Проглашава се неуспешним поступак јавног прикупљања понуда ради продаје ''РЕКО'' АД из Бора

27. јун. 2018.

На основу чл. 29. став 1. тачка 1. Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (''Службени гласник Републике Србије'', број 33/2017) (у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде, доноси следећу:

 

О Д Л У К У

 

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву ''РЕКО'' АД из Бора, МБ 17026631, шифра Продаје АФ 2018-06.
  2. Одлука о проглашењу Поступка неуспешним, објављује се на интернет страници Министарства даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дана 24. маја 2018. године, Министарство привреде је објавило Јавни позив за учешће у поступцима јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда, који је, између осталих, садржао и продају капитала привредног друштва ''РЕКО'' АД из Бора, МБ 17026631, шифра Продаје АФ 2018-06.

Крајњи рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 14. јун 2018. године до 15:00 часова. До истека рока за достављање пријава није пристигла ниједна пријава.

Чланом 8. став 1. Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (''Службени гласник Републике Србије'', број 33/2017), предвиђено је да Министарство образује Комисију за спровођење поступка.

Решењем Министарства привреде број:  119-01-204/2018-05 од 1. јуна 2018. године, образована је Комисије за спровођење поступака јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у следећим привредним друштвима ''Биро за организацију'' ДОО из Београда, МБ 07041276; ''Инфоплан'' ДОО из Аранђеловца, МБ 07333820; ''Очна оптика'' ДОО из Ниша, МБ 07173245; Ветеринарска станица ''Победа'' из Беле Паланке, МБ 07106459; ''Реч Поморавља'' ДОО из Велике Плане, МБ 07245475; ''Реко'' АД из Бора, МБ 17026631(у даљем тексту: Комисија).

Комисија је на Седници одржаној 21. јуна 2018. године, констатовала да за привредно друштво ''РЕКО'' АД из Бора, МБ 17026631, шифра Продаје АФ 2018-06, није приспела ниједна понуда.

Чланом 29. став 1. тачка 1. Уредбе, предвиђено је да Министарство проглашава Поступак неуспешним уколико није достављена ниједна пријава, те је одлучено као у ставу 1. диспозитива.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину РЕКО

Локација:

Бор

Делатност:

Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива