Проглашава се неуспешним поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву УРБАНПРОЈЕКТ АД Чачак

08. нов. 2018.

На основу чл. 29. став 1. тачка 1. Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (''Службени гласник Републике Србије'', број 33/2017) (у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде, доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву УРБАНПРОЈЕКТ АД Чачак, МБ 07167571, шифра Продаје АФ 2018-17.
  2. Одлука о проглашењу Поступка неуспешним, објављује се на интернет страници Министарства даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 5. октобра 2018. године, Министарство привреде је објавило Јавни позив за учешће у поступцима јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда, који је, између осталих, садржао и продају капитала привредног друштва УРБАНПРОЈЕКТ АД Чачак, МБ 07167571, шифра Продаје АФ 2018-17.

Крајњи рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 26. октобра 2018. године до 15:00 часова. До истека рока за достављање пријава није пристигла ниједна пријава.

Чланом 8. став 1. Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (''Службени гласник Републике Србије'', број 33/2017), предвиђено је да Министарство образује Комисију за спровођење поступка.

Решењем Министарства привреде број: 119-01-00385/2018-05 од 9. октобра 2018. године, образована је Комисије за спровођење поступака јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у следећим привредним друштвима ''Ветпром'' ДОО из Новог Сада, мб. 08055238, ''Завод за урбанизам и пројектовање'' ДОО из Пријепоља, мб. 07190247, ''Инфоплан'' ДОО из Аранђеловца, мб. 07333820, ''Нипром'' ДОО из Ниша, мб. 07353251, Текстилна индустрија ''Први мај стандард'' ДОО из Бабушнице, мб. 06376142, ''Пројектни биро'' ДОО из Кањиже, мб. 08025908, ''Радио Суботица Szabadkai Radio'' ДОО из Суботице, мб. 08009309, ''Ресник'' АД из Тутина, мб. 07216289, ''Сремске новине'' ДОО из Сремске Митровице, мб. 08013969, ''Уни гранд'' ДОО из Бачке Паланке, мб. 08214719, ''Урбанпројект'' АД из Чачка, мб. 07167571 и Фарма ћурака ''Јагодина'' ДОО из Јагодине, мб. 07621639 (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је на Седници одржаној 2. новембра 2018. године, констатовала да за привредно друштво УРБАНПРОЈЕКТ АД Чачак, МБ 07167571, шифра Продаје АФ 2018-17, није приспела ниједна понуда.

Чланом 29. став 1. тачка 1. Уредбе, предвиђено је да Министарство проглашава Поступак неуспешним уколико није достављена ниједна пријава, те је одлучено као у ставу 1. диспозитива.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг УРБАНПРОЈЕКТ

Локација:

Чачак

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива