Проглашава се неуспешним поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за Будућност АД Прешево, шифра поступка: ЈП 3/17

20. окт. 2017.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр122/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 18. октобра 2017. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Предузеће грађевинског материјала Будућност АД Прешево, матични број: 07179243, шифра поступка: ЈП 3/17, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку из тачке 1. објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

 

Јавни позив за Предузеће грађевинског материјала Будућност АД Прешево, матични број: 07179243, шифра поступка: 3/17објављен је 14. 2017. године.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 16. септембра 2017. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 18. октобра 2017. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образоване Решењем Министра привреде Број: 023-02-1572/2017-05 од 27. септембра 2017. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ПГМ БУДУЋНОСТ АД
Акционарски фонд

Предузеће грађевинског материјала Будућност ад Прешево

Локација:

Прешево

Делатност:

Производња креча и гипса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива