Потписан уговор о продаји капитала ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД, БЕОГРАД

10. јан. 2022.

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ),

МБ: 07019971

Министарство привреде је 1. октобра 2021. године, објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ), МБ: 07019971 (у даљем тексту: Субјект приватизације), шифра поступка: ЈП 6/21, у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

Предмет продаје чинио је пакет акција састављен од 924.900 акција, у власништву Републике Србије, што представља 92,00239% укупног капитала Субјекта приватизације. Почетна цена за продају капитала износила је 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2020. године, који се нуди на продају, односно: 2.576.066,92 ЕУР. Рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је 22. октобaр 2021. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока, поднето је шест захтева за откуп продајне документације. Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 5. новембар 2021. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока поднете су две пријаве за учешће у поступку и то од стране учесника:

  1. Конзорцијум који чине правно лице Друштво за инжењеринг, производњу и услуге MILLENNIUM TEAM DOO BEOGRAD и физичка лица као чланови Конзорцијума, и
  2. Привредно друштво са ограниченом одговорношћу „BAUWESEN“ Лазаревац, МБ: 20302739.

На јавном надметању одржаном дана 25. новембра 2021. године на којем су учествовала наведена два учесника, највишу понуду истакао је учесник Конзорцијум који чине правно лице Друштво за инжењеринг, производњу и услуге MILLENNIUM TEAM DOO BEOGRAD и физичка лица као чланови Конзорцијума, и то у износу од 2.577.000,00 ЕУР.

С тим у вези, а на основу члана 28. став 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба) и обавештења Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјектa приватизације, Министарство привреде је дана 26. новембра 2021. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника Конзорцијум који чине правно лице Друштво за инжењеринг, производњу и услуге „MILLENNIUM TEAM“ ДОО Београд и физичка лица као чланови Конзорцијума.

Уговор о продаји капитала ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ), МБ: 07019971, између Министарства привреде и Конзорцијума који чине правно лице Друштво за инжењеринг, производњу и услуге „MILLENNIUM TEAM“ ДОО Београд и физичка лица као чланови Конзорцијума, потписан је 4. јануара 2022. године и оверен истог дана пред Јавним бележником Миодрагом Глишићем под бројем УОП-Т: 1/2022, по продајној цени у износу од 2.577.000,00 ЕУР.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Контрола

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива