Потписан Уговор о продаји ТЕХНОХЕМИЈА АД, Београд

31. дец. 2019.

Министарство привреде је, дана 4. октобра 2019. године, објавило Јавни позив за продају пакетa акција који се састоји од укупно 480.326 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број: RSTHEME70352, номиналне вредности од по 1.000,00 динара, уписаних у ЦРХоВ на следећи начин:

Број акција

Акционар

433.113

Регистар акција и удела

35.010

Република Србија

5.634

Министарство одбране

2.687

Обавезе према Републици Србији

1.955

Акционарски фонд АД Београд

981

Фонд за развој Републике Србије

345

Град Ваљево

328

Град Ниш

241

Град Панчево

32

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

што чини 46,8819% од укупне емисије акција ТЕХНОХЕМИЈА Предузећа за промет и производњу хемијске и техничке робе-Акционарско друштво, Београд, шифра поступка: ЈП 12/19, у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

Рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је до 18. октобра 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До датог рока, поднета су два захтева за откуп продајне документације и то од стране следећих заинтересованих лица:

  1. SCOM DOO, Фекетић;
  2. СРБИЈААУТОПУТ ДОО, Београд.

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је до 1. новембра 2019. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До истека наведеног рока поднета је једна пријава за учешће у поступку, и то од стране учесника SCOM DOO, Београд.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 29. новембра 2019. године донело Одлуку којом је за купца прогласило Учесника SCOM DOO, Фекетић.

Дана 30. децембра 2019. године, потписан је Уговор о продаји пакетa акција који се састоји од укупно 480.326 акција субјекта приватизације који на дан закључења овог уговора чини 46,8819% укупно регистрованог капитала субјекта приватизације ТЕХНОХЕМИЈА Предузеће за промет и производњу хемијске и техничке робе-Акционарско друштво, Београд, са купцем, правним лицем SCOM DOO, Фекетић, закљученим пред Јавним бележником Аном Петровић из Београда, Врачар, дана 30. децембра  2019. године под бројем УОП-I: 12775-2019, по продајној цени у износу од 3.883.705 еврa.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива