фебруар 2024. године до 15:00 часова. До истека рока за достављање пријава није пристигла ниједна пријава.

Чланом 8. став 1. Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. Гласник РС“, бр. 33/17), прописано је да Министарство образује Комисију за спровођење поступка, чланом 14. став 1. Уредбе, предвиђено је да Комисија спроводи Поступак отварања и оцене пријава у року од пет радних дана од дана истека рока за подношење пријава.

Чланом 29. став 1. тачка 1. Уредбе прописано је да Министарство проглашава Поступак неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Решењем Министарства привреде бр. 000400415 2023 10810 005 009 011 004 од 1. фебруара 2024. године, образована је Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „МР КВАРТ“ ДОО из Краљева (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је, на Седници одржаној 26. фебруара 2024. године, констатовала да до истека рока за доставу пријава није достављена ниједна пријава. Стога, Комисија је донела Одлуку којом се предлаже да министарство донесе решење којим се Поступак проглашава НЕУСПЕШНИМ.

Чланом 29. став 3. Уредбе, прописано је да се одлука о проглашењу Поступка неуспешним, односно поништењу Поступка објављује на интернет страници Министарства даном доношења и доставља учеснику у року од пет дана о дана доношења.

 

Имајући у виду наведено одлучено је као у ставу 1. диспозитива.

Акционарски фонд

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР МР КВАРТ ДОО, КРАЉЕВО

Локација:

Краљево

Делатност:

Делатност приказивања кинематографских дела

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива