ЈАВНИ ПОЗИВ за избор стратешког инвеститора за АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЕТРОХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА, СИРОВИНА И ХЕМИКАЛИЈА ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА ПАНЧЕВО

09. сеп. 2021.

На основу члана 33. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - аутентично тумачење), члана 11. Уредбе о стратешком партнерству („Службени гласник РС“, бр. 129/14, 75/15, 16/16 и 108/16) и Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-7965/2021 од 31. августа 2021. године, Министарство привреде дана 9. септембра 2021. године (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор стратешког инвеститора за

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЕТРОХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА, СИРОВИНА И ХЕМИКАЛИЈА ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА ПАНЧЕВО

матични број: 08064300

(у даљем тексту: Јавни позив)

ЈП 5/21

 

Министарство позива сва заинтересована домаћа и страна правна лица за учешће у поступку приватизације моделом стратешког партнерства докапитализацијом привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЕТРОХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА, СИРОВИНА И ХЕМИКАЛИЈА ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА ПАНЧЕВО, матични број: 08064300 (у даљем тексту: Субјект приватизације), методом јавног прикупљања понуда, да поднесу своје пријаве за избор стратешког инвеститора (у даљем тексту: Пријава).

 

1. Предмет Јавног позива

Предмет Јавног позива је избор стратешког инвеститора који новчаном докапитализацијом Субјекта приватизације у износу од 150.000.000,00 ЕУР постаје власник највише 90% удела у Субјекту приватизације.

2. Подаци о Субјекту приватизације:

Према подацима из регистра привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре, као и Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности:

Пословно име:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЕТРОХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА, СИРОВИНА И ХЕМИКАЛИЈА ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА ПАНЧЕВО

Матични број:

08064300

Структура капитала:

  • РЕПУБЛИКА СРБИЈА: 75,27012%

  • НИС АД НОВИ САД: 20,85591%

  • ЛУКОИЛ СРБИЈА: 3,08741%

  • АКЦИОНАРСКИ ФОНД АД БЕОГРАД: 0,58223%

  • БЕОГРАДСКА БАНКА АД БЕОГРАД: 0,20433%

Вредност капитала:

  • уписани новчани капитал:

55.486.409.680,00 РСД

  • уплаћени новчани капитал:

14.938.163.210,00 РСД 29.01.2010.

40.548.246.470,00 РСД 19.10.2017.

Информациони меморандум, Упутство за понуђаче и Нацрт уговора о стратешком партнерству (у даљем тексту: Приватизациона документација) биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања Уговора о чувању поверљивих података и уплате накнаде за Приватизациону документацију.

Накнада за Приватизациону документацију износи 100.000,00 ЕУР (у даљем тексту: Накнада).

Приватизациона документација ће бити доступна од 13. септембра 2021. године.

3. Право на подношење пријава

Стратешки инвеститор може бити домаће или страно правно лице.

Конзорцијуми или други облици удруживања немају право учествовања у поступку приватизације Субјекта приватизације.

Стратешки инвеститор, заинтересован за закључење уговора о стратешком партнерству са Републиком Србијом и Субјектом приватизације, може бити домаће или страно правно лице које мора самостално, тј. без консолидације повезаних и зависних правних лица, испуњавати следеће квалификационе критеријуме (кумулативно):

  • Да се као својом пословном делатношћу, у периоду од најмање 3 (три) узастопне пословне године које претходе години објаве јавног позива за приватизацију Субјекта приватизације, претежно бавило производњом пластичних маса у примарним облицима или производњом нафте и нафтних деривата.

  • Да је, из пословне делатности наведене у претходној тачки, остварило пословни приход од најмање 1.250.000.000,00 евра у свакој од последње 3 (три) пословне године које претходе години објаве јавног позива за приватизацију Субјекта приватизације.

  • Да је остварио пословни добитак у последње 3 (три) пословне године које претходе години објаве јавног позива за приватизацију Субјекта приватизације, рачунајући кумулативно све 3 (три) пословне године.

4. Откуп Приватизационе документације

Писани захтев за откуп Приватизационе документације (у даљем тексту: Захтев), доставља се Министарству привреде у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија или електронском поштом (e-mail) на адресу dusan.sutanovac@privreda.gov.rs и maja.antal@privreda.gov.rs, са јасном назнаком “Захтев за откуп Приватизационе документације - шифра поступка: JП 5/21“.

Захтев, између осталог, мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број и ПИБ, e-mail адреса, контакт телефон), а у противном се има сматрати неуредним и Министарство привреде на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату Накнаде и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате Накнаде, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Приватизациону документацију у просторијама Министарства привреде, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова (канцеларија број 130) или захтевати достављање документације путем поште или електронске поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

5. Подношење Пријава

Крајњи рок за подношење Пријава је 11. октобар 2021. године, до 12.00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Пријава се подноси Министарству привреде у оквиру затвореног коверта заједно са понудом све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Пријаве које не садрже доказе о испуњености услова из тачке 3. овог Јавног позива неће бити разматране.

Форма и садржина Пријаве, укључујући и форму и садржину изјава подносица Пријаве којим се доказује испуњеност квалификационих критеријума за стицање статуса Стратешког инвеститора, као и начин достављања пријава и друго, ближе је дефинисано Упутством за понуђаче.

6. Депозит или Банкарска гаранција

Предуслов за разматрање Пријава је уплата депозита или достављање гаранције издате од првокласне банке, у износу од 1.000.000,00 ЕУР, а све за потребе обезбеђења озбиљности понуде.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

7. Критеријуми за рангирање понуда

Комисија образована одлуком Владе Републике Србије која спроводи поступак јавног прикупљања понуда спроводи оцену достављених понуда на основу финансијских и техничких критеријума, ближе дефинисаних Упутством за понуђаче.

8. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство привреде задржава право да измени све или поједине елементе из овог Јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

9. Питања и додатна појашњења

За сва питања у вези са овим Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику.

Министарство привреде

Републике Србије

Кнеза Милоша 20

11000 Београд

Република Србија

 

Маја Антал

тел: +381 11 36 42 965

E-mail: maja.antal@privreda.gov.rs

 

Душан Шутановац

тел: +381 11 36 42 781

E-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs

 

Приватизациони саветник

КПМГ ДОО БЕОГРАД

Милутина Миланковића 1 Ј

11000 Београд

Република Србија

 

Урош Ачански

тел:  +381 11 20 50 500

E-mail: uacanski@kpmg.com

 

Приватизациони саветник

Заједничка адвокатска канцеларија Марјановић

Скендербегова 3/5

11000 Београд

Република Србија

 

Адвокат Млађан Марјановић

тел:  +381 11 40 44 000

E-mail: mladjan.marjanovic@marjanovic.law

 

Хип - Петрохемија ад
Акционарски фонд

Акционарско друштво за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија ХИП - ПЕТРОХЕМИЈА Панчево

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива