Поништава се поступак продаје капитала субјекта приватизације „НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ" акционарско друштво за новинску и издавачку делатност, Бачка Паланка

12. јан. 2022.

На основу члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку о начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде доноси:

 

О Д Л У К У

1. ПОНИШТАВА СЕ ПОСТУПАК продаје капитала субјекта приватизације „НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ“ акционарско друштво за новинску и издавачку делатност, Бачка Паланка, шифра поступка ЈП 9/21.

2. Све до сада предузете радње у вези са овим поступком стављају се ван снаге и не производе правно дејство.

3. Одлуку о поништају поступка објавити на интернет страници Министарства привреде.

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са Одлуком Министарства привреде о одређивању модела и метода приватизације субјекта приватизације „НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ“ АД Бачка Паланка, број: 023-02-00695/2018-05 од 1. јуна 2018. године и Одлуком Министарства привреде број: 023-02-693/2021-05 од 4. октобра 2021. године о измени одлуке о одређивању модела и метода приватизације број: 023-02-00695/2018-05 од 1. јуна 2018. године, организован је поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за продају 95,01247% капитала субјекта приватизације „НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ“ АД Бачка Паланка, МБ: 08779392 (у даљем тексту: Субјект приватизације).

Дана 23. новембра 2021. године, Министарство привреде је објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације (шифра поступка ЈП 9/21). Почетна цена на јавном надметању износила је 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2020. године, односно 14.512,20 евра.

Током трајања поступка, установљено је да постоје одређена питања у вези са спровођењем поступка приватизације која је потребно претходно размотрити и решити како би се овај поступак спровео на исправан и ефикасан начин.

Имајући у виду наведено, а полазећи од овлашћења из члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку о начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), којим је дефинисано да Министарство привреде може својом одлуком да поништи поступак у било које време, све до потписивања уговора о продаји, одлучено је као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Ова одлука је коначна.

Против ове одлуке се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана достављања.

Недељне новине а.д.
Акционарски фонд

НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ БАЧКА ПАЛАНКА

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива